Raport finansowy
i ESG 2020

18a. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

 31.12.2020  31.12.2019
Dłużne papiery wartościowe 269 413 874 033
Papiery wartościowe Skarbu Państwa 269 413 874 033
a) bony 0 0
b) obligacje 269 413 874 033
Pozostałe papiery wartościowe 0 0
a) notowane 0 0
b) nienotowane 0 0
Instrumenty kapitałowe 245 210
Kwotowane na aktywnym rynku 245 210
a) podmiotów finansowych 97 0
b) podmiotów niefinansowych 148 210
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 0 803
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 154 188 111 682
Razem 423 846 986 728

Informacja na temat aktywów finansowych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale 16. punkt 2.

Wyniki wyszukiwania