Raport finansowy
i ESG 2020

17b. Kasa, środki w Banku Centralnym – wg struktury walutowej

 31.12.2020 31.12.2019
W walucie polskiej 1 203 776 2 001 379
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 256 513 202 065
– waluta: USD 42 623 37 362
– waluta: EUR 176 917 130 446
– waluta: CHF 14 844 13 562
– waluta: GBP 17 747 15 462
– pozostałe waluty 4 382 5 232
Razem 1 460 289 2 203 444

Wyniki wyszukiwania