Raport finansowy
i ESG 2020

16. Zysk na jedną akcję

01.01.2020- 31.12.2020 01.01.2019- 31.12.2019
Zysk po opodatkowaniu 22 817 560 732
Średnia ważona liczba akcji własnych w okresie 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk na jedną akcję – podstawowy i rozwodniony (PLN) 0,02 0,46

Zysk na jedną akcję został wyliczony poprzez podzielenie zysku netto za okres przez średnią ważoną liczbę akcji. Jednocześnie nie zaistniała konieczność dokonania odrębnej kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję (metodologia liczenia w przypadku braku instrumentów rozwadniających jest analogiczna jak w przypadku zysku na akcję; w następstwie czego rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy podstawowemu zyskowi na jedną akcję).

Wyniki wyszukiwania