Raport finansowy
i ESG 2020

15b. Efektywna stawka podatkowa

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Wynik finansowy brutto 210 935 835 343
Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%
Podatek dochodowy wg obowiązującej stawki podatkowej 19% (40 078) (158 715)
Wpływ różnic trwałych na obciążenia podatkowe: (150 741) (116 134)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu 20 038 8 425
Przychody z tytułu dywidend 527 362
Rozwiązanie pozostałych rezerw 9 432 6 981
Rozliczenia z SG (korekta ceny nabycia akcji Euro Bank S.A.) 10 039 0
Pozostałe 40 1 082
Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (170 779) (124 559)
Spisanie niezrealizowanego aktywa z tytułu podatku odroczonego (171) (3 987)
Strata na zbyciu wierzytelności (8) 0
Składka PFRON (1 541) (1 405)
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (31 765) (23 457)
Rozliczenia BFG SKOK PIAST (1 824) 0
Podatek bankowy (53 038) (47 120)
Przychody/koszty rezerw na należności faktoringowe i leasingowe 492 (4 160)
Wierzytelności spisane w ciężar rezerw (2 324) (1 441)
Koszty postepowań sądowych i spraw spornych (76 070) (39 586)
Koszty amortyzacji i ubezpieczeń samochodów osobowych w części przekraczającej 150 tys. PLN (1 460) (2 101)
Pozostałe (3 070) (1 302)
Odliczenie podatku zapłaconego za granicą 246 238
Korekty zeznań CIT-8 za lata ubiegłe 2 454 0
Razem obciążenie podatkowe w Rachunku zysków i strat (188 119) (274 611)
Efektywna stawka podatkowa 89,18% 32,87%

 

Wyniki wyszukiwania