Raport finansowy
i ESG 2020

15a. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Bieżący podatek (331 144) (333 053)
Bieżący rok (333 598) (333 053)
Korekta lat ubiegłych 2 454 0
Podatek odroczony: 143 025 58 442
Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 95 263 50 419
Powstanie / (Wykorzystanie) straty podatkowej 47 762 8 023
Razem obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat (188 119) (274 611)

Wyniki wyszukiwania