Raport finansowy
i ESG 2020

13. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Majątku trwałego 0 0
Pozostałe aktywa (7 890) (1 193)
Razem (7 890) (1 193)

Wyniki wyszukiwania