Raport finansowy
i ESG 2020

12. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Z tytułu odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (558 966) (401 768)
Utworzenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (1 667 611) (1 194 986)
Odwrócenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom 1 038 196 754 511
Kwoty odzyskane z tytułu kredytów uprzednio spisanych w ciężar rezerw 50 818 36 672
Sprzedaż wierzytelności 19 590 1 447
Pozostałe ujęte bezpośrednio w Rachunku Zysków i Strat 41 588
Z tytułu odpisów dla papierów wartościowych 52 (34)
Utworzenie odpisów dla papierów wartościowych 0 (34)
Odwrócenie odpisów dla papierów wartościowych 52 0
Z tytułu odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 2 002 (941)
Utworzenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych (73 355) (71 253)
Odwrócenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 75 357 70 312
Razem (556 912) (402 743)

Wyniki wyszukiwania