Raport finansowy
i ESG 2020

10. Pozostałe koszty operacyjne

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Strata ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych (13 195) (22 301)
Odszkodowania, kary i grzywny – zapłacone (10 624) (8 518)
Koszty rezerw na roszczenia sporne (17 223) (7 913)
Koszty związane z działalnością leasingową (4 528) (1 103)
Przekazane darowizny (849) (802)
Koszty związane z windykacją (25 870) (21 942)
Rezerwa na potencjalne zwroty dla klientów* (142 431) (30 981)
Pozostałe (34 340) (10 429)
Razem (249 060) (103 989)

* W dniu 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (sprawa C 383/18), w której stwierdził, że konsument ma prawo żądać zmniejszenia całkowitej kwoty kosztów pożyczki na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Biorąc pod uwagę ten wyrok, w 2020 roku Grupa ujęła w rachunku zysków i strat zawiązanie rezerwy w kwocie 142,4 mln zł. Część tej rezerwy (88,5 mln zł) stanowiła strata księgowa roku 2020 wynikająca z wcześniejszych spłat klientów byłego Euro Bank dokonanych przed datą zakupu Euro Bank, co częściowo zostało skompensowane pozytywną wyceną umowy odszkodowawczej podpisanej z Societe Generale S.A. (35,8 mln zł) – efekt ten został rozpoznany jako „pozostałe przychody operacyjne ”. Rezerwa została oszacowana na podstawie wysokości potencjalnych zwrotów oraz prawdopodobieństwa zapłaty.

Wartość bilansowa nierozliczonej rezerwy na potencjalne zwroty według stanu na 31.12.2020 wyniosła 113,7 mln.

Wyniki wyszukiwania