Raport finansowy
i ESG 2020

1. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 313 452 394 733
Instrumenty dłużne 313 452 394 733
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 704 672 2 852 907
Środki w Banku Centralnym 5 252 12 779
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 512 410 2 553 047
Instrumenty dłużne 1 065 1 528
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 793 3 033
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 6 436 12 618
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 178 716 269 902
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego z tytułu: 73 995 127 196
Kredyty i pożyczki udzielone klientom obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 69 934 114 665
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – Instrumenty dłużne 4 061 12 531
Razem 3 092 119 3 374 836

W linii „Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń” Grupa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę relacji zabezpieczających został zamieszczony w nocie (23).

Przychody odsetkowe za 2020 r. zawierają odsetki naliczone od kredytów z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 119 260 tys. zł (odpowiednio dla danych porównawczych za rok 2019 kwota tych odsetek wynosiła 79 153 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania