Raport finansowy
i ESG 2020

Zakres stosowania CRR i fundusze własne

Zakres konsolidacji Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. określony zgodnie z przepisami ostrożnościowymi (Rozporządzenie CRR), jest tożsamy z zakresem konsolidacji dokonywanej na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Grupę w oparciu o MSR/MSSF.

Grupa nie dokonała żadnych wyłączeń podmiotów objętych konsolidacją w porównaniu do sprawozdania MSSF, jaką to możliwość stwarza art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR.

Wartość bilansowa pozycji
AKTYWA (w tys. zł) Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 460 289 1 460 289 1 461 440
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 423 846 423 846 269 709 171 415
Instrumenty pochodne 154 188 154 188 171 415
Instrumenty kapitałowe 245,1179 245,1179 245,11791
Instrumenty dłużne 269 413 269 413 269 464
Aktywa finansowe nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 251 107 251 107 251 107
Instrumenty kapitałowe 200 772 200 772 200 772
Instrumenty dłużne 50 335 50 335 50 335
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 18 642 615 18 642 615 18 645 168
Instrumenty kapitałowe 29 538 29 538 29 539
Instrumenty dłużne 18 613 077 18 613 077 18 615 629
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 088 342 74 088 342 75 083 367
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 615 753 1 615 753
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 72 472 589 72 472 589
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 730 598 730 598 673 791 66 351
Instrumenty dłużne 38 818 38 818 38 829
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 625 430 625 430 634 962
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 66 350 66 350 66 351
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 21 795 21 795 21 795
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 571 813 571 813 571 813
Wartości niematerialne 384 781 384 781 384 780
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 665 939 665 939 662 058
Bieżące należności podatkowe 3 882 3 882
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 662 057 662 057 662 058
Pozostałe aktywa 508 269 508 269 521 143
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 22 390 22 390 22 390
Aktywa razem 97 771 785 97 771 785 98 546 765 259 560

 

PASYWA I KAPITAŁ WŁASNY (w tys. zł) Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 168 553 168 553
Instrumenty pochodne 103 775 103 775
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 64 778 64 778
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 84 915 527 84 915 527
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 057 652 1 057 652
Zobowiązania wobec klientów 81 510 540 81 510 540
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 248 566 248 566
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 558 560 558 560
Zobowiązania podporządkowane 1 540 209 1 540 209
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 738 850 738 850
Rezerwy 607 650 607 650
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 555 922 555 922
Udzielone zobowiązania i gwarancje 51 728 51 728
Ryzyko wynikające z COVID-19 0 0
Zobowiązania podatkowe 30 843 30 843
Bieżące zobowiązania podatkowe 30 843 30 843
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
Inne zobowiązania 2 219 386 2 219 386
Zobowiązania razem 88 680 809 88 680 809
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117
Akcje własne (21) (21)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 199 857 199 857
Zyski zatrzymane 6 530 521 6 530 521
Kapitał własny razem 9 090 976 9 090 976
Zobowiązania i kapitał własny razem 97 771 785 97 771 785

Pozycje
Razem w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe
1 Wartość bilansowa aktywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 97 771 785
2 Wartość bilansowa pasywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 97 771 785
3 Wartość netto razem dla celów konsolidacji regulacyjnej 97 771 785
4 Kwoty pozabilansowe 14 177 193
5 Różnice (3+4-6) (672 100)
6 Kwoty ekspozycji dla celów regulacyjnych 112 621 078 112 361 517 259 560

Z uwagi na fakt, że stosowana dla podmiotów w Grupie metoda konsolidacji rachunkowej jest taka sama jak metoda konsolidacji regulacyjnej, Tabela EU LI3 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Główne różnice między kwotami ekspozycji sprawozdawczymi i regulacyjnymi są następujące:

  • odmienne traktowanie odpisów aktualizujących wartość należności; w sprawozdaniu finansowym kwota tych odpisów jest wykazana według stanu bilansowego na dzień 31.12.2020 r. Natomiast dla wyliczenia ekspozycji regulacyjnych uwzględniono zapisy art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 183/2014 dotyczące określenia sposobu obliczania korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego. Zgodnie z tym artykułem, kwoty korekt i odpisów aktualizujących wartość należności zostały uwzględnione według stanu na dzień 31.12.2019 r., czyli na dzień, w którym obniżyły one kapitał podstawowy Tier 1 (uwzględnienie korekt i odpisów według stanu na 31.12.2020 r. spowoduje spadek ekspozycji regulacyjnej o ok. 780 mln zł);
  • nieuwzględnienie obniżenia wartości regulacyjnej brutto ekspozycji z tytułu kredytów o część rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (uwzględnienie spowoduje spadek ekspozycji regulacyjnej o ok. 196 mln zł);
  • brak uwzględnienia w pozabilansowej ekspozycji regulacyjnej kwoty ok. 324 mln zł z tytułu kredytów hipotecznych dla których podjęto pozytywną decyzję kredytową, lecz jeszcze nie otwarto rachunku kredytowego (uwzględnienie spowoduje wzrost eskpozycji regulacyjnej o ok. 326 mln zł)

Spółki wchodzące w skład Grupy objęte konsolidacją na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
BANK MILLENNIUM SA usługi bankowe Warszawa jednostka dominująca konsolidacja pełna
MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A. czynności banku hipotecznego Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
PIAST EXPERT Sp. z o.o. w likwidacji usługi marketingowe Tychy 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. w likwidacji wytwarzanie mebli Świebodzin 50 (+1 akcja) 50 (+1 akcja) metoda praw własności(*)
* Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. z uwagi na nieistotność tej jednostki z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tym podmiocie.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w żadnej ze spółek Grupy nie ujawniono niedoborów kapitałowych w odniesieniu do obowiązujących wymogów kapitałowych. (Art. 436.d)

Grupa uważa, że nie istnieją obecnie oraz nie przewiduje wystąpienia istotnych przeszkód praktycznych lub prawnych dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne (Art. 436.c).

Grupa nie korzysta z odstąpienia przez właściwe organy od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej na mocy art. 7 CRR. Grupa nie korzysta także z zezwoleń właściwych organów określonych w art. 9 CRR (Art.436.e).

Poniższa tabela przedstawia strukturę funduszy własnych Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pozycja Kwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 9 968 996
1.1 KAPITAŁ TIER I 8 438 996
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 8 438 996
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2 333 722
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
1.1.1.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
1.1.1.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I (21)
1.1.1.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I (21)
1.1.1.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I (26 876)
1.1.1.2 Zyski zatrzymane 0
1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach 0
1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 0
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 22 817
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego (22 817)
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 199 857
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 6 278 804
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
1.1.1.6 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych 14 116
1.1.1.9.1 (-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 35 981
1.1.1.9.3 Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 0
1.1.1.9.4 Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi 0
1.1.1.9.5 (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (21 863)
1.1.1.10 (-) Wartość firmy (192 126)
1.1.1.10.1 (-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne (192 126)
1.1.1.10.2 (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0
1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0
1.1.1.11 (-) Inne wartości niematerialne i prawne (192 655)
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych (192 655)
1.1.1.11.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi 0
1.1.1.12 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego 0
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB (443 087)
1.1.1.14 (-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.1 (-) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.3 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób 0
1.1.1.15 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.16 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I 0
1.1.1.17 (-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.18 (-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.19 (-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.20 (-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.21 (-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.22 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.23 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych 0
1.1.1.24 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.25 (-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 211 463
1.1.1.27 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.1.28 Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne 0
1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0
1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0
1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.3 Ażio 0
1.1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.5 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.6 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.7 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.8 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0
1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.10 Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 0
1.1.2.11 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.2.12 Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne 0
1.2 KAPITAŁ TIER II 1 530 000
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 1 530 000
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 1 530 000
1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 0
1.2.1.3 Ażio 0
1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II 0
1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0
1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 0
1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0
1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0
1.2.7 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0
1.2.8 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.9 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II 0
1.2.11 Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) 0
1.2.12 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0
1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 16,50%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 19,49%

Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym

Pozycja Nota sprawozdania finansowego Wartość w sprawozdaniu finansowym Pozycja w Tabeli nr 7
Zobowiązania podporządkowane 35 1 540 209 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1.1.1.1.1
Akcje własne (21)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej List of equity items page 10 1 147 502 1.1.1.1.3
Skumulowane inne całkowite dochody 39 199 857 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 39 6 530 521 1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.1.5
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym 10 631 185
Zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I (26 876) 1.1.1.1.5
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych (22 817) 1.1.1.2.2.2
Wartość firmy (192 126) 1.1.1.10
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych (192 655) 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB (443 087) 1.1.1.13
Przejściowe korekty wynikające z MSSF 9 211 463 1.1.1.26
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (21 863) 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych 0 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego (10 209) 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 35 981 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne 9 968 996 1

Pozycje nieodliczone od funduszy własnych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa nie dokonała znacznych inwestycji w podmioty sektora finansowego, o których mowa w artykule 43 CRR.

W przypadku aktywów z tytułu podatku odroczonego, o których mowa w artykule 38 CRR, wartość ich stanowi 7,8% kapitału podstawowego Tier I po korektach, i w konsekwencji podlega ona wyłączeniu z odliczeń zgodnie z artykułem 48 CRR, jednocześnie przedmiotowej kwocie przypisano wagę ryzyka równą 250% na potrzeby wyliczenia wymogów kapitałowych.

Wyniki wyszukiwania