Raport finansowy
i ESG 2020

Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka

Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.

030 030

Według stanu dzień na 31 grudnia 2020 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:

  • Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy
    z późniejszym terminem rozliczenia.
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
  • Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.

Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.

Aktywa ważone ryzykiem Minimalne wymogi kapitałowe
31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020
CRR 1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 45 068 197 44 329 754 43 082 326 3 605 456
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 34 010 456 33 594 634 34 089 757 2 720 836
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB)
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 11 057 741 10 735 119 8 992 569 884 619
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR 291 654 256 332 120 023 23 332
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 231 864 194 204 75 090 18 549
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji
9 w tym metoda standardowa
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycjiz tyt. udziału w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 59 790 62 128 44 933 4 783
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu)
15 w tym metoda IRB
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA)
17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA)
18 w tym metoda standardowa
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 333 154 354 845 302 494 26 652
20 w tym metoda standardowa 333 154 354 845 302 494 26 652
21 w tym metoda modeli wewnętrznych
Art. 438e 22 Duże ekspozycje
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 4 782 941 4 782 941 4 086 613 382 635
24 w tym metoda wskaźnika bazowego
25 w tym metoda standardowa 4 782 941 4 782 941 4 086 613 382 635
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progu dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 662 058 581 524 533 129 52 965
Art. 500 28 Korekta dla dolnej granicy
29 Razem 51 138 003 50 305 396 48 124 585 4 091 040

W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem (RWA) zwiększyły się o 6,3% (o ok. 3 mld zł). Dominujący wpływ na tą zmianę miał wzrost RWA na ryzyko kredytowe (76% łącznej zmiany RWA) i na ryzyko operacyjne (23% łącznej zmiany RWA). W ramach ryzyka kredytowego, RWA na ekspozycje wobec klientów detalicznych wzrosły o prawie 7%, przy stabilizacji RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw i wyraźnym wzroście RWA na inne ekspozycje (o ok. 20%). W tej grupie ekspozycji największe zmiany to zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (o ok. 290 mln zł) oraz RWA związane z Rozporządzeniem UE 2020/873 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w kwocie ok. 183 mln zł. RWA na inne rodzaje ryzyka – poza ryzykiem operacyjnym – mają niewielkie znaczenie. Analizę zmian RWA zaprezentowano w poniższej Tabeli 10.

Pozycja Zmiana Zmiana roczna
roczna w 2020 (w mln zł) w 2020 (w %)
RWA razem, w tym: 3 013 6,3%
RWA ryzyko kredytowe (łącznie z CCR)*) 2 272 5,2%
w tym RWA na ekspozycje detaliczne 1 689 6,8%
w tym RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw (37) -0,2%
w tym RWA na pozostałe ekspozycje 620 20,2%
RWA ryzyko rynkowe 31 10,1%
RWA CVA **) 15 33,1%
RWA ryzyko operacyjne 696 17,0%
*CCR - ryzyko kredytowe kontrahenta
**CVA - korekta wyceny kredytowej

Poniższa tabela prezentuje zaś przepływy aktywów ważonych ryzykiem dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe w metodzie IRB, co odnosi się do ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Informacja ta jest ujawniana zgodnie z art. 438.d CRR.

Data: 31.12.2020 (bieżący okres), 30.09.2020r. (poprzedni okres), w tys. zł
Kwoty RWA Wymogi kapitałowe
1. RWA na koniec poprzedniego okresu 10 735 119 858 810
2. Wielkość aktywów 278 861 22 309
3. Jakość aktywów (34 503) (2 760)
4. Zmiany modeli 0 0
5. Metodyka i polityka 0 0
6. Przejęcia i sprzedaże 0 0
7. Zmiany kursów wymiany walut 83 189 6 655
8. Inne (4 924) (394)
9. RWA na koniec bieżącego okresu 11 057 741 884 619
Dotyczy ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).

Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych

Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Wyniki wyszukiwania