Raport finansowy
i ESG 2020

Kapitał wewnętrzny

Grupa i Bank obliczają i stale utrzymują kwotę kapitału wewnętrznego, odpowiedniego do zabezpieczenia rodzaju i skali ryzyka, zgodnie z art. 128.1 ustawy Prawo bankowe i art. 73 Dyrektywy 2013/36/UE.

Grupa i Bank realizują proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (tzw. ICAAP), bazując na modelach kapitału wewnętrznego (ekonomicznego).

Grupa i Bank definiują kapitał ekonomiczny jako kwotę kapitału, niezbędną do pokrycia wszystkich przyszłych nieoczekiwanych strat ekonomicznych, mogących wystąpić w ciągu określonego czasu w przyszłości i oszacowanych z określonym prawdopodobieństwem, bez narażenia interesów deponentów/wierzycieli Grupy. Obliczenia kapitału wewnętrznego obejmują wszystkie istotne rodzaje ryzyka, na które Grupa jest narażona oraz bazują na zestawie parametrów zbudowanych w oparciu o specyfikę i realia rynku polskiego. Modele kwantyfikują wartość strat oczekiwanych i nieoczekiwanych z tytułu określonych jako istotne rodzajów ryzyka, przy założonym poziomie ufności oraz horyzoncie czasowym 1 roku.

Kapitał wewnętrzny jest obliczany i utrzymywany na wszystkie rodzaje ryzyka uznane za istotne w prowadzonej działalności, w corocznym procesie oceny istotności ryzyka.

Grupa i Bank określiła poniższe rodzaje ryzyka jako istotne, wraz z podanymi metodami szacowania kapitału wewnętrznego. Ostatnia ocena istotności ryzyka została zakończona w grudniu 2020 roku.

Lp Kategoria i rodzaj ryzyka Metoda szacowania kapitału wewnętrznego
1 Ryzyko kredytowe niewywiązania się z zobowiązań (defaultu) Zmodyfikowany model Credit Risk +
2 Ryzyko kredytowe kontrahenta Zmodyfikowany model Credit Risk +
3 Ryzyko kredytowe ekspozycji wobec rządów Zmodyfikowany model Credit Risk +
4 Ryzyko oszustw zewnętrznych Zmodyfikowana metoda standardowa obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne
5 ICT – ryzyko bezpieczeństwa 1) Zmodyfikowana metoda standardowa obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne
6 ICT – ryzyko dostępności i ciągłości Zmodyfikowana metoda standardowa obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne
7 Ryzyko zgodności i postępowania (Compliance and conduct) Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
8 Ryzyko ochrony danych Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
9 Ryzyko pozwów prawnych Zmodyfikowana metodyka obliczania dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych
10 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej – ryzyko zachowania i opcyjne Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
11 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej – ryzyko luki Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
12 Ryzyko ekonomiczne Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
13 Ryzyko strategiczne Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
14 Ryzyko biznesowe – ryzyko strategii IT Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
15 Ryzyko BFG Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
16 Ryzyko RRE FX (portfela kredytów hipotecznych walutowych) Zmodyfikowana metodyka obliczania dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych
1) ICT - obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych

Dla oceny istotności w 2020 roku zdefiniowano w sumie 10 głównych kategorii ryzyka, a w ich ramach 67 rodzajów ryzyka, w tym wiele rodzajów ryzyka niefinansowego i trudnomierzalnego. Taksonomia ryzyka Banku / Grupy jest taka sama jak stosowana przez Grupę BCP, z kilkoma różnicami wynikającymi z polskich uwarunkowań i zaleceń KNF.

Zdefiniowane kategorie ryzyka obejmują:
 1. Ryzyko kredytowe
 2. Ryzyko koncentracji
 3. Ryzyko płynności
 4. Ryzyko rynkowe
 5. Ryzyko posiadanych nieruchomości
 6. Ryzyko operacyjne
 7. Ryzyko stopy procentowej
 8. Ryzyko biznesowe
 9. Ryzyko reputacji
 10. Inne rodzaje ryzyka

Ocena istotności wynika z analizy prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz wpływu materializacji ryzyka na kapitał (rachunek zysków i strat) i wielkość aktywów ważonych ryzykiem. Ocena obejmuje ryzyko zarówno przed zastosowaniem instrumentów ograniczających ryzyko jak i po zastosowaniu tych instrumentów.

W kalkulacji kapitału wewnętrznego, Grupa i Bank prezentują konserwatywne podejście do korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka (fakt, iż różne rodzaje ryzyka nie materializują się jednocześnie w straty), wyliczając efekt dywersyfikacji na całym rozkładzie strat.

Zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego, poszczególne rodzaje ryzyka oraz efekt dywersyfikacji poddawane są testom warunków skrajnych. Łączny zdywersyfikowany kapitał wewnętrzny poddawany jest ocenie ekonomicznej adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie z tzw. „zdolnością do pokrywania ryzyka” (dostępnymi zasobami finansowymi). Grupa konserwatywnie przyjmuje, iż dostępne zasoby finansowe są tożsame z regulacyjnymi funduszami własnymi, stanowiącymi podstawę wyliczenia współczynnika wypłacalności.

Proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitału wewnętrznego według podejścia Grupy jest procesem ściśle powiązanym z istniejącymi i funkcjonującymi procesami zarządzania ryzykiem, kapitałem i biznesem. Składa się on z następujących etapów:

 1. Klasyfikacja i ocena istotności rodzajów ryzyka, pod kątem sposobu ich uwzględnienia
  w procesie zarządzania ryzykiem i procesie ICAAP,
 2. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka,
 3. Agregacja kapitału wewnętrznego na zabezpieczenie istotnego ryzyka w działalności,
  z uwzględnieniem efektu korelacji między rodzajami ryzyka,
 4. Ocena adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie ekonomicznego ryzyka (kapitał wewnętrzny), ze zdolnością do pokrywania ryzyka,
 5. Alokacja kapitału wewnętrznego na linie biznesowe/obszary działalności,
 6. Wykorzystanie alokowanego kapitału wewnętrznego do pomiaru efektywności opartego na ryzyku, ustalenia limitów na ryzyko, realokacji kapitału uwzględniającej zwrot uwzględniający ryzyko,
 7. Kontroli i monitoringu poziomu ryzyka, dostępnych zasobów finansowych, limitów i celów kapitałowych.

Ocena adekwatności kapitałowej przeprowadzona na koniec 2020 roku wskazuje na wysoki poziom tejże adekwatności, wyrażający się poprzez znaczną nadwyżkę posiadanych zasobów kapitałowych (utożsamianych z regulacyjnymi funduszami własnymi) w stosunku do ekonomicznego ryzyka (wartość kapitału wewnętrznego), a także ryzyka wyliczonego w oparciu o przepisy nadzorcze (wartość minimalnych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka).

Bank i Grupa spełniają ustawowe wymagania dotyczące poziomu zarówno funduszy własnych, jak i kapitału wewnętrznego określone w art. 128 ustawy Prawo bankowe, jak i w CRR.

Wyniki wyszukiwania