Raport finansowy
i ESG 2020

Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Tabela EU MRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka rynkowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział 8) i Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU MRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym (EBA/GL/2016/11) [art. 445].

Grupa stosuje metody standardowe dla wyliczania wymogów kapitałowych na różne podrodzaje ryzyka rynkowego. Na 31.12.2020 r. w Grupie wystąpiły wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko ogólne i szczególne instrumentów dłużnych oraz ryzyko ogólne stopy procentowej. Ekspozycja na ryzyko rynkowe nie była istotna. Wymogi kapitałowe z tego tytułu stanowiły ok. 0,7% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2020 r.

Ekspozycja ważona ryzykiem oraz wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko rynkowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela 40 EU MR1 – Ryzyko rynkowe w ramach metody standardowej (w tys.zł)

RWA Wymogi kapitałowe
1 Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne) 332 664 26 613
2 Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne) 490 39
3 Ryzyko wymiany walutowej
4 Ryzyko towarów
Opcje
5 Metoda uproszczona
6 Metoda Delta-plus
7 Metoda scenariuszy
8 Sekurytyzacja (ryzyko szczególne)
9 Razem 333 154 26 652

 

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2020 r.

Tabela EU MRB –Wymogi dla instytucji stosujących metodę modeli wewnętrznych, dotyczące ujawniania informacji jakościowych

Tabela EU MR2-A – Ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR2-B – Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR3 – Wartości metody modeli wewnętrznych dla portfeli handlowych

Tabela EU MR4 – Porównanie szacunkowej wartości zagrożonej z zyskami /stratami

Informacje wymienione w powyżej wskazanych tabelach nie są prezentowane, gdyż Bank nie stosuje modeli wewnętrznych wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego.

CH-Mataria-w-Gdansku-oddzial-Millennium-2-big CH-Mataria-w-Gdansku-oddzial-Millennium-2-big

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nieklasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 230.311 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela (Art. 447):

Tabela 41 Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)

Klasyfikacja bilansowa Metoda wyceny Wartość bilansowa Efekt wyceny ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (FVTPL) Wartość godziwa wyliczana na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 200 772 0
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVTOCI) Wartość godziwa jest wyliczana na bazie kwotowań z aktywnego rynku lub na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 29 539 27 995

 

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2020 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

  1. VISA Inc. – wartość bilansowa komponentu kapitałowego 134 163 tys. zł. – wzrost wartości tej pozycji wynika z pozytywnej wyceny części akcji VISA Incorporation dopuszczonych do obrotu;
  2. Polski Standard Płatności sp. z o.o. – wartość bilansowa 66 609 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku (FVTPL);
  3. Biuro Informacji Kredytowej S.A. – wartość bilansowa 13 392 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową (FVTOCI);
  4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 15 316 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową (FVTOCI);
  5. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 320 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2020) Grupa:

  • nie zrealizowała zysku na sprzedaży akcji na instrumentach FVTOCI i FVTPL,
  • w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2020 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela FVTOCI, ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny, w wysokości 22 676 tys. zł.

Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (Art. 448).

Wyniki wyszukiwania