Raport finansowy
i ESG 2020

Ryzyko operacyjne

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one 9,4% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2020 r. (Art. 446)

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2020 roku. W tabeli nie uwzględnione są zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.

Tabela 39 Zdarzenia ryzyka operacyjnego (kwoty strat), w podziale na kategorie zdarzeń i rodzaj straty (w mln zł)

Kategoria zdarzenia Strata netto Strata brutto
Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy 10,0 10
Klienci, produkty i praktyki biznesowe 2,4 2,4
Oszustwo wewnętrzne 0,8 0,8
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych 0,0 0,4
Oszustwo zewnętrzne 0,0 0,1
Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami 0,1 0,1
RAZEM 13,3 13,8

 

Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.

Grupa Banku Millennium w 2020 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.

Wyniki wyszukiwania