Raport finansowy
i ESG 2020

Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe

W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6.1, zgodnie z zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 11.1.

Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające) (Art. 449).

Tabela 17 EU CR4 – Metoda standardowa – ekspozycje na ryzyko kredytowe i efekty ograniczania ryzyka kredytowego (w tys. zł)

Ekspozycje przed CCF i CRM Ekspozycje po CCF i CRM RWA i średnie RWA
Klasy ekspozycji Bilans Pozabilans Bilans Pozabilans RWA Średnie RWA
1 Rządy lub banki centralne 19 845 266 19 845 266 1 655 144 8,30%
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 115 192 154 945 115 192 123 23 063 20,00%
3 Podmioty sektora publicznego 167 625 30 655 167 625 2 472 94 129 55,30%
4 Wielostronne banki rozwoju 182 591 182 591 0 0,00%
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 683 139 117 682 683 139 21 159 140 797 20,00%
7 Przedsiębiorstwa 15 474 483 9 027 840 15 474 483 1 990 604 15 056 183 86,20%
8 Detal 20 587 521 458 851 20 587 521 6 351 13 439 348 65,30%
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 052 368 21 296 2 052 368 21 296 2 730 256 131,70%
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 47 47 70 150,00%
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 280 599 280 599 280 833 100,10%
16 Inne ekspozycje 2 285 483 2 285 483 1 069 301 46,80%
17 Razem 61 674 314 9 811 269 61 674 314 2 042 004 34 489 125 54,10%
(*) tylko pozycje bilansowe i pozabilansowe

Poniższa tabela prezentuje kwoty ekspozycji w ramach metody standardowej ryzyka kredytowego w podziale na klasę aktywów i wagę ryzyka.

Tabela 18 EU CR5 – Metoda standardowa (w tys. zł)

Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem
0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% inne
1 Rządy lub banki centralne 19 183 208 662 058 19 845 266
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 115 315 115 315
3 Podmioty sektora publicznego 7 752 139 845 22 500 170 097
4 Wielostronne banki rozwoju 182 591 182 591
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 683 138 21 159 1 704 298
7 Przedsiębiorstwa 1 382 538 209 244 138 665 136 788 15 564 823 33 030 17 465 087
8 Detal 89 141 38 709 3 708 398 859 973 15 609 895 127 558 160 199 20 593 872
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 17 148 50 414 599 818 1 406 284 2 073 664
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 47 47
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 280 443 156 280 599
16 Inne ekspozycje 1 216 182 1 069 301 2 285 483
17 Razem 22 070 807 1 054 157 3 847 063 1 208 179 15 609 895 17 664 443 1 599 560 662 214 63 716 317
(*) pozycje bilansowe, pozabilansowe, transakcje finansowania papierów wartościowych, instrumenty pochodne, bez ryzyka kredytowego kontrahenta

Wyniki wyszukiwania