Raport finansowy
i ESG 2020

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział o ryzyku kredytowym) i w Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU CRA – Ogólne informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego (EBA/GL/2016/11).

  Wartość netto ekspozycji na koniec okresu *) Średnia wartość ekspozycji w okresie *)
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne
5 w tym: SME
6 Detal 40 607 214 38 614 737
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 35 837 316 34 056 914
8 * SME 41 145 42 222
9 * Nie-SME 35 796 170 34 014 691
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 4 769 898 4 557 824
11 w tym: Pozostały detal
12 * SME
13 * Nie-SME
14 Ekspozycje kapitałowe
15 Metoda IRB łącznie 40 607 214 38 614 737
16 Rządy lub banki centralne 19 845 266 24 320 826
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 269 746 276 649
18 Podmioty sektora publicznego 202 451 212 256
19 Wielostronne banki rozwoju 182 591 181 399
20 Organizacje międzynarodowe 0 0
21 Instytucje 758 148 1 323 585
22 Przedsiębiorstwa 23 222 056 22 710 185
23 w tym: SME 11 765 176 12 022 856
24 Detal 21 930 996 22 096 193
25 w tym: SME 2 482 713 2 531 537
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 4 797 417 4 580 012
27 w tym: SME 243 263
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 583 000 1 507 995
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 47 46
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
33 Ekspozycje kapitałowe 280 599 226 202
34 Inne ekspozycje 2 285 483 2 280 923
35 Metoda standardowa łącznie 68 977 381 73 628 264
36 Razem 109 584 595 112 243 001
*) bez ryzyka kredytowego kontrahenta, bilans i pozabilans

    Unia Europejska (UE) Polska Inne kraje UE Inne obszary geograficzne Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 200 121 39 727 021 495 851 184 222 40 607 214
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 200 121 39 727 021 495 851 184 222 40 607 214
7 Rządy lub banki centralne 19 845 266 19 845 266
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 269 746 269 746
9 Podmioty sektora publicznego 202 451 202 451
10 Wielostronne banki rozwoju 182 591 182 591
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 310 803 63 774 5 784 377 787 758 148
13 Przedsiębiorstwa 389 796 22 832 259 0 0 23 222 056
14 Detal 28 137 21 444 299 341 940 116 619 21 930 996
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 5 520 4 791 159 513 225 4 797 417
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 15 448 1 520 341 22 693 24 518 1 583 000
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 35 12 47
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 0 96 101 0 184 498 280 599
22 Inne ekspozycje 0 2 285 483 0 0 2 285 483
23 Metoda standardowa łącznie 911 362 67 039 390 347 724 678 904 68 977 381
24 Razem 1 111 483 106 766 412 843 575 863 126 109 584 595

*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa

    Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo Górnictwo Przemysł wytwórczy Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd.. Dostarczanie wody Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Transport i przechowywanie Usługi noclegowe i żywnościowe Informacja i komunikacja
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 456 4 928 5 661 14 412 444 3 247 71
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 456 4 928 5 661 14 412 444 3 247 71
7 Rządy lub banki centralne 972 454
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne
9 Podmioty sektora publicznego 10 494 151 236
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje
13 Przedsiębiorstwa 88 687 299 456 6 478 071 563 119 203 567 1 251 193 7 313 400 2 302 414 112 818 1 429 706
14 Detal 28 866 12 325 316 547 6 642 29 503 344 067 494 449 530 336 65 939 57 430
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 3 018 1 091 221 285 38 1 297 20 144 61 478 46 826 50 233 2 574
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe
22 Inne ekspozycje
23 Metoda standardowa łącznie 117 553 311 781 6 794 618 569 761 233 070 1 595 270 7 808 344 3 956 439 178 757 1 487 136
24 Razem 118 009 311 781 6 799 546 569 761 233 070 1 600 931 7 822 755 3 956 884 182 004 1 487 208
    Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z nieruchomościami Działalność naukowa i techniczna Działalność administracyjna i wspomaganie Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. Edukacja Ochrona zdrowia i usługi społeczne Sztuka, rozrywka i rekreacja Inne usługi Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 940 4 364 3 871 940 465 723 622 41 145
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 940 4 364 3 871 940 465 723 622 41 145
7 Rządy lub banki centralne 972 454
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 266 970 266 970
9 Podmioty sektora publicznego 43 099 1 927 196 765
10 Wielostronne banki rozwoju 4 620 4 620
11 Organizacje międzynarodowe 0
12 Instytucje 0
13 Przedsiębiorstwa 342 245 1 269 267 115 475 632 044 28 35 490 111 709 18 733 22 402 22 589 825
14 Detal 45 575 44 342 182 400 100 391 70 25 091 61 916 16 722 33 382 2 395 992
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 0
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 938 40 485 11 791 76 028 491 1 571 567 1 305 543 162
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 0
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0
21 Ekspozycje kapitałowe 0
22 Inne ekspozycje 0
23 Metoda standardowa łącznie 387 820 1 313 609 302 495 732 435 267 067 103 680 173 625 37 382 55 784 26 426 626
24 Razem 388 761 1 317 973 306 367 733 375 525 973 209 903 357 195 74 071 115 538 27 111 104
* bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa

    Na żądanie <= 1 rok > 1 rok <= 5 lat > 5 lat Bez terminu Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 1 264 171 1 737 593 2 277 940 35 327 509 36 594 486
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 1 264 171 1 737 593 2 277 940 35 327 509 36 594 486
7 Rządy lub banki centralne 688 684 17 494 441 984 153 677 988 19 845 266
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 138 153 39 136 31 788 60 668 114 778
9 Podmioty sektora publicznego 21 635 59 561 66 758 54 496 171 751
10 Wielostronne banki rozwoju 0 81 738 0 100 852 182 591
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 75 010 674 649 8 489 683 138
13 Przedsiębiorstwa 3 152 173 8 843 171 8 710 278 2 497 921 18 512 15 860 511
14 Detal 852 761 986 824 8 118 064 11 945 720 27 627 21 488 597
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 785 895 38 944 4 756 793 4 795 877
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 720 878 129 033 424 682 289 471 18 936 1 565 221
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 6 747 6 747
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 280 599 280 599
22 Inne ekspozycje 3 541 356 3 541 356
23 Metoda standardowa łącznie 4 239 733 11 373 763 34 421 330 15 643 810 4 561 318 62 175 333
24 Razem 5 503 905 13 111 357 36 699 270 50 971 319 4 561 318 98 769 819

Wyniki wyszukiwania