Raport finansowy
i ESG 2020

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (odpisy z tytułu utraty wartości)

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w rozdziale 9 w części 3 „Ryzyko kredytowe”, poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

  • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
  • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
  • Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)
CH-Mataria-w-Gdansku-oddzial-Millennium-3-big CH-Mataria-w-Gdansku-oddzial-Millennium-3-big

Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rządy lub banki centralne 0 0 0 0 0 0 0
2 Instytucje 0 0 0 0 0 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne 0 0 0 0 0 0 0
5 w tym: SME 0 0 0 0 0 0 0
6 Detal 1 043 018 40 217 883 595 606 58 081 0 653 687 40 607 214
7 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 916 521 35 484 492 519 582 44 116 0 563 698 35 837 316
8 SME 1 812 39 848 439 77 0 516 41 145
9 Nie SME 914 709 35 444 644 519 144 44 039 0 563 182 35 796 170
10 Kwalifikowany rewolwing 126 496 4 733 391 76 024 13 965 0 89 989 4 769 898
11 Pozostały Detal 0 0 0 0 0 0 0
12 SME 0 0 0 0 0 0 0
13 Nie SME 0 0 0 0 0 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0
15 Metoda IRB łącznie 1 043 018 40 217 883 595 606 58 081 0 653 687 40 607 214
16 Rządy lub banki centralne 0 19 845 266 0 0 0 0 19 845 266
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 0 270 286 0 540 0 540 269 746
18 Podmioty sektora publicznego 5 315 199 000 701 1 164 0 1 865 202 451
19 Wielostronne banki rozwoju 0 182 591 0 0 0 0 182 591
20 Organizacje międzynarodowe 0 0 0 0 0 0 0
21 Instytucje 0 758 148 0 0 0 0 758 148
22 Przedsiębiorstwa 790 501 22 898 045 331 868 134 622 0 466 490 23 222 056
23 w tym: SME 470 628 11 522 898 167 391 60 960 0 228 351 11 765 176
24 Detal 1 992 068 21 229 447 1 079 461 211 058 8 781 1 290 519 21 930 996
25 w tym: SME 227 425 2 423 165 156 288 11 589 0 167 877 2 482 713
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 46 718 4 772 591 13 859 8 032 0 21 891 4 797 417
27 w tym: SME 0 243 0 0 0 0 243
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 794 584 0 1 211 583 0 7 928 1 211 583 1 583 000
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 6 700 47 6 700 0 0 6 700 47
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0 0 0 0 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0 0 0 0 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0 0 0 0 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 0 280 599 0 0 0 0 280 599
34 Inne ekspozycje 0 3 541 356 1 255 873 0 0 1 255 873 2 285 483
35 Metoda standardowa łącznie 2 794 584 69 204 784 2 674 602 347 385 8 781 3 021 987 68 977 381
36 Razem 3 837 601 109 422 668 3 270 208 405 466 8 781 3 675 674 109 584 595
37 w tym: Kredyty 3 830 901 84 663 854 2 007 635 405 466 8 781 2 413 101 86 081 655
38 w tym: dłużne papiery wartościowe 0 18 923 921 0 0 0 0 18 923 921
39 w tym: pozycje pozabilansowe 26 468 12 050 881 13 946 30 857 8 781 44 803 12 032 546

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 14 680 116 075 11 935 811 0 12 746 118 009
2 Górnictwo 1 739 312 030 835 1 153 0 1 988 311 781
3 Przemysł wytwórczy 350 830 6 623 253 141 682 32 855 0 174 537 6 799 546
4 Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. 532 574 084 623 4 231 0 4 854 569 761
5 Dostarczanie wody 1 971 233 143 1 056 988 0 2 044 233 070
6 Budownictwo 50 504 1 594 852 34 128 10 297 0 44 425 1 600 931
7 Handel hurtowy i detaliczny 166 550 7 816 852 116 178 44 468 0 160 647 7 822 755
8 Transport i przechowywanie 80 959 3 928 649 40 419 12 306 0 52 725 3 956 884
9 Usługi noclegowe i żywnościowe 91 025 133 570 41 689 902 0 42 591 182 004
10 Informacja i komunikacja 6 972 1 502 033 5 095 16 702 0 21 797 1 487 208
11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 385 389 047 5 832 2 838 0 8 671 388 761
12 Działalność związana z nieruchomościami 45 733 1 287 397 5 531 9 626 0 15 157 1 317 973
13 Działalność naukowa i techniczna 42 491 297 975 32 587 1 512 0 34 099 306 367
14 Działalność administracyjna i wspomaganie 110 022 662 389 36 798 2 238 0 39 036 733 375
15 Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. 0 267 608 0 541 0 541 267 067
16 Edukacja 1 968 104 258 1 716 364 0 2 080 104 146
17 Ochrona zdrowia i usługi społeczne 3 062 174 530 1 705 1 539 0 3 244 174 347
18 Sztuka, rozrywka i rekreacja 1 690 37 634 1 815 127 0 1 942 37 382
19 Inne usługi 3 171 55 634 2 065 334 0 2 399 56 406
20 Razem 982 281 26 111 013 481 689 143 834 0 625 523 26 467 772

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Unia Europejska (UE) 38 337 1 094 965 16 635 5 184 58 21 819 1 111 483
2 Polska 3 637 649 106 657 517 3 136 916 391 838 8 689 3 528 754 106 766 412
3 Inne kraje poza EU 71 566 830 837 52 299 6 529 27 58 828 843 575
4 Inne obszary geograficzne 90 050 839 348 64 358 1 915 8 66 273 863 126
5 Razem 3 837 601 109 422 668 3 270 208 405 466 8 781 3 675 674 109 584 595

Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego
1 Saldo początkowe 1 966 675
2 Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie 1 667 413
3 Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie (1 038 000)
4 Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego (220 732)
5 Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego 0
6 Wpływ różnic kursów wymiany walut 20 250
7 Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych 0
8 Inne korekty (17 973)
9 Saldo końcowe 2 377 634
10 kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 50 818
11 Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 19 631

Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania
1 Saldo początkowe 1 800 414
2 Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej 1 505 026
3 Powrót do stanu wykonania zobowiązania 190 209
4 Kwoty spisane w straty
5 Inne zmiany
6 Saldo końcowe 3 115 231

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 22), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 21). (Art. 442.f)

Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (21) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)

Wyniki wyszukiwania