Raport finansowy
i ESG 2020

Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane

Poniższe tabele dotyczą ujawniania przez Grupę informacji dotyczących ekspozycji nieobsługiwanych, ekspozycji restrukturyzowanych i aktywów przejętych w drodze postępowania egzekucyjnego, zgodnie z Wytycznymi EBA dotyczącymi ujawniania w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych z 17 grudnia 2018 r. [EBA/GL/2018/10].

Grupa ujawnia w tym zakresie następujące tabele:

  • NPE 1 – Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych
  • NPE 3 – Jakość kredytowa ekspozycji nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania
  • NPE 4 – Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz powiązane rezerwy
  • NPE 9 – Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie aktywów i postępowanie egzekucyjne.

Według stanu na 31.12.2020 roku, Grupa prezentuje wskaźnik NPL brutto (kredyty nieobsługiwane brutto do kredytów razem) w wysokości 4,95%.

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozycji, wobec których zastosowano środki restrukturyzacji Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowago i rezerw Zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane z powodu ekspozycji restrukturyzowanych
Obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane Nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane Obsługiwanych ekspozycji restrukturyzowane Nieobsługiwanych ekspozycji restrukturyzowanych w tym zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane z powodu nieobsługiwanych ekspozycji wobec których zastosowano środki restrukturyzacyjne
w tym ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania w tym ekspozycje z utratą wartości
Kredyty i zaliczki 176 149 1 316 715 1 181 806 1 181 806 (19 343) 568 049 38 775 29 685
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 183 703 703 703 0 532 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 46 483 182 774 182 774 182 774 558 91 374 4 820 4 820
Gospodarstwa domowe 129 483 1 133 238 998 328 998 328 (19 902) 476 142 33 955 24 865
Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki 7 003 4 775 4 764 4 764 20 1 236 55 55
Razem 359 301 2 638 206 2 368 375 2 368 375 (38 666) 1 137 334 77 605 59 426

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna
Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeterminowane lub przeterminowane ≤ 30 dni Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni Małe prawdopodobieństwa spłaty ekspozycji nieprzeterminowanych albo przeterminowanych ≤ 90 dni

Przeterminowane
> 90 dni
≤ 180 dni

Przeterminowane
> 180 dni
≤ 1 rok
Przeterminowane
> 1 rok ≤ 2 lata
Przeterminowane
> 2 lata ≤ 5 lata
Przeterminowane
> 5 lat ≤ 7 lat
Przeterminowane > 7 lat w tym ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Kredyty i zaliczki 72 687 612 72 457 800 206 603 3 729 794 1 858 999 145 405 306 983 518 252 626 266 171 452 102 439 3 341 583
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 76 489 76 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 234 873 234 849 7 8 527 4 540 90 114 139 1 077 2 560 8 8 527
Inne przedsiębiorstwa niefinansowe 15 348 631 15 348 614 1 769 247 519 542 14 056 41 190 23 314 62 211 46 289 62 644 769 197
w tym MŚP 7 545 199 7 545 193 1 455 299 320 668 14 007 19 722 22 634 46 462 2 623 29 181 455 299
Gospodarstwa domowe 57 027 619 56 797 847 206 595 2 952 020 1 334 917 131 259 265 679 494 798 562 977 122 603 39 788 2 563 858
Dłużne papiery wartościowe 18 923 921 18 923 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 18 545 953 18 545 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 182 591 182 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 195 377 195 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekspozycje pozabilansowe 12 061 075 16 274 16 150
Banki centralne 0 0 0
Instytucje rządowe 154 968 0 0
Instytucje kredytowe 75 000 0 0
Inne instytucje finansowe 121 000 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 7 260 011 14 256 14 256
Gospodarstwa domowe 4 450 096 2 018 1 894
Razem 103 672 609 91 381 721 206 603 3 746 068 1 858 999 145 405 306 983 518 252 626 266 171 452 102 439 3 357 733

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw Skumulowane odpisania częściowe Otrzymane zabezpieczenie i gwarancje finansowe
Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane Ekspozycje obsługiwane – skumulowana utrata wartości i rezerwy Ekspozycje nieobsługiwane – skumulowana utrat wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z powodu ryzyka kredytowego i rezerw Z tytułu ekspozycji obsługiwanych z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
w tym etap 1 w tym etap 2 w tym etap 2 w tym etap 3 w tym etap 1 w tym etap 2 w tym etap 2 w tym etap 3
Kredyty i zaliczki 72 687 612 67 533 603 4 048 359 3 729 794 0 3 341 583 650 152 374 609 311 971 1 784 965 0 1 681 718 8 781 1 962 852 65 435
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 76 489 76 485 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 234 873 229 596 5 277 8 527 0 8 527 2 351 2 056 295 5 415 0 5 415 0 1 598 0
Inne przedsiębiorstwa niefinansowe 15 348 631 13 983 667 1 301 419 769 247 0 769 197 129 683 106 045 23 638 300 887 0 300 887 0 1 072 114 10 277
w tym MŚP 7 545 199 6 563 391 942 153 455 299 0 455 299 58 999 45 225 13 774 148 984 0 148 984 0 716 718 10 277
Gospodarstwa domowe 57 027 619 53 243 855 2 741 662 2 952 020 0 2 563 858 517 932 266 322 288 038 1 478 664 0 1 375 416 8 781 889 141 55 158
Dłużne papiery wartościowe 18 923 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 377 0
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 18 545 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 182 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 195 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 377 0
Ekspozycje pozabilansowe 12 061 075 9 172 783 772 524 16 274 0 16 150 12 061 075 9 172 783 772 524 16 274 0 16 150 0 150 654 90
Banki centralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje rządowe 154 968 154 722 0 0 0 0 154 968 154 722 0 0 0 0 0 0 0
Instytucje kredytowe 75 000 75 000 0 0 0 0 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0
Inne instytucje finansowe 121 000 120 604 396 0 0 0 121 000 120 604 396 0 0 0 0 132 0
Przedsiębiorstwa niefinansowe 7 260 011 6 564 008 656 706 14 256 0 14 256 7 260 011 6 564 008 656 706 14 256 0 14 256 0 142 217 90
Gospodarstwa domowe 4 450 096 2 258 448 115 423 2 018 0 1 894 4 450 096 2 258 448 115 423 2 018 0 1 894 0 8 305 0
Razem 103 672 609 76 706 386 4 820 883 3 746 068 0 3 357 733 12 711 228 9 547 392 1 084 496 1 801 239 0 1 697 868 8 781 2 308 884 65 526

Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie
Wartość w momencie początkowego ujęcia Skumulowane ujemne zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe
Inne niż rzeczowe aktywa trwałe 22 280 1 929
Nieruchomości mieszkalne
Nieruchomości komercyjne
Ruchomości (samochody, środki transportu itp.) 22 280 1 929
Instrumenty kapitałowe i dłużne
Pozostałe
Razem 22 280 1 929

Wyniki wyszukiwania