Raport finansowy
i ESG 2020

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko kredytowe kontrahenta oznacza ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta transakcji, przed ostatecznym rozliczeniem przepływów pieniężnych związanych z tą transakcją.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta dotyczą ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych, z tytułu transakcji odkupu, transakcji udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcji z długim terminem rozliczenia oraz transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

Na koniec 2020 roku w Grupie występowały instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu, nie występowały natomiast transakcje udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów, transakcje z długim terminem rozliczenia oraz transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

Grupa prezentuje ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta przede wszystkim z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających, instrumentów pochodnych wynikających z umów zawartych z klientami oraz transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Kwoty ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta według wag ryzyka przedstawia poniższa tabela.

Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem
0% 2% 4% 10% 20% 50% 75% 100% 150%
1 Rządy lub banki centralne
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne
3 Podmioty sektora publicznego
4 Wielostronne banki rozwoju
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 47 419 70 694 118 113
7 Przedsiębiorstwa 106 547 7 043 113 591
8 Detal 160 160
9 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
10 Inne ekspozycje
11 Razem 47 419 70 694 160 106 547 7 043 231 864

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta są ujawniane w niniejszym rozdziale, zgodnie z wymogami Tabeli EU CCRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem kredytowym kontrahenta (EBA/GL/2016/11).

Poniższa tabela prezentuje kwoty aktywów ważonych ryzykiem i wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta.

Rodzaj ekspozycji Portfel RWA 31.12.2020 Wymogi w zakresie funduszy własnych 31.12.2020
Instrumenty pochodne Instytucje 116 422 9 314
Instrumenty pochodne Przedsiębiorstwa 113 591 9 087
Instrumenty pochodne Detal 160 13
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Instytucje 1 691 135
Razem 231 864 18 549
PCZ_2335 PCZ_2335

Kapitał wewnętrzny (Art. 439.a)

W odniesieniu do metod stosowanych do przypisywania kapitału wewnętrznego do ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, wykorzystywana jest zmodyfikowana metoda Credit Risk+6, z wykorzystaniem parametrów ryzyka kontrahenta: PD, LGD i EAD.

6Statystyczny model ryzyka kredytowego, opracowany przez bank Credit Suisse First Boston

Limity kredytowe

Limity kredytowe na ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta są ustalane w ramach limitów zaangażowania na banki oraz klientów niebankowych będących stronami transakcji.

W odniesieniu do banków, ogólne limity zaangażowania są wyznaczane zgodnie z wewnętrzną Instrukcją wyznaczania i kontroli limitów zaangażowania wobec banków zagranicznych i krajowych. W przypadku transakcji wymiany walut, swapów walutowych, opcje walutowych, transakcji depozytowych, transakcji FRA, swapów stopy procentowej oraz swapów walutowo-odsetkowych („limit na transakcje wymiany walut i depozytowe”) – ustalone są sublimity, które określają maksymalną kwotę zaangażowania Banku z tytułu nierozliczonych transakcji kupna/sprzedaży walut (spot i terminowych), czynnych (niezwróconych) depozytów terminowych, złożonych w banku zagranicznym lub krajowym (bez uwzględnienia należnych odsetek) oraz pozostałych nierozliczonych transakcji, o których mowa wyżej. Niezależnie od limitów stricte kredytowych, zostały ustalone limity rozliczeniowe, związane z koncentracją zobowiązań kontrahenta wobec Banku, w ustalonej w terminie ich zawarcia dacie rozliczenia (“data waluty”).

Grupa zawiera także umowy instrumentów pochodnych na zlecenie klientów. W odniesieniu do limitów na transakcje skarbowe (w tym pochodne) zawierane z klientami niebankowymi, ich przyznanie klientowi warunkuje7 wykonanie przez Bank transakcji pochodnej na zlecenie klienta. Bank wymaga, aby klient ubiegający się o limit skarbowy posiadał zdolność kredytową na wnioskowaną kwotę limitu oraz dodatkowo na kwotę stanowiącą określoną część rozpatrywanego limitu skarbowego, nadany rating ryzyka oraz naturalną ekspozycję klienta, czyli przepływy gotówkowe klienta z tytułu sprzedaży lub zakupu w walucie wymienialnej innej niż złote.

7 Możliwe jest zawarcie transakcji pod depozyty zabezpieczający, przy braku limitu skarbowego

Zabezpieczenia (Art. 439.b)

W ramach strategii ustanawiania zabezpieczenia, stosowane są szeroko Credit Support Annexes (CSA) do umów ramowych ISDA (International Swaps and Derivatives Association) – lub ich odpowiedniki (obowiązujące w relacjach z bankami krajowymi).

Bank zawiera transakcje na instrumentach pochodnych z innymi uczestnikami rynku międzybankowego, z którymi ma podpisane umowy ramowe ISDA. Zgodnie z obecną praktyką rynkową i regulacjami, wraz z umowami ISDA podpisywane są umowy CSA regulujące kwestie zabezpieczania ekspozycji wynikającej z zawartych transakcji pochodnych. Umowy CSA mają charakter umów bilateralnych i dają symetryczne prawo żądania uzyskania depozytu zabezpieczającego od kontrahenta, w przypadku którego wycena zawartych transakcji pochodnych na dany dzień jest ujemna. Wszystkie aktywne umowy CSA zawarte z kontrahentami spełniają obowiązujące aktualnie Bank wymagania ustanowione przez regulację EMIR (w tym wymagania dotyczące Variation Margin).

Pozycja wynikająca z zawartych transakcji pochodnych z klientami innymi niż klienci bankowi jest niezwłocznie przekazywana do zarządzania przez dealerów rynku międzybankowego i podlega zabezpieczeniu (hedging) transakcją rynku międzybankowego.

Zasady ustalania odpisów na utratę wartości w odniesieniu do ryzyka kredytowego (w tym w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta) są przedstawione w części „Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – Ryzyko kredytowe” Rocznego Raportu Finansowego.

Ryzyko niekorzystnych korelacji (Art. 439.c)

Grupa nie identyfikuje jako istotne ekspozycji na ryzyko niekorzystnych korelacji.

Wpływ wartości zabezpieczenia, jakie musiałby zapewnić bank przy obniżeniu oceny jej wiarygodności kredytowej (Art. 439.d)

Bank jest gwarantem umowy kredytowej zawartej pomiędzy Millennium Leasing a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) („Umowa Finansowa”) zawartej dnia 15.12.2017 r. Kwota pożyczki wynosi 100 mln EUR i została wykorzystana w 4 transzach w 2018 roku.

Na 31.12.2020 roku kwota pożyczki to 41,7 mln EUR.

Umowa jest zabezpieczona na dwa sposoby – po pierwsze, przez Millennium Leasing w postaci cesji praw z umów leasingowych (wartość przyznanych praw stanowi nie mniej niż 120% udzielonej pożyczki) oraz przez Bank Millennium S.A. w formie Gwarancji na Pierwsze Żądanie, do wysokości już wykorzystanej kwoty kredytu wraz z towarzyszącymi odsetkami, podatkami, opłatami skarbowymi, cłami, itp.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Finansowej, w przypadku gdyby rating kredytowy Banku, przyznany przez agencję Fitch wynosiłby B+ lub poniżej, a przyznany przez agencję Moody wynosiłby B1 lub poniżej, konieczne będzie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenie gwarancji na warunkach akceptowanych przez EBI (zabezpieczenie gotówkowe, zabezpieczenie finansowe lub inne zabezpieczenie).

Warunki Gwarancji na Pierwsze żądania gwarantują EIB ze w trakcie egzekwowania przez EIB gwarancji (żądania dokonania wypłaty z tytułu gwarancji) rating Banku Millennium przyznany przez Fitch będzie na poziomie BBB-, a przyznany przez  Moody’s na poziomie Baa2. Bank Millennium jest zobowiązany do informowania EIB o jakiejkolwiek zmianie swojego ratingu oraz do dostarczania EBI wszelkich informacji o swojej sytuacji finansowej, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność do wykonywania zobowiązań umownych.

Art. 439.e, 439.f, 439.g, 439.h, 439.i CRR

Grupa stosuje dla określenia wartości ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych metodę wyceny według wartości rynkowej zgodnie z art. 274 CRR.

Kwoty ryzyka kredytowego kontrahenta według tej metody przedstawiono w poniższej tabeli.

Nominalna Koszt zastąpienia / bieżąca wartość rynkowa Potencjalna przyszła ekspozycja kredytowa EEPE (Efektywny Oczekiwany profil Ekspozycji) Mnożnik EAD po CRM (po ograniczeniu ryzyka kredytowego) RWA
Metoda wyceny wg wartości rynkowej 500 141 0 611 062 231 864

Kwoty ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartość ekspozycji RWA
1 Portfele objęte metodą zaawansowaną
2 (i) komponent VaR (w tym 3x mnożnik)
3 (ii) komponent SVaR (w tym 3x mnożnik)
4 Wszystkie portfele objęte metodą standardową 373 669 59 790
EU4 W oparciu o metodą oryginalnej ekspozycji
5 Razem objęte wymogami kapitałowymi CVA 373 669 59 790

Ekspozycje na instrumenty pochodne z tytułu transakcji z kontrahentami centralnymi przedstawiono w poniższej tabeli.

EAD po CRM RWA
1 Ekspozycje wobec kwalifikujących się kontrahentów centralnych (razem) 43 366
2 Ekspozycje wobec QCCP (wyłączając depozyt wstępny zabezpieczający i wkład do funduszu z tytułu niewykonania zobowiązania); w tym 248 883 43 366
3 (i) Derywaty OTC 248 883 43 366
4 (ii) Derywaty w obrocie giełdowym
5 (iii) SFT (transakcje finansowania z użyciem papierów wartościowych)
6 (iv) Netting (pakiety kompensowania, dla których zatwierdzono kompensowanie międzyproduktowe)
7 Wyodrębnione początkowe depozyty zabezpieczające 3 305
8 Niewyodrębnione początkowe depozyty zabezpieczające
9 Wniesione z góry wkłady do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania 5 617 70 209
10 Alternatywne sposób wyliczania wymogów z tytułu funduszy własnych dla ekspozycji 43 366
11 Ekspozycje wobec niekwalifikujących się kontrahentów QCCP (razem)
12 Ekspozycje nie wobec QCCP (wyłączając depozyt wstępny i wkład do funduszu z tytułu niewykonania zobowiązania); w tym
13 (i) Derywaty OTC
14 (ii) Derywaty w obrocie
15 (iii) SFT
16 (iv) Netting gdy netting produktowy został zaakceptowany
17 Oddzielny depozyt wstępny
18 Nieoddzielny depozyty wstępny
19 Prefinansowany wkład do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania
20 Niefinansowany wkład do funduszu z tyt. niewykonania zobowiązania

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje metody IRB dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR4 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje metody modeli wewnętrznych dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR7 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Z uwagi na fakt, że Bank nie stosuje kompensowania dla ekspozycji CCR, Tabela EU CCR5-A (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Zabezpieczenie stosowane w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych Zabezpieczenie stosowane w transakcjach finansowania papierów wartościowych
Wartość godziwa otrzymanych zabezpieczeń Wartość godziwa przekazanych zabezpieczeń Wartość godziwa otrzymanych zabezpieczeń Wartość godziwa przekazanych zabezpieczeń
Wyodrębnione Niewyodrębnione Wyodrębnione Niewyodrębnione
40 396 3 305 496 351 116 869
Łącznie 40 396 3 305 496 351 116 869

Z uwagi na fakt, że Bank nie utrzymuje kredytowych instrumentów pochodnych, Tabela EU CCR6 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Wartości godziwe umów z tytułu poszczególnych instrumentów pochodnych, wartości nominalne instrumentów w terminach pozostających do realizacji oraz wycenę pochodnych instrumentów finansowych przedstawiono w notach do Rocznego Raportu Finansowego (Nota 23).

Dane dotyczące depozytów zabezpieczających i kompensowania należności i zobowiązań na bazie umów ramowych zostały przedstawione w Informacjach uzupełniających do Rocznego Raportu Finansowego.

Wyniki wyszukiwania