Raport finansowy
i ESG 2020

Procesy decyzyjne w zakresie polityki wynagrodzeń

„Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” została opracowana na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium - z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej.

W ramach „Polityki wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” w 2020 funkcjonowała dodatkowo w Banku „Polityka Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millenium S.A.” (Polityka Risk Takers) oraz Regulamin programu motywacyjnego określający szczegółowy tryb i warunki Programu Motywacyjnego, który określa szczegółowe warunki przyznawania, oferowania, zatrzymywania i wydawania akcji własnych. Przygotowanie obowiązujących w 2020 zasad odbyło się w 2019 w ramach współpracy z konsultantem zewnętrznym, kancelarią prawną Gessel, która wspierała Bank w przygotowaniu procesu zmierzającego do przyznawania w ramach wynagrodzenia zmiennego dla Risk Takers – akcji Banku Millennium. Projekt był opracowywany przez przedstawicieli Departamentów: Kadr, Prawnego i Zapewnienia Zgodności i nadzorowany bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku.

Projekt i zmodyfikowane zasady przyznawania wynagrodzeń zmiennych ujęte w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium SA” były konsultowane z Członkami Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej. Następnie projekty dokumentów zostały zarekomendowane przez ten organ do akceptacji Radzie Nadzorczej.  Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2019 roku Bank wdrożył zmodyfikowane zasady (Uchwałą nr 25/2019 i Uchwałą 26/2019), na mocy których  50% wynagrodzenia zmiennego Risk Takers jest wypłacane w akcjach własnych Banku notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzone zmiany dotyczyły wynagrodzeń zmiennych za 2019 wypłaconych w 2020 roku.

W związku z planowanymi zmianami w otoczeniu prawnym Rada Nadzorcza Uchwałą nr 15/2020 z dnia 3 czerwca wprowadziła zmiany do Polityki Risk Takers mające na celu dostosowanie do wymogów Dyrektywy 2019/878/EU (CRD V). Dotyczyły one w szczególności wydłużenia okresu odroczenia części wynagrodzenia zmiennego Risk Takers oraz wprowadzenia możliwości zaniechania zastosowania odroczenia i konwersji wynagrodzenia zmiennego na instrument finansowy w odniesieniu do wynagrodzeń o wartości poniżej zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą poziomu.

Komitet Personalny Rady Nadzorczej nadzorował coroczny proces weryfikacji listy osób zidentyfikowanych jako Risk Takers.

W 2020 nadzór nad polityką wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium pełnił Komitet Personalny Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet jest odpowiedzialny między innymi za określanie kryteriów ocen oraz dokonywanie oceny pracy Członków Zarządu Banku w tym ponownej ich oceny pracy w celu podjęcia decyzji o przyznaniu uprawnień do odroczonej części premii z poprzednich lat. Ponadto Komitet Personalny Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem swoich kompetencji weryfikuje między innymi: (i) spełnienie kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia, (ii) opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i rodzaj przyznawanych składników, (iii) opiniuje wysokość wynagrodzenia dla osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Grupie, związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością działalności Banku z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej (23.01.2020 r.,19 marca 2020r., 21.05.2020 r., 03.12.2020 r.). Przedmiotem prac Komitetu była w szczególności:

 • ponowna ocena Członków Zarządu Banku i ustalenie zasad wypłaty części zatrzymanej premii za lata 2016, 2017 i 2018 Członkom Zarządu Banku, którzy pełnili funkcje w tych latach,
 • ocena wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu Banku w 2017-2019 r. i przyznanie poszczególnym Członkom Zarządu za ten okres premii na warunkach określonych w Polityce wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium oraz Zasadach przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania Członkom Zarządu Banku Millennium S.A.,
 • rozpatrzenie informacji o decyzjach dotyczących premii za rok 2016-2019 dla Risk Takers, nie będących Członkami Zarządu Banku,
 • analiza procesu ustalania kwot wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia osobom zajmującym stanowiska kierownicze, stosownie do polityki wynagrodzeń oraz zasad przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.
 • Nadzór nad procesem identyfikacji pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka

Rada Nadzorcza przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu (WZA) w ramach sprawozdania z działalności w 2020 raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium. WZA uznał prowadzoną politykę za sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu Banku.

Informacje na temat systemu wynagrodzeń, w tym na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień:

Zgodnie z polityką wynagrodzeń, łączne indywidualne wynagrodzenie zmienne osób mających wpływ na profil ryzyka, w tym Członków Zarządu, nie może przekroczyć przyjętego procentowego poziomu referencyjnego (obecnie 100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia stałego. Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (obecnie 2%). Przy zachowaniu wspomnianych ograniczeń pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników. Niezależnie Komitet Personalny Rady Nadzorczej może przyznać Członkom Zarządu uznaniowo premię związaną z oceną jakościową realizowanych zadań.

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych.

Pula premiowa a wyniki

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty/dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Polityka odraczania płatności

Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) wypłacone za 2019 w 2020:  Przyznanie i wypłata (w przypadku akcji – przekazanie praw) 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń nastąpiło po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie instrumencie finansowym (akcje własne).

Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) za 2019, przyznane w 2020 podlegało następującym zasadom: Część gotówkowa (50% przyznanej kwoty) wypłacona została w roku następującym po roku, do którego odnosi się wynagrodzenie. Pozostałe 50%, zostało przydzielone w akcjach własnych Banku Millennium. Prawa do 10% wartości  łącznego wynagrodzenia zmiennego – wyrażonego w akcjach własnych – zostały przekazane w 2020, natomiast prawa do pozostałych 40% w formie akcji będą przekazywane po ponownej ocenie w równych rocznych ratach przez 3 lata. Akcje podlegają retencji trwającej 1 rok od daty przekazania praw.

Kryteria nabywania uprawnień

Premia, w części odroczonej, podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (wyniki działalności bankowych linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy z szczególnym uwzględnieniem jakości decyzji wpływających na profil ryzyka banku w perspektywie minimum trzyletniej. Każdej osobie zidentyfikowanej jako podejmującej ryzyko, przypisano w systemie ocen okresowych indywidualne kryterium oceny związane z jej zakresem odpowiedzialności, dotyczące wpływu na profil ryzyka Grupy Banku Millennium.

Na podstawie całościowej ewaluacji wyników za oceniany okres ustalana jest wartość rocznej premii uznaniowej.

Dyrektorzy: jednostki audytu wewnętrznego, jednostki do spraw zgodności, prawnej, oraz jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie jest  uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności odpowiednio Banku i właściwej Spółki.

Informacje ilościowe dotyczące wynagrodzeń

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium (z uwzględnieniem byłego Eurobanku), mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR.

Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia za 2020 r., z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Linie biznesowe Łączne wynagrodzenie
Zarząd Banku Risk Takers
(bez Członków Zarządu)
Łącznie
Bankowość Detaliczna 6 180 6 180
Bankowość Przedsiębiorstw 8 141 8 141
Ogólne Zarządzanie Bankiem 12 426 9 974 22 400
Łącznie 12 426 24 295 36 721

Wysokość wynagrodzeń za 2020 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Zarząd Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 7 57 7
Wynagrodzenie stałe i dodatkowe świadczenia 12 426 22 212 2 084
Wynagrodzenie zmienne (*) 0 0 0
Gotówka łącznie 0 0 0
Gotówka wypłacona
Gotówka odroczona
Instrument finansowy łącznie (*) 0 0 0
Instrument finansowy przyznany
Instrument finansowy odroczony
Instrument finansowy wypłacony
(*) Wynagrodzenie zmienne członkom Zarządu Banku za 2020 nie zostało jeszcze przyznane

Wysokość wynagrodzeń za 2020 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji; wynagrodzenie zwiazane z realizacją projektu połączenia Banku Millennium S.A. i Eurobanku wypłacone byłym pracownikom Eurobanku, którzy, w momencie jego ustalania, mieli istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Zarząd Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 13
Wynagrodzenie stałe i dodatkowe świadczenia 2 787
Wynagrodzenie zmienne 0 1 408 0
Gotówka łącznie 0 704 0
Gotówka wypłacona 704
Gotówka odroczona
Instrument finansowy łącznie 0 704 0
Instrument finansowy przyznany
Instrument finansowy odroczony 563
Instrument finansowy wypłacony 141

Wysokość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą za 2020 rok z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu pełniących swoje funkcje w 2019 roku, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą  0 0 0
 • część już przyznana
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą  0 0 0
 • część jeszcze nie przyznana
Wynagrodzenie zmienne odroczone razem  0 0 0
Na dzień publikacji wynagrodzenie zmienne osobom, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji za 2020 rok, nie zostało przyznane

Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w 2020 roku, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)

Członkowie Zarządu Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 8 81 19
Zatrudnieni na koniec roku 7 57 7
Byli pracownicy 1 24 12
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych (*) 3 746 1 881 357
Zatrudnieni na koniec roku 3 308 999 116
Byli pracownicy 438 882 241
(*) Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą za lata 2016, 2017, 2018

Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w 2020 r. oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)

Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 0 362 0
Najwyższa taka płatność 0 236 0
Liczba osób otrzymujących takie płatności 0 2 0

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

1 osoba – wynagrodzenie w przedziale 1-1,5 mln EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu zamieszczone zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium SA za 2020 rok.

Wyniki wyszukiwania