Raport finansowy
i ESG 2020

Zezwolenie na stosowanie metody IRB

Według stanu na 31.12.2020 r. Grupa Banco Comercial Portugues (dominujący właściciel Banku Millennium SA) uzyskała niżej opisane zezwolenia właściwego organu dotyczące stosowania przez Grupę i Bank Millennium SA metody IRB (dalej: „decyzje IRB”).

Decyzje te zostały wydane przez Banco de Portugal, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF – nadzorca lokalny), natomiast ostatnia decyzja (z lipca 2017 roku) została wydana przez Europejski Bank Centralny (EBC) we współpracy z KNF.

Zezwolenie wydane pod koniec 2012 roku na stosowanie zaawansowanej metody IRB w odniesieniu do dwóch portfeli kredytowych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) oraz wobec odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Ta pierwsza decyzja dotycząca IRB zawierała ograniczenie (tzw. floor nadzorczy), zgodnie z którym minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfeli objętych decyzją musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy obowiązywał do momentu stwierdzenia przez właściwy organ spełnienia warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie wydane pod koniec 2014 roku dotyczyło m.in.:

1) zmniejszenia korekty nadzorczej (tzw. floor nadzorczy) dla portfeli RRE i QRRE z 80% do 70% wartości odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy jest obliczany oddzielnie dla obydwu portfeli i następnie dopasowywany w sytuacji występowania różnic między stratami oczekiwanymi a odpisami na szczególne i ogólne ryzyko kredytowe w ten sposób, aby wpływ tego floora na współczynniki kapitałowe był taki, jak uwzględnienie jedynie 70% wymogów kapitałowych obliczanych metodą standardową.

2) uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy pozostałych ekspozycji detalicznych, od spełnienia określonych warunków, w terminie do 30.06.2015 r.

3) uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorstw (w tym kredytowanie specjalistyczne), od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o stosowanie metody IRB nie powinien być złożony wcześniej niż w dniu 31.12.2016 r.

4) uzależnienia zezwolenia na wprowadzenie zmian w zakresie modeli dotyczących portfeli RRE i QRRE od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o zgodę na zmianę w metodzie IRB w tym zakresie powinien być złożony do dnia 30.06.2015 r.

W lipcu 2017 roku Bank otrzymał wspólną decyzję nadzorczą dotyczącą metody IRB, wydaną przez EBC we współpracy z KNF. Decyzja ta dotyczy:

1) zniesienia obowiązku utrzymywania przez Bank floora nadzorczego ze względu na pozytywną ocenę realizacji warunków decyzji z 2014 roku,

2) stosowania mnożnika w wysokości 1,3 na oszacowania modeli LGD dla portfeli RRE i QRRE, do czasu uznania przez władze nadzorcze, że wewnętrzne oszacowania modeli LGD są reprezentatywne dla obecnych warunków,

3) wydania dodatkowych zaleceń w zakresie udoskonalenia stosowanych modeli dla portfeli RRE i QRRE.

Od 2018 roku Grupa Banku Millennium S.A. sukcesywnie realizuje wieloetapowy proces implementacji zmian w metodzie IRB, związany z wymogami w zakresie nowej definicji niewykonania zobowiązania. Oprócz czynności z zakresu reorganizacji procesu, prowadzone są zaawansowane prace, związane z rozwojem środowiska IT. W pierwszej fazie zgodnie z zaakceptowanym przez Nadzór podejściem („two-step approach”) Grupa Banku Millennium w 2020 z sukcesem wdrożyła rozwiązania dla nowej definicji niewykonania zobowiązania na środowisko produkcyjne i zapewniła odpowiedni poziom wykorzystania tych rozwiązań w procesach zarządzania ryzykiem. Na rok 2021 planowane jest dokonanie rekalibracji i/lub przebudowy wszystkich modeli ryzyka kredytowego, wchodzących w skład systemu ratingowego objętego aktualną zgodą Nadzorczą.  Czynności te mają zapewnić pełne dostosowanie Grupy Banku Millennium do wytycznych EBA/GL/2016/07 oraz pozostałych wytycznych obejmujących tematykę modelowania parametrów ryzyka. Do czasu osiągniecia nadrzędnego celu, o którym mowa powyżej, Grupa Banku Millennium zobowiązana jest do uwzględniania dodatkowego narzutu konserwatywnego na oszacowania wartości RWA dla ekspozycji zakwalifikowanych do metody IRB8. Poziom tego narzutu, wyliczony w oparciu o algorytm nadzorczy został określony w wysokości 5% ponad wartość wynikającą z zastosowania metody IRB.

8ECB-SSM-2020-PTBCP-2  dnia 15.01.2020

Wyniki wyszukiwania