Raport finansowy
i ESG 2020

System ratingów wewnętrznych

Grupa definiuje system ratingowy jako wszystkie metody, procesy, mechanizmy kontroli, systemy gromadzenia danych i systemy informatyczne, które wykorzystuje się przy ocenie ryzyka kredytowego oraz zaliczaniu ekspozycji do odpowiedniej puli charakteryzującej się określonym poziomem ryzyka, w tym także zasady dotyczące nadrzędności modeli ratingowych, o ile mają zastosowanie oraz zasady przełamywania ocen ratingowych.

Raport_2018-075 Raport_2018-075

Elementem systemu ratingowego są modele PD, LGD, CCF-EAD (nazywane dalej modelami) oraz metodyki oceny finansowania specjalistycznego.

Ocena ryzyka kredytowego klienta w aspekcie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) przez klienta opiera się na jednolitej skali ratingowej, zwanej Master Skalą.

Master Skala (MS) składa się z 15 stopni ratingowych, gdzie poszczególne ratingi oznaczają jak niżej:

 1. Maksymalne bezpieczeństwo – tylko dla ekspozycji rządowych
 2. Najwyższa jakość
 3. Bardzo wysoka jakość
 4. Wysoka jakość
 5. Bardzo dobra jakość
 6. Dobra jakość
 7. Średnio wysoka jakość
 8. Średnia jakość
 9. Średnio niska jakość
 10. Niska jakość
 11. Bardzo niska jakość
 12. Ograniczone kredytowanie
 13. Słabe sygnały utraty wartości (impairmentu)
 14. Mocne sygnały utraty wartości (impairmentu)
 15. Niewykonanie zobowiązania.

Ratingi 13 – 15 to ratingi proceduralne, zarezerwowane dla ekspozycji o obniżonej wartości.

Wszyscy klienci z dostępnym kredytowaniem, faktycznie wykorzystujący zatwierdzone limity kredytowe lub nie oraz wszyscy inni uczestnicy transakcji kredytowej powinni mieć uprzednio nadany rating i być przypisanymi do odpowiedniej puli.

Odpowiednia polityka kredytowa lub ratingowa powinna określać model właściwy do wygenerowania ratingu lub homogenicznej puli dla danego segmentu klienta.

Każdy stosowany model PD musi zostać skalibrowany do MS na podstawie zaobserwowanego lub szacowanego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.

Rating dla rządów, banków centralnych, organizacji międzynarodowych, wielostronnych banków rozwoju oraz Instytucji może zostać przypisany na podstawie ratingu przyznanego przez uznane agencje ratingowe, zmapowanego na Master Scale.

Jeżeli powyższe podmioty będą miały więcej niż jedną ocenę ratingową przyznaną przez uznane agencje ratingowe (split rating), to zawsze należy stosować drugi najlepszy rating z ocen przyznanych przez uznane agencje.

Tabela prezentująca powiązania między wewnętrznymi a zewnętrznymi ocenami ratingowymi została przedstawiona w rozdziale 6.4 Ujawnień. Bank uznaje dla celów porównawczych następujące zewnętrzne agencje ratingowe: Fitch, Moody’s, Standard & Poors.

W przypadku klientów detalicznych rating nadany w rezultacie działania modelu behawioralnego (rating behawioralny) jest z założenia ważniejszy niż nadany w rezultacie działania ratingu aplikacyjnego (rating aplikacyjny), jeżeli tylko rating behawioralny jest nadany. W przypadku klientów korporacyjnych nadany rating jest oceną łączną 3 komponentów: modułu ilościowego opartego na analizie danych ze sprawozdań finansowych, modułu jakościowej oceny Klienta opartego na informacjach pozafinansowych oraz modułu behawioralnego oceniającego charakter dotychczasowej współpracy Klienta z Grupą Banku Millennium (w tym z Bankiem Millennium).

Ratingi proceduralne (13, 14 i 15 wg Master Skali) przyznawane są klientom z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub z zadłużeniem przeterminowanym.

Rating proceduralny jest z założenia ważniejszy niż rating aplikacyjny i rating behawioralny.

Po ustaniu przesłanek do nadania któregokolwiek ratingu proceduralnego, ratingi 13 i 14 od razu wygasają, natomiast rating 15 albo wygasa albo jest utrzymywany przez tzw. okres kwarantanny.

Opis procesu ratingów wewnętrznych

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB.

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB.

Klasy ekspozycji podlegające planowi stopniowego wdrożenia metody IRB.

 • Modele PD

Proces ratingowy w Banku Millennium opiera się na następujących zasadach:

 1. Nadanie klasy ryzyka wszystkim klientom i ekspozycjom kredytowym;
 2. Wszystkie decyzje kredytowe powinny być poprzedzone nadaniem klasy ratingowej dla klienta;
 3. W segmencie detalicznym proces nadawania ratingu oparty jest na modelach skoringowych/ratingowych PD;
 4. Proces nadawania ratingu jest procesem niezależnym od procesu podejmowania decyzji kredytowych.

Przedstawione zasady nadawania ratingu mają zastosowanie do wszystkich kategorii ekspozycji detalicznych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, odnawialnych ekspozycji detalicznych oraz pozostałych ekspozycji detalicznych.

Klasa ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych obejmuje ekspozycje będące kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości wobec klientów detalicznych (mikroprzedsiębiorstwa
i klienci indywidualni).

Klasa odnawialnych ekspozycji detalicznych obejmuje ekspozycje wobec osób fizycznych, niezabezpieczone, odnawialne, o łącznym zaangażowaniu nie przekraczającym 100.000 euro oraz spełniające warunek niskiej zmienności stóp strat.

Wszystkie ekspozycje detaliczne nie zaliczone do powyższych kategorii są traktowane jako pozostałe ekspozycje detaliczne.

Kompetencje w procesie nadawania ratingu są podzielone w następujący sposób:

 1. Wprowadzanie danych;
 2. Weryfikacja danych;
 3. Nadanie ostatecznej oceny ryzyka (decyzja automatyczna).

Klasy ryzyka wynikające z modeli oraz ratingi proceduralne są nadawane automatycznie i nie podlegają korekcie eksperckiej.

W procesie nadania ratingu, Bank wykorzystuje dane z różnych dostępnych źródeł:

 • źródła wewnętrzne (systemy informatyczne Banku);
 • źródła zewnętrzne (Biuro Informacji Kredytowej S.A.);
 • dane pozyskane od klientów.

W zakresie modeli niewykonania zobowiązań (modele PD), w klasie ekspozycji detalicznych funkcjonuje system ratingowy dla mikroprzedsiębiorstw i system ratingowy dla klientów indywidualnych. W ramach obu systemów używane są modele skoringowe behawioralne oraz modele skoringowe aplikacyjne, desygnowane do określonych grup klientów i/lub produktów.
W przypadku klientów z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub
z zadłużeniem przeterminowanym nadawane są ratingi proceduralne.

Rating proceduralny ma pierwszeństwo stosowania. Jeśli klient nie posiada ratingu proceduralnego, zastosowanie ma rating behawioralny, o ile został nadany.

Rating behawioralny nadawany jest po raz pierwszy po trzech miesiącach współpracy klienta
z Bankiem, a następnie z miesięczną częstotliwością, pod warunkiem, że rachunki klienta spełniają wymogi przewidziane w modelu behawioralnym.

Jeśli klient nie posiada ratingu behawioralnego lub proceduralnego, zastosowanie ma rating aplikacyjny.

 • Modele LGD

W zakresie modeli strat z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD), zostały one zbudowane dla dwóch portfeli:

 1. portfela niezabezpieczonego dla klientów detalicznych,
 2. portfela zabezpieczonego przez nieruchomości mieszkalne dla klientów detalicznych.

Zgodnie z CRR i następnymi zmianami, banki maja za zadanie estymować parametry LGD wykorzystując dane dotyczące niewykonanych zobowiązań w ramach wszystkich dostępnych źródeł oraz uwzględniając wszystkie informacje istotne z punktu widzenia szacowania poziomu straty ekonomicznej.

Z tego powodu Bank przeprowadził oszacowanie parametrów LGD na bazie danych, która obejmuje wszystkie przypadki niewykonania zobowiązania wynikające z ilościowych i jakościowych przesłanek definicji niewykonania zobowiązania.

Zgodnie z metodologią wyliczenia LGD, głównymi elementami obliczeń są: prawdopodobieństwo uzdrowienia, lub zakończenie procesu windykacji klienta, wartość odzysków, koszty oraz stopa dyskontowa.

Bank przyjął następujące podejście do budowy modeli LGD:

 1. Stworzenie homogenicznych względem ryzyka grup transakcji
 2. Oszacowanie prawdopodobieństwa różnych scenariuszy wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania (uzdrowienie, niedokończony proces, likwidacja);
 3. Oszacowanie parametrów straty dla każdej ze ścieżek wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania.

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania jest szacowana na poziomie transakcji.

 • Modele ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD) / Modele CCF

Model EAD został zbudowany dla ekspozycji portfela detalicznego. Przy estymacji EAD, ekspozycja na moment niewykonania zobowiązania była porównywana z wartością limitu i zaangażowaniem bilansowym zaobserwowanym na rok przed zdarzeniem niewykonania zobowiązania. Kalkulacja parametrów ekwiwalentu bilansowego (CCF) była przeprowadzona dla grup produktów, dla których istniała możliwość wystąpienia zaangażowania pozabilansowego oraz Bank dysponował istotną liczbą obserwacji pozwalającą na wnioskowanie statystyczne, tj. dla limitów w rachunkach (overdrafty) oraz kart kredytowych (portfel QRRE). Bank opracował także model EAD dla portfela RRE, który będzie podlegał procesowi walidacji nadzorczej w nadchodzącym okresie. Do czasu uzyskania zgody, w procesie szacowania wymogów kapitałowych  przyjmowana jest dla tego portfela konserwatywna wartość parametru CCF równa 100%. Podobne podejście zastosowano w przypadku portfela gwarancji. Ze względu na ograniczoną liczbę empirycznych obserwacji, uniemożliwiających przeprowadzenie analiz statystycznych, przyjęto analogicznie jak dla portfela RRE konserwatywną wartość CCF równą 100%.

Grupa Millennium klasyfikuje jako ekspozycje kapitałowe udziały oraz instrumenty kapitałowe posiadane przez jakiekolwiek jednostki Banku, z wyłączeniem, w ujęciu skonsolidowanym, udziałów reprezentujących inwestycje w spółki zależne, które są klasyfikowane jako transakcje wewnątrzgrupowe. Jednak ze względu na fakt, że łączna wartość portfela kapitałowego Grupy jest nieistotna, postanowiono stale wyłączyć przedmiotowe ekspozycje z podejścia IRB i wyliczać dla nich wymóg kapitałowy zgodnie z podejściem standardowym.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe agregaty i parametry używane przy wyliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych metodą IRB. Dla klas ekspozycji objętych metodą IRB wskazane są wielkości ekspozycji, CCF, średnie PD, ilość dłużników, średnie LGD, aktywa ważone ryzykiem, średnia waga ryzyka, strata oczekiwana ora korekty wartości i rezerwy, w zakresach prawdopodobieństwa wystąpienia niewykonania zobowiązania (PD).

Tabela 45 EU CR6 – Metoda IRB – Ekspozycje na ryzyko kredytowe według klas ekspozycji i zakresów PD (w %, w tys.zł)

Portfel Zakres PD Oryginalna ekspozycja bilansowa brutto Ekspozycja pozabilansowa przed CCF Średnie CCF EAD po CRM i po CCF Średnie PD Ilość dłużników Średnie LGD RWA Średnia waga ryzyka Strata oczekiwana (EL) Korekty wartości i rezerwy
QRRE 0,00 do <0,15 364 187 770 1 934 850 957 63,58% 1 594 374 932 0,08% 300 793 62,06% 55 010 810 3,45% 791 581 1 813 114
QRRE 0,15 do <0,25 164 005 068 296 786 989 71,51% 376 229 789 0,19% 59 861 63,29% 27 242 877 7,24% 457 196 1 702 104
QRRE 0,25 to <0,50 168 381 779 197 513 045 74,72% 315 970 467 0,39% 45 028 64,07% 41 260 044 13,06% 789 542 2 176 594
QRRE 0,50 to <0,75 184 595 499 153 676 594 77,00% 302 925 377 0,71% 38 524 64,72% 64 123 261 21,17% 1 392 069 2 959 681
QRRE 0,75 to <2,50 379 959 402 205 543 899 80,52% 545 471 491 1,72% 62 901 65,40% 226 010 386 41,43% 6 127 827 8 446 786
QRRE 2,50 to <10,00 380 123 502 127 868 510 75,35% 476 476 476 5,99% 55 470 65,72% 464 427 811 97,47% 18 739 605 14 000 346
QRRE 10,00 to <100,00 158 008 867 17 889 053 77,04% 171 791 180 22,84% 19 494 66,50% 309 664 133 180,26% 26 120 481 10 043 735
QRRE 100,00 (default) 117 961 979 8 534 402 0,00% 117 961 979 100,00% 17 217 91,64% 76 265 634 64,65% 108 100 571 52 186 548
QRRE Razem 1 917 223 868 2 942 663 448 67,42% 3 901 201 691 5,14% 599 288 64,55% 1 264 004 955 32,40% 162 518 872 93 328 909
Residential Retail 0,00 do <0,15 22 431 405 222 831 599 178 100,00% 23 263 004 399 0,08% 108 046 33,66% 1 742 627 442 7,49% 6 264 268 17 254 145
Residential Retail 0,15 do <0,25 3 876 923 606 77 074 558 100,00% 3 953 998 164 0,19% 15 255 34,42% 574 446 019 14,53% 2 541 938 5 205 477
Residential Retail 0,25 to <0,50 2 223 456 313 42 070 482 100,00% 2 265 526 795 0,39% 8 705 34,50% 568 091 529 25,08% 3 047 916 6 723 253
Residential Retail 0,50 to <0,75 1 677 860 491 29 327 756 100,00% 1 707 188 247 0,71% 6 445 34,87% 658 748 517 38,59% 4 226 936 9 351 090
Residential Retail 0,75 to <2,50 2 576 591 744 58 652 455 100,00% 2 635 244 199 1,67% 9 013 35,39% 1 794 707 686 68,10% 15 640 148 26 438 641
Residential Retail 2,50 to <10,00 1 436 391 667 25 287 875 100,00% 1 461 679 542 5,61% 4 576 35,54% 1 959 978 154 134,09% 29 109 019 29 503 090
Residential Retail 10,00 to <100,00 381 626 218 5 911 404 100,00% 387 537 622 22,44% 1 190 35,50% 813 668 041 209,96% 31 047 445 29 699 314
Residential Retail 100,00 (default) 922 872 188 153 667 100,00% 923 025 855 100,00% 3 059 79,12% 1 681 469 011 182,17% 730 304 675 324 110 676
Residential Retail Razem 35 527 127 449 1 070 077 375 100,00% 36 597 204 824 3,23% 156 289 35,22% 9 793 736 400 26,76% 822 182 345 448 285 686
Total Razem 37 444 351 316 4 012 740 823 76,11% 40 498 406 514 3,42% 697 904 38,04% 10 531 182 243 26,00% 984 701 217 541 614 595

Poniższa tabela prezentuje weryfikację historyczną PD dla poszczególnych kategorii ekspozycji.

Tabela 46 EU CR9 – Metoda IRB – Weryfikacja historyczna PD według kategorii ekspozycji

Klasa ekspozycji Zakres PD Średnie ważone PD Arytmetyczna średnia PD po dłużnikach Ilość dłużników Ilość dłużników w ciągu roku którzy weszli w stan niewykonania zobowiązania W tym nowi dłużnicy Średnia historyczna roczna stopa default
Koniec poprzedniego roku Koniec roku
QRRE <0,06% – 0,12%) 0,08% 0,08% 256 497 300 773 245 14 0,05%
QRRE <0,12% – 0,18%) 0,15% 0,15% 31 455 28 979 74 1 0,14%
QRRE <0,18% – 0,28%) 0,23% 0,23% 32 783 30 868 112 15 0,19%
QRRE <0,28% – 0,53%) 0,39% 0,39% 47 324 45 016 273 15 0,36%
QRRE <0,53% – 0,95%) 0,71% 0,71% 39 649 38 511 307 21 0,61%
QRRE <0,95% – 1,73%) 1,28% 1,28% 35 372 35 160 491 29 1,05%
QRRE <1,73% – 2,94%) 2,25% 2,25% 26 057 27 668 512 43 1,63%
QRRE <2,94% – 4,90%) 3,80% 3,80% 21 483 22 998 717 43 2,58%
QRRE <4,90% – 7,60%) 6,10% 6,10% 15 201 15 066 808 30 3,79%
QRRE <7,60% – 12%) 9,55% 9,55% 11 598 11 358 891 31 5,46%
QRRE <12% – 20%) 15,49% 15,49% 15 354 13 130 1591 32 8,99%
QRRE <20% – 100%) 42,92% 42,92% 6 797 6 250 2 843 47 32,19%
Residential Retail <0,06% – 0,12%) 0,08% 0,08% 96 055 108 046 101 1 0,03%
Residential Retail <0,12% – 0,18%) 0,15% 0,15% 7 267 8 176 33 1 0,09%
Residential Retail <0,18% – 0,28%) 0,23% 0,23% 6 519 7 079 23 0 0,14%
Residential Retail <0,28% – 0,53%) 0,39% 0,39% 8 053 8 705 54 1 0,21%
Residential Retail <0,53% – 0,95%) 0,71% 0,71% 6 148 6 445 75 0 0,37%
Residential Retail <0,95% – 1,73%) 1,28% 1,28% 4 963 5 471 105 1 0,60%
Residential Retail <1,73% – 2,94%) 2,25% 2,25% 3 159 3 542 132 0 1,15%
Residential Retail <2,94% – 4,90%) 3,80% 3,80% 2 189 2 392 125 0 1,64%
Residential Retail <4,90% – 7,60%) 6,10% 6,10% 1 178 1 300 79 0 2,21%
Residential Retail <7,60% – 12%) 9,55% 9,55% 814 880 78 0 4,22%
Residential Retail <12% – 20%) 15,49% 15,49% 578 772 70 0 7,68%
Residential Retail <20% – 100%) 36,28% 36,28% 665 418 267 0 45,42%

Porównanie wartości PD zrealizowanych z modelowymi

Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązań oraz szacowanych wartości stopy niewykonania zobowiązań, dla portfeli objętych zezwoleniem na stosowanie metody IRB.

Okres Szacowana stopa default Zrealizowana stopa default
2015 2,69% 1,82%
2016 2,47% 1,59%
2017 2,27% 1,45%
2018 2,01% 1,43%
2019 1,95% 1,40%
2020 1,85% 1,64%

Okres Szacowana stopa default Zrealizowana stopa default
2015 0,82% 0,55%
2016 0,88% 0,60%
2017 0,91% 0,53%
2018 0,82% 0,43%
2019 0,83% 0,38%
2020 0,64% 0,83%

W przypadku zarówno portfeli QRRE, jak i RRE można zaobserwować wzrost zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązań (stóp default) w ostatnim roku, jednak w przypadku portfela QRRE zrealizowana stopa default jest niższa od szacowanej. Obserwowany wzrost mógł być związany z początkiem kryzysu wynikającym z sytuacji pandemicznej oraz zakupu portfela Eurobanku, który charakteryzował się wyższym poziomem ryzyka niż portfel Banku Millennium S.A. Największy jednak wpływ na obserwowany wzrost dla portfela RRE i fakt, że zrealizowana stopa default jest wyższa niż szacowano, miało wprowadzenie nowej definicji niewykonania zobowiązania (default). Gdyby zastosowano starą definicję, wówczas stopa niewypłacalności dla tego portfela za ostatni rok wyniosłaby 0,39.

W przypadku portfela QRRE zrealizowana stopa default, nawet przy zastosowaniu nowej definicji default, pozostała na poziomie niższym niż szacowana. Wynikało to głównie z zastosowania w estymacji długoterminowego PD dodatkowego konserwatywnego bufora (wyższego niż w przypadku portfela RRE), związanego z błędem oszacowania zwiększającym szacowane wartości parametru PD.

Porównanie wartości CCF zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników CCF przeprowadzono dla przypadków z portfela QRRE wchodzących w default w ciągu roku kalendarzowego 2020 (okres sprawozdawczy) oraz 2018 i 2019 (okresy porównawcze), które na koniec roku poprzedzającego dany okres (31.12.2019 w sytuacji okresu sprawozdawczego) znajdowały się poza defaultem i posiadały dodatnią ekspozycję pozabilansową. Analiza polegała na porównaniu średnich zrealizowanych wartości współczynników konwersji ze średnimi wartościami modelowymi (ważonymi wielkością ekspozycji pozabilansowej). Współczynniki modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane wartości. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli

CCF 2020 2019 2018 2017
CCF modelowy 75,12% 96,30% 89,00% 91,30%
CCF zrealizowany 50,71% 53,57% 55,80% 57,20%

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i porównawczych, zrealizowane wartości współczynników CCF nie przekroczyły wartości modelowych. W związku z tym, że Bank nie zanotował wyższych od spodziewanych poziomów współczynników konwersji kredytowej ten element ryzyka kredytowego nie prowadzi do wystąpienia wyższych od spodziewanych strat.

Porównanie wartości LGD zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników LGD przeprowadzono dla przypadków z portfeli RRE i QRRE. Wyznaczenie zrealizowanych wartości LGD wymaga dłuższej perspektywy czasowej, gdyż odzyski mogą wystąpić dopiero długo po wejściu ekspozycji w stan defaultu. W związku z tym wyliczenie zrealizowanych wartości LGD zostało oparte na przypadkach wchodzących w default najpóźniej do grudnia 2018 roku. Wyznaczony na tych przypadkach średni poziom LGD (średnia ważona EAD) porównano ze średnim poziomem LGD stosowanym w ramach metody IRB na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych (średnia ważona EAD). Wartości modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych (w tym dodatkowy mnożnik nałożony decyzją IRB z lipca 2017 roku, wraz z udzieleniem zgodny na stosowanie zmienionych modeli LGD dla portfeli RRE i QRRE) i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane straty. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli.

LGD Portfel
RRE QRRE
Zrealizowana 33,14% 54,07%
Modelowana 38,06% 67,44%

Dla obu analizowanych portfeli modelowe wartości strat znacząco przewyższyły poziomy zrealizowane. Można zatem stwierdzić że nie wystąpiły nadspodziewane straty związane
z poziomami LGD, a stosowane wartości parametrów okazały się wystarczająco konserwatywne.

Grupa nie posiada spółek prowadzących działalność kredytową za granicą (CRR art. 452.j).

Z uwagi na fakt, że nie stosowana jest metoda IRB dla kredytowania specjalistycznego i ekspozycji kapitałowych, Tabela EU CR10 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Z uwagi na fakt, że kredytowe instrumenty pochodne nie są stosowane jako techniki ograniczania ryzyka kredytowego, Tabela EU CR7 nie jest prezentowana (EBA/GL/2016/11).

Wyniki wyszukiwania