Raport finansowy
i ESG 2020

Dźwignia finansowa

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2020 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. oraz Rozporządzenia PE i Rady UE 2017/2395 z 12.12.2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego, w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2020 r. w Grupie wynosiła 8,30% przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 oraz 8,12% przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1. Grupa nie stosuje możliwości wyłączenia z miary ekspozycji całkowitej w odniesieniu do kwoty ekspozycji wobec banków centralnych, zgodnie z Wytycznymi EBA/GL/2020/11.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2020 r przedstawia poniższa tabela.

Tabela 43 Ujawnienia wskaźnika dźwigni na 31.12.2020 r. (w tys. zł i w %)

Ekspozycje, kapitał i wskaźnik dźwigni Wartość
Transakcje finansowania papierów wartościowych, ekspozycja zgodnie z art. 429 ust. 5 i art. 429 ust. 8 CRR 66 351
Instrumenty pochodne: aktualny koszt odtworzenia 287 516
Instrumenty pochodne: kwota narzutu obliczona metodą wyceny według wartości rynkowej 256 641
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 844 555
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 441 059
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 1 577 743
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 42 412
Inne aktywa 98 586 323
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja (840 647)
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – definicja przejściowa (445 796)
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I 101 261 954
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I 101 656 804
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja 8 227 534
Kapitał Tier I – definicja przejściowa 8 438 996
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,12%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,30%

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w ciągu 2020 roku. Jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, znacznie przekraczającym wielkość uważaną za bezpieczną (3%).

Tabela 44 Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2020 r. (w %)

Wskaźnik dźwigni 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 7,89% 7,91% 7,88% 8,12%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 7,99% 8,03% 8,06% 8,30%

Wyniki wyszukiwania