Raport finansowy
i ESG 2020

Adekwatność kapitałowa

Zarządzanie i planowanie kapitałowe

Zarządzanie kapitałowe odnosi się do dwóch obszarów: zarządzania adekwatnością kapitałową i alokacji kapitału. Dla obydwu z tych obszarów określone zostały cele zarządcze.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest: (a) zapewnienie wypłacalności w warunkach normalnych i w warunkach skrajnych (ekonomiczna adekwatność kapitałowa/kapitał wewnętrzny oraz (b) spełnienie wymagań określonych w przepisach zewnętrznych (regulacyjna adekwatność kapitałowa). Realizując ten cel, Bank dąży do osiągnięcia wewnętrznych długookresowych limitów (celów) kapitałowych, określonych w Strategii Ryzyka.

Z kolei celem alokacji kapitału jest kreowanie wartości dla właścicieli poprzez maksymalizację zwrotu z działalności obciążonej ryzykiem, biorąc pod uwagę ustalony apetyt na ryzyko.

W ramach zarządzania kapitałowego realizowany jest również proces planowania kapitału. Celem tego procesu jest określenie funduszy własnych (baza kapitałowa określająca możliwość podjęcia ryzyka) i wykorzystania kapitału (wymogi kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego) w taki sposób, aby zapewnić spełnienie limitów (celów) kapitałowych, przy założeniu realizacji przewidywanej strategii biznesowej i profilu ryzyka – w normalnych i skrajnych warunkach ekonomicznych.

Regulacyjna adekwatność kapitałowa

Bank i Grupa są zobowiązane na mocy prawa do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w art. 92 CRR. Jednocześnie przy ustalaniu limitów/celów kapitałowych uwzględniono:

 • Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) – zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, wynikające z art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo bankowe. Wysokość tego bufora jest ustalana dla poszczególnych banków corocznie przez KNF w wyniku procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) i obejmuje ryzyko niedostatecznie pokryte – zdaniem KNF – przez minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych, określone w art. 92 CRR. Aktualnie bufor ten został ustalony w wydanych pod koniec 2020 roku zaleceniach KNF, w wysokości 3,41 p.p. (Bank) i 3,35 p.p. (Grupa) dla łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,56 p.p. (Bank) i 2,52 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik Tier1 oraz 1,91 p.p. (Bank) i 1,88 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik CET11;
 • Wymóg połączonego bufora – określony w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym – który składa się z:
  • Bufora zabezpieczenia kapitału w wysokości 2,5%;
  • Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) – w wysokości 0,25%, przy czym wysokość jest corocznie ustalana przez KNF2;
  • Bufor ryzyka systemowego w wysokości 0% obowiązujący marca 2020 roku3;
  • Bufor antycykliczny w wysokości 0%.

1Zalecenie to zastępuje poprzednie zalecenie z 2019 r. dotyczące utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego poziomie 4,96 p.p. (Bank) i 4,87 p.p. (Grupa) dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), co odpowiada wymogowi kapitałowemu 3,72 p.p. dla Banku i 3,65 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik Tier 1 oraz co odpowiada wymogowi kapitałowemu 2,78 p.p. dla Banku i 2,73 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik CET1
2W listopadzie 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zidentyfikowaniu Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25%
3W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z 18.03.2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, Bank ustalił minimalne poziomy współczynników kapitałowych, będące jednocześnie celami/limitami kapitałowymi. Są to wielkości OCR (łącznych wymogów kapitałowych) dla poszczególnych wskaźników.

Poniższa tabela prezentuje te wielkości według stanu na 31 grudnia 2020 r. O każdej zmianie poziomów wymaganego kapitału Bank poinformuje zgodnie z przepisami.

Wskaźnik kapitałowy 31.12.2020
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) Bank Grupa
Minimum 4,50% 4,50%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 1,91% 1,88%
TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION) 6,41% 6,38%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1) 9,16% 9,13%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) Bank Grupa
Minimum 6,00% 6,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 2,56% 2,52%
TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION) 8,56% 8,52%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1) 11,31% 11,27%
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Bank Grupa
Minimum 8,00% 8,00%
Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX) 3,41% 3,35%
TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION) 11,41% 11,35%
Bufor zabezpieczenia kapitału 2,50% 2,50%
Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) 0,25% 0,25%
Bufor ryzyka systemowego 0,00% 0,00%
Bufor antycykliczny 0,00% 0,00%
Wymóg połączonego bufora 2,75% 2,75%
OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR) 14,16% 14,10%

Ryzyko kapitałowe wyrażone powyższymi celami/limitami kapitałowymi, jest przedmiotem regularnego pomiaru i monitoringu. W odniesieniu do wszystkich docelowych wartości kapitału ustalono minimalne zakresy tych wartości. Wskaźniki kapitałowe w danym przedziale determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji wskaźników kapitałowych do odpowiednich przedziałów, a następnie przeprowadza się ocenę trendów i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Grupa jest w trakcie realizacji projektu stopniowego wdrażania metody ratingów wewnętrznych (IRB) w celu obliczania minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego i oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych przy użyciu metody IRB oraz metody standardowej dla ryzyka kredytowego oraz metod standardowych dla innych rodzajów ryzyka.

Pod koniec 2012 r. Banco de Portugal (będący nadzorcą konsolidującym) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) udzielił zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do następujących portfeli kredytowych: (i) ekspozycje detaliczne wobec klientów indywidualnych zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). Zgodnie z przedmiotową zgodą, minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone z wykorzystaniem metody IRB musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową.

Pod koniec 2014 roku Bank uzyskał kolejną decyzję wydaną przez Organy Nadzoru w zakresie stosowania metody IRB. Zgodnie z jej treścią dla portfeli RRE i QRRE, wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego powinny być utrzymywane tymczasowo na poziomie nie mniejszym niż 70% (tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową, dopóki Bank nie wypełni dodatkowych warunków zdefiniowanych przez Nadzorcę.

Bank otrzymał w lipcu 2017 r. zezwolenie Organów Nadzoru (Europejski Bank Centralny we współpracy z KNF) na zastosowanie istotnych zmian w stosowanych modelach IRB (modele LGD) i zniesienie floora nadzorczego.

Od 2018 roku Grupa Banku Millennium sukcesywnie realizuje wieloetapowy proces implementacji zmian w metodzie IRB, związany z wymogami w zakresie nowej definicji niewykonania zobowiązania. W pierwszej fazie zgodnie z zaakceptowanym przez Nadzór podejściem („two-step approach”) Grupa Banku Millennium w 2020 z sukcesem wdrożyła rozwiązania dla nowej definicji niewykonania zobowiązania na środowisko produkcyjne. Na rok 2021 planowane jest dokonanie rekalibracji i/lub przebudowy wszystkich modeli ryzyka kredytowego, wchodzących w skład systemu ratingowego objętego aktualną zgodą Nadzorczą. Czynności te mają zapewnić pełne dostosowanie Grupy Banku Millennium do wytycznych EBA/GL/2016/07 oraz pozostałych wytycznych obejmujących tematykę modelowania parametrów ryzyka. Do czasu osiągnięcia nadrzędnego celu, o którym mowa powyżej, Grupa Banku Millennium zobowiązana jest do uwzględniania dodatkowego narzutu konserwatywnego na oszacowania wartości RWA dla ekspozycji zakwalifikowanych do metody IRB4. Poziom tego narzutu, wyliczony w opraciu o algorytm Nadzorczy został określony w wysokości 5% ponad wartość wynikającą z metody IRB.

4ECB-SSM-2020-PTBCP-2  dnia 15.01.2020

Kapitał wewnętrzny

Grupa definiuje kapitał wewnętrzny zgodnie z ustawą Prawo bankowe, jako kwotę niezbędną do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka w przyszłości.

Kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w zarządzaniu kapitałowym, w procesach zarządzania ekonomiczną adekwatnością kapitałową oraz alokacji kapitału. Grupa zdefiniowała proces wyliczania kapitału wewnętrznego (ekonomicznego). W tym celu dla mierzalnych rodzajów ryzyka wykorzystywane są modele i metody matematyczno-statystyczne.

Utrzymanie ekonomicznej adekwatności kapitałowej oznacza pokrycie (zabezpieczenie) kapitału wewnętrznego (zagregowanej miary ryzyka) przez dostępne zasoby finansowe (fundusze własne). Obowiązek takiego zabezpieczenia ryzyka wynika wprost z ustawy Prawo bankowe, co znalazło odzwierciedlenie w celach/limitach kapitałowych Grupy – buforze kapitału ekonomicznego oraz buforze kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych.

W 2020 roku obydwa powyższe cele kapitałowe zostały spełnione z nadwyżką. Nadwyżka funduszy własnych nad kapitałem wewnętrznym umożliwia dalszy wzrost skali działalności, szczególnie w kierunku produktów generujących wysoki zwrot z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka.

Równolegle kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w procesie alokacji kapitału, do przydzielenia kapitału wewnętrznego na produkty/linie biznesowe, obliczenia miar efektywności uwzględniających ryzyko, ustalenia limitów na ryzyko i realokacji kapitału wewnętrznego.

Adekwatność kapitałowa - stan bieżący, ocena i trendy

Adekwatność kapitałowa dla Grupy i Banku Millennium w okresie ostatnich trzech lat przedstawia się jak niżej:

Adekwatność kapitałowa 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa ważone ryzykiem 51 138,0 48 124,6 36 635,5
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym: 4 091,0 3 850,0 2 930,8
 • z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta
3 677,0 3 495,2 2 593,9
 • z tytułu ryzyka rynkowego
26,7 24,2 20,3
 •  z tytułu ryzyka operacyjnego
382,6 326,9 313,1
 •  z tytułu korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
4,8 3,6 3,5
Fundusze własne, w tym: 9 969,0 9 668,5 7 943,0
Kapitał podstawowy Tier 1 8 439,0 8 138,5 7 243,0
Kapitał Tier 2 1 530,0 1 530,0 700,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 19,49% 20,09% 21,68%
Minimalny wymagany poziom 14,10% 18,37% 19,15%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej TCR (p.p.) 5,39 1,72 2,53
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 16,50% 16,91% 19,77%
Minimalny wymagany poziom 11,27% 15,15% 15,58%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej T1 (p.p.) 5,23 1,76 4,19
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 16,50% 16,91% 19,77%
Minimalny wymagany poziom 9,13% 12,73% 12,89%
Nadwyżka(+) / Niedobór (-) adekwatności kapitałowej CET1 (p.p.) 7,37 4,18 6,88
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,30% 8,11% 8,78%
Grupa korzysta z rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9. Na 31.12.2020 r., gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9, współczynniki kapitałowe prezentowały się jak niżej:
 • TCR: 19,15%
 • Wskaźnik T1: 16,15%
 • Wskaźnik CET1: 16,15%
 • Wskaźnik dźwigni finansowej: 8,00%.

Adekwatność kapitałowa 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa ważone ryzykiem 50 757,4 47 267,6 36 012,8
Wymogi w zakresie funduszy własnych, w tym: 4 060,6 3 781,4 2 880,9
 • z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta
3 688,3 3 455,8 2 570,6
 • z tytułu ryzyka rynkowego
26,6 24,2 20,3
 • z tytułu ryzyka operacyjnego
340,7 297,7 286,4
 • z tytułu korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
4,9 3,7 3,6
Fundusze własne, w tym: 9 726,6 9 454,5 7 738,5
Kapitał podstawowy Tier 1 8 196,6 7 924,5 7 038,5
Kapitał Tier 2 1 530,0 1 530,0 700,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 19,16% 20,00% 21,49%
Minimalny wymagany poziom 14,16% 18,46% 19,29%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej TCR (p.p.) 5,00 1,54 2,20
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 16,15% 16,77% 19,54%
Minimalny wymagany poziom 11,31% 15,22% 15,69%
Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej T1 (p.p.) +4,84 1,55 3,85
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 16,15% 16,77% 19,54%
Minimalny wymagany poziom 9,16% 12,78% 12,97%
Nadwyżka(+) / Niedobór (-) adekwatności kapitałowej CET1 (p.p.) 6,99 3,99 6,57
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,06% 7,94% 8,57%
Bank korzysta z rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9. Na 31.12.2020 r., gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9, współczynniki kapitałowe prezentowały się jak niżej:
 • TCR: 18,82%
 • Wskaźnik T1: 15,79%
 • Wskaźnik CET1: 15,79%%
 • Wskaźnik dźwigni finansowej:7,83%.

 

Na koniec 2020 roku adekwatność kapitałowa w Grupie Banku Millennium utrzymywała się na bardzo wysokim i bezpiecznym poziomie. Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wyniósł na koniec roku 19,49% dla Grupy (19,16% dla Banku), a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1 równy wskaźnikowi T1) wyniósł 16,50% dla Grupy (16,15% dla Banku). W związku z powyższym minimalne wielkości wskaźników kapitałowych wymagane przez KNF dla Banku jak i Grupy zostały osiągnięte z nadwyżką.

Łaczny wskaźnik kapitałowy Grupy obniżył się w perspektywie rocznej o ok. 0,6 p.p. dla Grupy (0,8 p.p. dla Banku). Przyczyną tego był szybszy wzrost aktywów ważonych ryzykiem niż wzrost funduszy własnych. Aktywa ważone ryzykiem Grupy wzrosły w 2020 roku o ok. 3 mld zł (t.j o 6,3%), głównie w wyniku zwiększenia wolumenu portfela kredytowego. Fundusze własne Grupy zwiększyły się w 2020 roku o ok. 300 mln zł (o 3,1%), głównie w rezultacie zatrzymania wyniku finansowego netto (zysk netto za II półrocze 2019 roku w kwocie ok. 227 mln zł), a także kilku innych czynników, z których najważniejszy był wzrost rezerwy rewaluacyjnej.

Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych.

Dnia 16 grudnia 2020 r. KNF  podjął Uchwałę5 w której przedstawiono stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2021, w tym zalecającej Bankowi Millennium:

 • wstrzymanie wypłaty dywidendy (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych ) w pierwszym półroczu 2021 roku,
 • niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

W oparciu o powyższe zalecenia i stanowisko KNF, niepewność w zakresie warunków działania spowodowana pandemią COVID-19, istniejące ryzyko prawne/operacyjne, jak również uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego wsparcia kapitałowego dla wzrostu skali działalności biznesowej, Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całości zysku netto za rok 2020 w funduszach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych.

Wskaźnik dźwigni kształtuje się na bezpiecznym poziomie 8-9% – przy niewielkich zmianach okresowych – i znacznie przekracza uznawaną za bezpieczną wartość 3%.

W dłuższej perspektywie, poziom adekwatności kapitałowej Grupy oceniany jest jako satysfakcjonujący.

5Uchwała KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku nr 386/2020.

Wyniki wyszukiwania