Raport finansowy
i społeczny 2019

Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie (w pełnych etatach) 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (r/r)
Liczba pracowników Banku 8 117,8 5 784,8 2 333,0
– w tym stanowisk kluczowych 200,0 138,0 62,0
Spółki zależne 346,6 347,5 -0,9
Razem Grupa Banku 8 464,4 6 132,3 2 332,2

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2019 roku osiągnęło wielkość 8 464 etaty, co oznacza wzrost w porównaniu do końca 2018 roku o 2 332 etaty (t.j. o 38%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2019 roku 8 118 etatów. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 347 etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach) 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 5 225,4 3 758,9 1 466,6
Centrala 2 892,4 2 025,9 866,5
Razem Bank Millennium 8 117,8 5 784,8 2 333,0

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank zwiększył zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych oraz w obszarach obsługi klienta, sprzedaży usług oraz obszarach wsparcia, co było związane z przejęciem Euro Banku.

Zatrudnienie w Banku (w pełnych etatach) 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 746,9 542,0 204,9
Technologie cyfrowe 730,4 472,6 257,7
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 4 478,6 3 216,9 1 261,7
Jednostki wsparcia 2 162,0 1 553,3 608,7
Razem Bank Millennium 8 117,8 5 784,8 2 333,0

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2019 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe (w milionach PLN) 2019 2018 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 715,3 592,2 20,8%
Spółki zależne 121,1 45,9 163,8%
Razem Grupa Banku Millennium 836,4 638,1 31,1%

Wyniki wyszukiwania