Raport finansowy
i społeczny 2019

Polityka personalna

Grupa Banku Millennium posiada politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium. Działania prowadzone są w szczególności następujących obszarach:

Bank Millennium przykłada ogromną wagę do jakości obsługi klientów. W roku 2019 kontynuowany był, rozpoczęty w 2016 roku, kompleksowy program rozwoju kompetencji pracowników bankowości detalicznej „Akademia Mistrzów”. Kluczową rolę w powodzeniu tego projektu odgrywają trenerzy regionalni, wyłonieni spośród tych pracowników sieci, którzy wyróżniają się w osiąganych wynikach w sprzedaży i jakości.  Podstawowe założenie projektu polega na przekazywaniu najlepszych – dowiedzionych rezultatami – praktycznych umiejętności sprzedażowych. Jego celem jest dalsza poprawa jakości usług oferowanych klientom Grupy Banku Millennium. Obejmuje on szereg warsztatów dotyczących jakości obsługi i rozumienia potrzeb klientów.

W związku z fuzją z Euro Bankiem w dniu 1 października 2019 rozpoczęty został również szeroko zakrojony proces szkoleń wdrożeniowych, który ma umożliwić pracownikom Euro Banku płynne i spokojne rozpoczęcie pracy w strukturach Banku Millennium. Szkolenia były zaplanowane w całej Polsce z zakresu standardów, produktów i systemów Banku Millennium. Dodatkowo zostały przygotowane, specjalnie na ten cel, profesjonalne szkolenia e-learningowe.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw przebiegają prace nad budową kultury wzrostu i rozwoju skutecznej organizacji, opartej na udzielaniu i odbieraniu informacji zwrotnych. Wszystkie prace odbywają się w oparciu o model sprzedażowy funkcjonujący w obszarze bankowości przedsiębiorstw i uwzględniają specyfikę pracy zaangażowanych w nie osób. Mają one na celu jak najlepszą asymilację Modelu, potrzeby praktycznego stosowana go w celu osiągania jak największej skuteczności oraz akomodację niezbędnych, związanych z tym zachowań, praktyk i postaw.

W tym obszarze kontynuowany jest również program szkoleniowy mający na celu podniesienie umiejętności Doradców w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku oparty o doskonałą znajomość produktów, umiejętność głębokiej analizy potrzeb Klientów i strukturyzowania transakcji, zdolności negocjacyjne i umiejętności skutecznego finalizowania transakcji. Program składa się z serii produktowych kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez 2 firmy zewnętrzne oraz egzaminów z wiedzy. Ponadto wszyscy doradcy bankowości przedsiębiorstw brali udział w szkoleniach mających na celu poprawę skuteczności sprzedażowej oraz wprowadzających w techniki regeneracyjne oraz radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo doradcy bankowości przedsiębiorstw oraz specjaliści produktowi zostali zaproszeni do udziału w szkoleniach ze storytellingu, na których wypracowywali metody budowania katalogu własnych opowieści sprzedażowych. Dla wzmocnienia szkolenia dodano kurs video składający się z 12 rozdziałów.

Program szkoleń dla Doradców Prestige nadal jest dla Banku Millennium ważny elementem rozwoju kadry detalicznej. Szkolenia obejmują wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania, produktów oferowanych przez Bank Millennium w segmencie Prestige, technik radzenia sobie z wątpliwościami i obiekcjami w oparciu o typologię osobowości Klienta oraz metod skutecznej finalizacji sprzedaży.

Grupa Banku Millennium zauważa i nagradza postawy pracowników prowadzące do wzrostu jakości pracy, a także optymalizacji procesów, efektywności i podejmowania wyzwań zawodowych. W 2019 roku kontynuowany był program nagród pracowniczych „Impakt”, w ramach którego pracownicy Grupy sami zgłaszają kandydatów do wyróżnienia.

Grupa Banku Millennium bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one wykorzystywane w budowie systemów obsługi klienta w oddziale oraz w bankowości elektronicznej i mobilnej. W 2019 roku Grupa Banku Millennium zwiększyła zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych o 55% (w tym o 44% w wyniku fuzji z Euro Bankiem).  Pozyskiwanie talentów jest prowadzone nie tylko poprzez systematyczne działania rekrutacyjne, ale także programy eksperckie oraz współpracę z organizacjami studenckimi.

Od 2015 roku Grupa BM systematycznie realizuje nowatorski program rozwoju przywództwa M#leaders. Jego celem jest budowanie postaw i wspieranie działań liderów, nie tylko w kierunku osiągania wyników, ale budowania zaufania i relacji z pracownikami. Rolą programu jest także wzmacnianie odpowiednich postaw – w tym przełamywania stereotypów i promowanie otwartości na zróżnicowane przekonania pracowników oraz kształtowanie odpowiedzialności własnej i podwładnych. Program oparty jest na takich wartościach jak rozwój osobisty, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie w budowanie prawdziwych relacji oraz rozwijanie współpracowników. Dzięki uczestnictwu w warsztatach, menedżerowie mają możliwość nie tylko poznawać teorię przywództwa, ale przede wszystkim dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz wdrażać w praktyce wypracowane rozwiązania.

Od 2017 roku obowiązuje w Grupie Banku Millennium Kodeks Lidera, stanowiący przekład wartości Grupy Banku Millennium na konkretne zachowania liderów. Kodeks wskazuje jakie zachowania wspierają wartości Grupy a jakie stanowią ich naruszenie.

W 2019 roku po raz kolejny rok z rzędu Bank Millennium uzyskał tytuł Solidnego Pracodawcy. Grupa Banku Millennium wspiera rozwój fizyczny i aktywności sportowe pracowników. W 2019 roku Bank Millennium współfinansował udział pracowników w wydarzeniach sportowych między innymi takich jak: „Color Run”, „Bieg Firmowy”, „Potop Rowerowy”. Duża część pracowników korzystała także z kart abonamentowych na zajęcia sportowe.

Tak jak w poprzednich latach zrealizowanych zostało szereg działań wspierających wypoczynek pracowników -rodziców oraz dzieci w ramach programu „Rodzice na tak”.

Zgodnie z Polityką różnorodności, wprowadzoną w Grupie Banku Millennium w 2017 roku, Grupa działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Grupa Banku Millennium uwzględnia zasadę poszanowania różnorodności w Regulaminie Pracy, Kodeksie Etycznym oraz w innych istotnych regulacjach z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i realizuje ją w obszarach: rekrutacji i zatrudnienia, dostępu do wynagrodzeń i stanowisk, wsparcia pracowników rodziców, równego dostępu do benefitów, wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej, rozwoju przywództwa opartego o wartości oraz swobody wypowiedzi i otwartej komunikacji.

W Grupie Banku Millennium rozwija się wiedzę i buduje świadomość pracowników w zakresie związanym z etyką i zagadnieniami poszanowania różnorodności. Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo cała kadra menedżerska obligatoryjnie przechodzi szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Grupa Banku Millennium wdrożyła procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną. Istnieje system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych – blisko 70%. Ich udział w szeroko rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około 59%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej stale rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 31% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2019 zatrudnionych było 52 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 40 rokiem życia – 43% oraz młode osoby do 30 roku życia – 26%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe.

Wyniki wyszukiwania