Raport finansowy
i społeczny 2019

Wyniki Segmentów Biznesu

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla trzech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln PLN). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do dwóch pierwszych segmentów.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2019 wyniosły 2.450,5 mln PLN, co oznacza bardzo silny wzrost o 35,2% w skali roku. Głównym powodem tak silnego wzrostu była transakcja nabycia Euro Bank, dzięki której ostatnie 7 miesięcy 2019 roku zawierały wyniki tego banku (w zasadzie w całości prowadzącego działalność w segmencie detalicznym). Poza efektem przejęcia Euro Banku, również silny wzrost organiczny Banku Millennium – zgodnie z przyjętą strategią – uwidoczniony jest w poprawie wyników segmentu. Roczna dynamika wyniku z tytułu odsetek segmentu detalicznego osiągnęła wyjątkowo wysoki wskaźnik +47,8%, podczas, gdy wynik z tytułu prowizji wzrósł o +8,9% r/r (większość prowizji pobieranych przez Euro Bank była rozpoznawana w przychodach odsetkowych poprzez mechanizm efektywnej stopy procentowej).

Koszty operacyjne segmentu detalicznego również zanotowały wysoki wzrost (o 43,2% r/r) związany z efektem przejęcia Euro Banku, w tym z dodatkowymi kosztami integracji w wysokości 112,9 mln PLN (głównie koszty prawne, doradztwa oraz IT w związku z zakupem, fuzją prawną i operacyjną zakończoną w dniu 11 listopada 2019). Mimo tych dodatkowych kosztów, łączny dochód segmentu detalicznego – przed uwzględnieniem rezerw – wzrósł istotnie o 26,2% w porównaniu z 2018 rokiem. W pozycji Odpisy na koszty ryzyka, poza bieżącymi odpisami na przejęty w dniu 31 maja (na poziomie Grupy) portfel Euro Banku, znalazła się również jednorazowa pozycja odpisu w kwocie 88,6 mln PLN na portfel Euro Banku jako wpływ standardu IFRS9 w związku z przejęciem w dniu 31 maja (pozycja wystąpiła tylko w wynikach skonsolidowanych Grupy). W związku z tym, a także procesem stopniowego dopasowania zasad kalkulacji odpisów na ryzyko kredytowe Grupy Millennium na przejęty portfel Euro Banku, łączne odpisy na utratę wartości i inne koszty ryzyka w segmencie detalicznym podwoiły się w ciągu roku do wartości 354,5 mln PLN.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego – po uwzględnieniu tych rezerw – wzrósł o 6,9% w skali roku osiągając poziom 724,5 mln PLN.

Segment detaliczny (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 1 836,9 1 242,4 47,8%
Wynik z prowizji 545,1 500,7 8,9%
Pozostałe przychody 68,5 69,5 -1,5%
Przychody operacyjne ogółem 2 450,5 1 812,6 35,2%
Koszty operacyjne ogółem (1 371,5) (957,8) 43,2%
Dochód przed uwzględnieniem rezerw 1 078,9 854,8 26,2%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (354,5) (176,9) 100,4%
Zysk operacyjny 724,5 678,0 6,9%
(*) część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
(**) w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (23,4 mln PLN w 2019 r. oraz 19,9 mln PLN w 2018 r.) przeniesiona z pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2019 wyniosły 530,9 mln PLN, czyli nie zmieniły się w porównaniu z 2018 rokiem. Wynik z tytułu odsetek wprawdzie silnie wzrósł (o 10,9% rok do roku), jednak obniżył się wynik z tytułu prowizji (o 6,6% rok do roku) jak również spadły pozostałe dochody (o 27% rok do roku). Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały spadek o 3,7% w ujęciu rocznym, dzięki czemu nastąpił wzrost łącznych dochodów – przed uwzględnieniem rezerw – o 2,8% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości netto odnośnie kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła w ciągu roku o 40,8% do kwoty 83,4 mln PLN. W efekcie powyższego, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował niewielki spadek (o 6,1% rocznie) osiągając poziom 237,0 mln PLN w 2019 roku.

Segment korporacyjny (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 323,0 291,2 10,9%
Wynik z prowizji 152,9 163,7 -6,6%
Pozostałe dochody 55,0 75,3 -27,0%
Przychody operacyjne ogółem 530,9 530,3 0,1%
Koszty operacyjne ogółem (210,6) (218,6) -3,7%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 320,3 311,7 2,8%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka** (83,4) (59,2) 40,8%
Zysk operacyjny 237,0 252,5 -6,1%
(*) Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie “Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego
(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2019 wyniosły 490,1 mln PLN, co oznacza silny wzrost o 27,4% w skali roku. Koszty operacyjne również mocno wzrosły (o 57,2% r/r), z powodu wzrostu opłat BFG. Mimo to zysk operacyjny całego segmentu wzrósł o 17,9% r/r do poziomu 345,0 mln PLN w roku 2019.

2019 2018 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 277,1 283,8 -2,4%
Wynik z prowizji 1,1 (3,4)
Pozostałe dochody 211,9 104,2 103,4%
Przychody operacyjne ogółem 490,1 384,7 27,4%
Koszty operacyjne ogółem (143,9) (91,5) 57,2%
Dochody przed uwzględnieniem rezerw 346,2 293,1 18,1%
Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka (1,2) (0,5) 147,5%
Zysk operacyjny 345,0 292,7 17,9%
(*) Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Należy zauważyć, że rezerwa związana z ryzykiem walutowym kredytów hipotecznych w wysokości 223 mln PLN nie została przypisana do powyższych segmentów.

Wyniki wyszukiwania