Raport finansowy
i społeczny 2019

Rachunek zysków i strat Grupy

Przychody operacyjne (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Wynik z odsetek* 2 499,4 1 877,9 33,1%
Wynik z prowizji 699,2 661,1 5,8%
Wynik na działalności podstawowej 3 198,5 2 539,0 26,0%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe*/** 273,0 188,7 44,7%
Przychody operacyjne ogółem** 3 471,5 2 727,6 27,3%
(*) dane pro-forma: Wynik z odsetek obejmuje marże na wszystkich instrumentach pochodnych. Od 1 I 2006 r. Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od tego dnia marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całości portfela denominowanego w walutach obcych, Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (52,4 mln PLN w 2019 r. oraz 60,4 mln PLN w 2018 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.
(**) z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (23,4 mln PLN w 2019 r. oraz 19,9 mln PLN w 2018 r.), która została przeniesiona do kosztów ryzyka w układzie pro-forma

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2019r. wyniósł 2.499,4 mln PLN i wzrósł o 33,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był wspomagany 7-miesięcznym wynikiem z tytułu odsetek Euro Banku. W połączeniu z Euro Bankiem, średnia Marża Odsetkowa Netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w IV kw. 2019r. osiągnęła 2,94%, o 30 p.b. wyżej, niż Marża Odsetkowa Netto za IV kw. 2018 r. Wzrost NIM był ograniczony rezerwą utworzoną na pokrycie potencjalnych zwrotów opłat od pożyczek gotówkowych.

Wynik z tytułu prowizji w 2019 r. wyniósł 699,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 5,8% w ujęciu rocznym. Wkład Euro Banku do tej pozycji wynikowej był niewielki, ponieważ większość prowizji pobranych przez ten bank była rozpoznawana w przychodach odsetkowych poprzez mechanizm efektywnej stopy procentowej. Opłaty związane z ubezpieczeniami, kredytami oraz kartami wzrosły w ujęciu rocznym w największym stopniu, natomiast związane z rynkami kapitałowymi uległy widocznemu zmniejszeniu.

Wynik na działalności podstawowej, określony jako połączenie wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął w przypadku Grupy 3.198,5 mln PLN w 2019r., co oznacza wzrost o 26% rocznie, częściowo w efekcie fuzji.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, obejmujące wynik z pozycji wymiany, wynik na operacjach finansowych (bez marży odsetkowej na produktach pochodnych i korekty do wartości godziwej na portfelu kredytowym) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, wyniosły 273,0 mln PLN w 2019r., rosnąc dynamicznie o 44.7% r/r. Wynik ten obejmuje 27 mln PLN jednorazowego odzyskania aktywów podatkowych, ujętego w I kw. 2019, 45 mln PLN pozytywnej wyceny udziałów w spółce PSP (właściciela BLIKa) oraz 32 mln PLN negatywnego wpływu rezerwy na pokrycie potencjalnego zwrotu opłaty wstępnej w pożyczkach gotówkowych. Łączna rezerwa na ten cel wynosi 66 mln PLN w podziale na Wynik z tyt. Odsetek oraz Pozostałe Koszty Operacyjne.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) Grupy wyniosły 3.471,5 mln PLN w 2019 r., wzrastając o 27,3% r/r.

Koszty operacyjne (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Koszty osobowe (836,4) (638,1) 31,1%
Pozostałe koszty administracyjne* (889,7) (629,9) 41,2%
w tym opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (123,5) (105,5) 17,0%
w tym koszty integracji Euro Banku** (116,3)
Koszty operacyjne ogółem (1 726,1) (1 268,0) 36,1%
Koszty ogółem bez kosztów integracji** (1 609,8) (1 268,0) 27,0%
Koszty/Dochody – raportowane 49,7% 46,5% 3,2 p.p.
Koszty/Dochody – skorygowane*** 47,4% 46,5% 0,9 p.p.
(*) w tym amortyzacja
(**) dodatkowe koszty administracyjne bezp. związane z nabyciem Euro Banku, procesem połączenia i integracji
(***) bez 27 mln PLN dodatkowego zwolnienia rezerwy na aktywa podatkowe (I kw.) i 45 mln PLN dodatniego przeszacowania udziałów w PSP (III kw.), jak również bez kosztów integracji

Koszty ogółem w roku 2019 wyniosły 1.726,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 36,1% w porównaniu z rokiem 2018. Koszty integracji w wysokości 116.3 mln PLN, związane z przejęciem i fuzją Euro Banku, miały silny wpływ na ewolucję kosztów. Podwyższenie opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG dodatkowo zwiększyło poziom kosztów. Gdyby wyeliminować wpływ jednorazowych kosztów integracji, koszty operacyjne Grupy wzrosłyby o 27% r/r w całym 2019 r.

Koszty osobowe w 2019 r. wyniosły 836,4 mln PLN, wzrastając o 31,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Poza przejęciem ponad 2,4 tys. pracowników Euro Banku, wzrost ten był także spowodowany wysokim wzrostem średnich płac na całym rynku obserwowanym w Polsce w długim okresie. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w Grupie wzrosła znacząco do poziomu 8.464 pracowników (w przeliczeniu na etaty).

Strukturę zatrudnienia w Grupie Banku Millennium przedstawia poniższa tabela:

Struktura zatrudnienia (etaty)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Bank Millennium S.A. 8 118 5 785 40,3%
Pomioty zależne 347 347 0,0%
Grupa Banku Millennium razem 8 464 6 132 38,0%

 

Więcej informacji o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeniach przedstawiono w Rozdziale 8 niniejszego dokumentu. 

Pozostałe koszty administracyjne (wraz z amortyzacją) w 2019 r. wyniosły 889,7 mln PLN i wzrosły o 41,2% r/r. Koszty bezpośrednio związane z integracją Euro Banku (głównie prawne, koszty doradztwa oraz IT w łącznej kwocie 116,3 mln PLN) oraz podwyższona składka na BFG były głównymi przyczynami wzrostu pozostałych kosztów administracyjnych. Bez wszystkich tych pozycji, koszty administracyjne Grupy Banku Millennium wzrosłyby o 20% w ujęciu rocznym.

Przejęcie Euro Banku spowodowało silny wzrost liczby oddziałów: z 361 oddziałów Millennium w zeszłym roku do łącznie 830 placówek na koniec grudnia 2019. Liczba ta uwzględniała 602 oddziały własne Banku oraz 228 oddziałów franczyzowych.

Dokończenie procesu restrukturyzacji Banku po połączeniu oznaczać będzie optymalizację sieci z połączeniem pokrywających się oddziałów oraz redukcję liczby pracowników. Obecny plan zakłada zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kw. 2020. W 2020 roku kontynuowane będą więc wydatki związane z integracją, ale w wielkości znacznie mniejszej niż pierwotnie planowano. Na rok 2020 planowanych jest 80 mln PLN wydatków integracyjnych (w tym częściowo w formie nakładów inwestycyjnych). Bank obecnie szacuje całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln PLN. Poza 116 mln PLN kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln PLN zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln PLN zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln PLN już w 2020 roku.

Wskaźnik koszty/dochody w 2019 r. bez uwzględnienia pozycji jednorazowych (głównie kosztów integracji), osiągnął 47,4% (o 0,9 p.p wyżej niż rok temu), jeszcze przed synergiami po fuzji z Euro Bankiem.

Zysk netto Grupy (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 3 471,5 2 727,6 27,3%
Koszty operacyjne* (1 726,1) (1 268,0) 36,1%
Odpisy na utratę wartości i pozostały koszt ryzyka** (439,0) (236,6) 85,6%
Koszt ryzyka bez dodatkowych odpisów na Euro Bank*** (350,4) (236,6) 48,1%
Odpis na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi (223,1)
Podatek bankowy (248,0) (198,5) 24,9%
Zysk przed podatkiem dochodowym 835,3 1 024,6 -18,5%
Podatek dochodowy (274,6) (264,0) 4,0%
Zysk netto – raportowany 560,7 760,7 -26,3%
Zysk netto – skorygowany**** 889,1 760,7 16,9%
(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
(**) w tym korekty wg. wartości godziwej kredytów (23,4 mln PLN w 2019 r. i 19,9 mln PLN w 2018 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (11,7 mln PLN w 2019 r. i 14,2 mln PLN w 2018 r.)
(***) bez dodatkowych rezerw na portfel kredytów Euro Banku (wstępny efekt MSSF9 i dodatkowe rezerwy na portfel w sytuacji normalnej) - łącznie 88,6 mln PLN przed opodatkowaniem, z czego większość w II kw. 2019 r.
(****) bez zdarzeń jednorazowych (przed opodatkowaniem): (1) koszty integracji (116 mln PLN) i dodatkowe rezerwy na ryzyko (89 mln PLN) na objęty fuzją Euro Bank, (2) 27 mln PLN z uwolnienia rezerwy na aktywa podatkowe (I kw.), (3) 45 mln PLN z dodatniego przeszacowania udziałów w PSP (III kw.), (4) 223 mln PLN rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (IV kw.)

Całkowity koszt ryzyka, który obejmuje rezerwy netto na utratę wartości, korektę wg. wartości godziwej (części portfela kredytowego) oraz wynik modyfikacji, poniesiony przez Grupę w 2019 r., wyniósł 439 mln PLN i był o 86% wyższy niż koszt rozpoznany w roku 2018. Straty w wyniku utraty wartości w 2019 r. były powiększone o początkowy odpis w wysokości  88,6 mln PLN na portfel Euro Banku bez utraty wartości jako wpływ standardu IFRS9 w związku z przejęciem (Dzień 1). Bez tych rezerw jednorazowych, łączny koszt ryzyka wzrósł o 48% w skali roku do 350,4 mln PLN w 2019 r., w tym 255,8 mln PLN na dotychczasowy portfel Grupy Millennium i 94,6 mln PLN na portfel Euro Banku.

Odpisy na ryzyko ogółem dla segmentu detalicznego wyniosły 354,5 mln PLN (265,9 mln PLN bez wpływu przejęcia w Dniu 1), podczas gdy dla segmentu korporacyjnego i pozostałych wyniosły 85,0 mln PLN w 2019 r. W ujęciu względnym koszt ryzyka (tj. odpisy netto do średniej wartości kredytów netto) osiągnęły poziom 57 p.b. (bez rezerw Dnia 1) w porównaniu z 48 p.b. w  2018 r., na skutek wyższego udziału kredytów konsumpcyjnych w portfelu kredytów ogółem. Koszt ryzyka dla dotychczasowej Grupy Millennium (bez Euro Banku) w 2019 r. pozostał na takim samym poziomie jak rok temu: 48 p.b.

Oprócz odpisów na ryzyko kredytowe Bank stworzył w 4 kw. 2019 r. odpis na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 223,1 mln PLN, który obciążył wynik przed opodatkowaniem

Zysk przed opodatkowaniem w 2019 r. wyniósł 835,3 mln PLN i był o 18,5% niższy niż w roku 2018 z powodu wspomnianych wcześniej jednorazowych pozycji, tj. rezerw na ryzyko prawne hipotecznych  kredytów walutowych, kosztów integracji i rezerw na portfel Euro Bank. Dodatkowo zysk znajdował się pod negatywnym wpływem wyższych opłat BFG i wzrostu podatku bankowego o 25% w ujęciu rocznym.

Zysk netto raportowany w 2019 r. wyniósł 560,7 mln PLN i był o 26,3% niższy niż rok temu. Zysk netto za 2019 r. skorygowany o wyżej wymienione pozycje jednorazowe (głównie koszty integracji i dodatkowe rezerwy) osiągnąłby 889,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 16,9% w ujęciu rocznym.

Kluczowe miary rentowności względnej Grupy liczone w oparciu o zysk netto uzyskany w 2019 roku były następujące:

  • Zwrot z aktywów (ROA) raportowany na poziomie 0,7%
  • Zwrot z kapitału (ROE) raportowany wyniósł 6,4%, a po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe osiągnął 10,2% (tj. był wyższy niż ROE 9,6% w 2018 roku).

Zysk netto Grupy w podziale na poszczególne spółki Grupy przedstawia poniższa tabela:

Struktura zysku Grupy (mln PLN)

2019
Bank Millennium 600,7
Millennium Leasing 2,5
Millennium Dom Maklerski (3,0)
Millennium TFI 18,2
Euro Bank * 23,7
Pozostałe spółki podlegające konsolidacji 35,7
Zyski łącznie 677,8
Eliminacje w wyniku konsolidacji (117,1)
Skonsolidowany zysk netto Grupy 560,7
(*) od dnia 1.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

Rachunek zysków i strat Banku

Zmiany poszczególnych kluczowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku za 2019 rok, przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dochody operacyjne Banku (mln PLN)

2019 2018 Zmiana r/r
Wynik z odsetek 2 100,2 1 716,7 22,3%
Wynik z prowizji 593,2 558,1 6,3%
Wynik na działalności podstawowej* 2 693,4 2 274,8 18,4%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe** 390,7 293,5 33,1%
W tym dywidendy 45,2 56,4 -19,8%
Przychody operacyjne ogółem ** 3 084,1 2 568,3 20,1%
(*) suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji.
(**) z wyłączeniem korekty do wartości godziwej portfela kredytowego (23,4 mln PLN w 2019 r. oraz 19,9 mln PLN w 2018 r.) przeniesionej do kosztu ryzyka

Wynik z tytułu odsetek Banku za 2019 r., podobnie jak w przypadku Grupy, odnotował znaczący wzrost o 22,3% r/r., po części w efekcie przejęcia od października 2019 r. spółki Euro Bank.  Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 6,3% rok do roku, a zatem nieco bardziej niż w przypadku Grupy, gdyż spadek przychodów z produktów inwestycyjnych i rynków kapitałowych nie miał tak znaczącego negatywnego wpływu na wynik, jak w przypadku Grupy (gdzie uwzględniono wyniki uzyskane przez podmioty zależne zajmujące się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz działalnością maklerską). Wobec powyższego, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 18,4% rok do roku osiągając 2.693,4 mln PLN za rok 2019.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Banku za rok 2019 wyniosły 390,7 mln PLN. Jednym z elementów tej pozycji są dywidendy, w większości od spółek zależnych Grupy Kapitałowej (eliminowane w sprawozdaniach na poziomie Grupy). Przychody z dywidend osiągnęły 45,2 mln PLN w roku 2019 co oznacza spadek o 19,2% r/r. Spadek ten został zrekompensowany wzrostem innych składowych przychodów pozaodsetkowych, w szczególności wyniku na aktywach i zobowiązaniach finansowych. W rezultacie, przychody pozaodsetkowe Banku znacząco wzrosły o 33,1% rok do roku.

Przychody operacyjne ogółem Banku za rok 2019 wyniosły 3.084,1 mln PLN, co stanowi wysoki wzrost o 20,1% r/r.

Zysk netto Banku (mln PLN) 2019 2018 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 3 084,1 2 568,3 20,1%
Koszty operacyjne* (1 520,9) (1 205,3) 26,2%
Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt ryzyka** (235,1) (205,6) 14,4%
Odpis na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi (223,1)
Podatek bankowy (236,9) (198,5) 19,4%
Zysk przed opodatkowaniem 867,9 958,9 -9,5%
Podatek dochodowy (267,3) (236,6) 13,0%
Zysk netto 600,7 722,3 -16,8%
(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
(**) w tym korekty wg. wartości godziwej kredytów (23,4 mln PLN w 2019 r. i 19,9 mln PLN w 2018 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (11,7 mln PLN w 2019 r. i 14,2 mln PLN w 2018 r.)

Koszty operacyjne Banku zamknęły się kwotą 1.520,9 mln PLN w 2019 roku. Wzrost kosztów Banku wyniósł 26,2% rok do roku i był niższy w porównaniu do dynamiki kosztu dla całej Grupy, która rozpoczęła konsolidację Euro Bank już w czerwcu 2019 r. Podobnie jak w przypadku Grupy, co zostało opisane wyżej w niniejszym tekście, wzrost kosztów operacyjnych wynikał w znacznej mierze z poniesionych kosztów związanych z integracją Euro Bank o charakterze jednorazowym, ale także z podwyższenia opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG. Wskaźnik koszty/dochody za rok 2019 dla Banku wyniósł 49,3%.

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka Banku wyniosły 235,1 mln PLN w 2019 roku, co oznacza wzrost o 14,4% w skali roku spowodowany w znacznej mierze przejęciem Euro Bank.

Oprócz odpisów na ryzyko kredytowe, Bank stworzył w 4 kw. 2019 r. rezerwę na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 223,1 mln PLN, który obciążył wynik przed opodatkowaniem.

Zysk przed opodatkowaniem Banku w 2019 r. wyniósł 867,9 mln PLN i był o 9,5% niższy niż w roku 2018, w związku z dynamiką wszystkich opisanych powyżej elementów jak również ze wzrostem podatku bankowego o 19,4% w ujęciu rocznym.

Zysk netto Banku za rok 2019 wyniósł 600,7 mln PLN, co oznacza spadek o 16,8% rok do roku. Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął 0,7%

Wyniki wyszukiwania