Raport finansowy
i społeczny 2019

Pozycje bilansowe i pozabilansowe

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 98.056 mln PLN, co oznacza wzrost o 21,9% w porównaniu do poziomu z końca 2018 roku. Struktura aktywów Grupy oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Aktywa Grupy (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 203,4 2,2% 2 450,2 3,0% -10,1%
Kredyty i pożyczki dla innych banków 784,3 0,8% 731,3 0,9% 7,3%
Kredyty i pożyczki dla klientów 69 754,9 71,1% 52 711,7 65,5% 32,3%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 205,4 0,2% 250,3 0,3% -17,9%
Dłużne papiery wartościowe 22 865,7 23,3% 22 886,0 28,4% -0,1%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 155,6 0,2% 226,9 0,3% -31,4%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 96,5 0,1% 51,0 0,1% 89,1%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne** 1 009,0 1,0% 307,1 0,4% 228,5%
Pozostałe aktywa 981,0 1,0% 844,6 1,0% 16,2%
Aktywa ogółem 98 055,9 100,0% 80 458,9 100,0% 21,9%
(*) w tym inwestycje w podmioty powiązane
(**) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

 

Wyższy poziom aktywów wynikał, przede wszystkim, ze wzrostu kredytów udzielonych klientom o 17.043 mln PLN (lub o 32,3%), w tym głównie w wyniku nabycia Euro Bank i objęcia konsolidacją z dniem 31 maja 2019 r.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 69.755 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, po silnym wzroście o 32,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost portfela kredytowego z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych wykazał znacznie większą dynamikę na poziomie 43,7% r./r. odzwierciedlając dynamiczny wzrost wszystkich kluczowych grup działalności kredytowej (kredyty hipoteczne złotówkowe, kredyty konsumpcyjne i przedsiębiorstwa). Portfel walutowych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu spłaca się w dość szybkim tempie – nie tylko w wyniku naturalnej amortyzacji, ale także w wyniku wcześniejszych spłat. Bez portfela walutowych kredytów przejętego Euro Banku (w wysokości ok 1 mld PLN), walutowe kredyty hipoteczne Banku Millennium wykazały spadek o 4.8% r/r (a w walucie oryginalnej o 7.5% r/r), a ich udział w całkowitych kredytach brutto spadł w ciągu roku do poziomu 19,2%.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 51.138 mln PLN i wzrosła w stosunku do stanu sprzed roku o 45,1%. Wszystkie główne kategorie produktów, poza walutowymi kredytami hipotecznymi, charakteryzowały się bardzo silną dynamiką roczną, wspieraną przez przejęte portfele Euro Banku: kredyty hipoteczne w PLN +59,2% r./r. oraz kredyty konsumenckie +102,5% r./r.

Wartość kredytów netto dla przedsiębiorstw wyniosła na koniec grudnia 2019 roku 18.617 mln PLN i wzrosła o 6,6% r./r.

Strukturę i dynamikę w zakresie kredytów dla klientów Grupy przedstawiono w poniższej tabeli:

Kredyty i pożyczki dla klientów (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Kredyty dla gospodarstw domowych 51 137,7 35 247,8 45,1%
– złotowe kredyty hipoteczne 21 469,5 13 485,8 59,2%
– walutowe kredyty hipoteczne 14 603,6 14 321,0 2,0%
     – z czego kredyty Banku Millennium 13 632,3 14 321,0 -4,8%
     – z czego kredyty byłego Euro Banku 971,4
– Pozostałe kredyty dla gosp. domowych 15 064,6 7 441,1 102,5%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego 18 617,2 17 463,8 6,6%
– leasing 6 659,9 6 333,6 5,2%
– pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw i faktoring 11 957,3 11 130,2 7,4%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów 69 754,9 52 711,7 32,3%
Kredyty i pożyczki netto dla klientów, z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych 55 151,3 38 390,7 43,7%
Odpisy i korekty na ryzyko kredytowe 2 046,1 1 831,8 11,7%
Brutto* kredyty i pożyczki dla klientów 71 801,1 54 543,5 31,6%
(*) Oprócz rezerw na ryzyko kredytowe, obejmuje również korektę wartości godziwej portfela kredytowego wykazywanego w wartości godziwej oraz efekt modyfikacji kredytów. W tym przypadku portfel kredytowy brutto przedstawia wartość kredytów i pożyczek przed uwzględnieniem wspomnianych rezerw i korekt.

Średni poziom oprocentowania dla portfela kredytowego Banku w roku 2019 wyniósł 4,61%. Stopa ta uwzględnia wynik z odsetek na zabezpieczających transakcjach pochodnych (głównie SWAP-y walutowe i stopy procentowej) dotyczących kredytów udzielanych w walutach, co rekompensuje niższą nominalnie stopę oprocentowania dla tych kredytów.

Wartość dłużnych papierów wartościowych osiągnęła wysokość 22.866 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza niewielki spadek o 0,1%) w ujęciu rocznym. Istotną częścią portfela dłużnych papierów wartościowych (99,3%) były obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa RP i Narodowy Bank Polski (bank centralny). Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wyniósł 23,3% na koniec 2019 roku wskazując na silną pozycję płynnościową

Wartość instrumentów pochodnych (przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających) wyniósł łącznie 156 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co stanowi znaczący spadek o 31,4% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018, w wyniku zmian kursów walutowych (głównie w wyniku spadku wartości waluty polskiej w stosunku do franka szwajcarskiego).

Kredyty i pożyczki dla banków (w tym depozyty międzybankowe) wyniosły 784 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza wzrost o 7,3% w ujęciu rocznym, głównie w wyniku wzrostu sald na rachunkach bieżących.

Wartość akcji/udziałów i innych instrumentów finansowych wyniosła 96 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku i stanowiły one nieznaczącą pozycję bilansu z udziałem zaledwie 0,1%. Wartość tej pozycji wzrosła o  89,1% w ujęciu rocznym w związku ze wzrostem wyceny posiadanych akcji i udziałów.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Grupy wyniosły 1,009 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza bardzo wysoki wzrost o 702 mln zł, tj. o 229% w ujęciu rocznym, głównie w wyniku przejęcia aktywów Euro Bank, w tym rozpoznanie początkowego prawa do użytkowania nieruchomości w kwocie 370 mln PLN oraz zaksięgowaniu wartości firmy (goodwill) w kwocie 162,8 mln PLN. Istotny wpływ miało również wdrożenie MSSF16.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2019 wyniosły 147,9 mln PLN, w tym 33,0 mln PLN przeznaczone na integrację z Euro Bankiem. Nakłady na  infrastrukturę fizyczną Banku (oddziały, bankomaty, ochronę itp.) wyniosły 49,0 mln PLN (w tym 8,9 mln PLN na integrację), a na oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną 97,2 mln PLN (w tym 24 mln PLN na integrację). Pozostała wartość nakładów, tj. 1,7 mln PLN, dotyczy spółek zależnych Banku.

Grupa Banku Millennium planuje nakłady inwestycyjne w roku 2020 w kwocie 154,1 mln PLN (w tym dalsze 24,5 mln PLN przeznaczone na integrację, głównie w obszarze infrastruktury fizycznej Banku). Pomijając wydatki na integrację, około 60% nakładów zostanie przeznaczonych na inwestycje w zakresie IT, w tym dalszy rozwój bankowości internetowej i mobilnej.

Aktywa Banku, w ujęciu nieskonsolidowanym, na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnęły wartość 96.825 mln PLN, co oznacza wzrost o 22,1% w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku, czyli zanotowano nieznacznie wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do Grupy w ujęciu skonsolidowanym. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany w poszczególnych składowych przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 203,4 2,3% 2 450,2 3,0% -10,1%
Kredyty i pożyczki dla innych banków 784,2 0,8% 731,3 0,9% 7,3%
Kredyty i pożyczki dla klientów 68 828,8 71,1% 51 786,8 65,3% 32,9%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 205,4 0,2% 250,3 0,3% -17,9%
Dłużne papiery wartościowe 22 852,1 23,6% 22 872,4 28,9% -0,1%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 156,6 0,2% 228,2 0,3% -31,4%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 184,9 0,2% 140,7 0,2% 31,3%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne** 954,5 1,0% 287,4 0,4% 232,1%
Pozostałe aktywa 654,9 0,7% 531,9 0,7% 23,1%
Aktywa ogółem 96 824,8 100,0% 79 279,0 100,0% 22,1%
(*) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Kluczową różnicą pomiędzy wielkością aktywów nieskonsolidowanego Banku, a skonsolidowanej Grupy jest wartość kredytów dla klientów. Przede wszystkim odnosi się to do należności od klientów spółki leasingowej (chociaż znaczącą część tych należności została nabyta przez Bank) oraz dotyczy eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy Bankiem, a pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kredyty dla klientów ogółem Banku wyniosły 68.829 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza wysoki wzrost o 32,9% w ujęciu rocznym, w znacznej mierze w związku z przejęciem portfela kredytowego Euro Bank, ale również wzrostu organicznego własnego portfela. Z wyjątkiem należności leasingowych, wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych składowych kredytów Banku są zbliżone lub takie same, jak dla Grupy Kapitałowej.

Wartość dłużnych papierów wartościowych w aktywach Banku osiągnęła wartość 22.852 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku i prawie się nie zmieniła w ujęciu rocznym. Zarówno dynamika, jak i struktura tego portfela były bardzo podobne jak w przypadku Grupy (jak opisano powyżej).

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku, inaczej niż w przypadku sprawozdań Grupy, uwzględniały wycenę udziałów w spółkach zależnych. Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 185 mln PLN, co oznacza wysoki wzrost o 31,3% w ujęciu rocznym.

Środki trwałe i aktywa niematerialne i prawne Banku wyniosły 954 mln PLN na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza ponad dwukrotny wzrost (o 232%) rok do roku, z przyczyn podobnych jak w przypadku Grupy.

Wartości i roczne zmiany pozostałych kluczowych pozycji aktywów są zbliżone do pozycji uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy, co zostało już opisane powyżej w niniejszym dokumencie

Pasywa

Struktura zobowiązań i kapitałów Grupy oraz zmian w poszczególnych ich składowych przedstawia poniższa tabela:

Pasywa Grupy (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 1 578,8 1,8% 1 788,9 2,5% -11,7%
Zobowiązania wobec klientów 81 454,8 91,4% 66 243,8 91,9%

23,0%

Zobowiązania z tyt. sprzedanych pap. wart. z przyrzeczeniem odkupu 90,7 0,1% 50,3 0,1% 80,3%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS
i zabezpieczające instr. pochodne
779,8 0,9% 608,4 0,8% 28,2%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 183,2 1,3% 809,7 1,1% 46,1%
Rezerwy 304,7 0,3% 112,5 0,2% 171,0%
Zobowiązania podporządkowane 1 546,2 1,7% 701,9 1,0% 120,3%
Pozostałe zobowiązania* 2 176,1 2,4% 1 759,1 2,4%

23,7%

Zobowiązania razem

89 114,4

100,0% 72 074,5 100,0% 23,6%
Kapitał własny ogółem 8 941,5 8 384,4 6,6%
Zobowiązania i kapitał własny razem
98 055,9 80 458,9 21,9%
(*) w tym zobowiązania podatkowe

Na koniec grudnia 2019r., zobowiązania stanowiły 90,9%, podczas gdy kapitały własne Grupy stanowiły 9,1% zobowiązań i kapitałów własnych razem.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., zobowiązania Grupy ogółem wyniosły 89.114 mln PLN, co oznacza ich silny wzrost o 17.040 mln PLN (lub 23,6%) w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2018r. Wzrost wynikał w głównej mierze ze znacznego zwiększenia się depozytów klientów (o 15.211 mln PLN).

Depozyty klientów stanowiły główną pozycję zobowiązań Grupy stanowiąc na dzień 31 grudnia 2019 roku 91,4% zobowiązań ogółem. Depozyty klientów są głównym źródłem finansowania działalności Grupy i obejmują przede wszystkim środki klientów na rachunkach bieżących, oszczędnościowych
i na rachunkach lokat terminowych.

Dynamikę depozytów klientów przedstawia poniższa tabela:

Depozyty klientów (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r (%)
Depozyty klientów indywidualnych 61 091,9 47 730,3 28,0%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego 20 362,9 18 513,5 10,0%
Depozyty ogółem 81 454,8 66 243,8 23,0%

 

Depozyty ogółem wzrosły o 23% rocznie do poziomu 81.455 mln PLN. Głównym źródłem wzrostu były depozyty Euro Banku (praktycznie większość z nich to depozyty segmentu detalicznego) w kwocie 8.791 mln PLN. Ale nawet bez depozytów Euro Banku, wzrost bazy depozytowej Banku Millennium był silny: 9,7% r/r.

Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 61.092 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., po solidnym wzroście o 28% rocznie. W ramach tego wolumenu depozytów, rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły w bardzo szybkim tempie, tj. o 33% rocznie, więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych ogółem zwiększył się do poziomu 72%.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły wyraźnie o 10% w ciągu roku osiągając wartość 20.363 mln PLN. Wzrost ten wynikał głównie z rachunków bieżących (przyrost o 19% r/r).

Średnia stopa oprocentowania dla wszystkich depozytów złożonych w Banku w roku 2019 wyniosła 1,08%.

Depozyty banków, w tym otrzymane kredyty, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.579 mln PLN, co stanowiło 1,8% zobowiązań Grupy. Wartość tej pozycji obniżyła się o 11,7% w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2018 roku, przede wszystkim w wyniku niższej o 135 mln PLN wartości depozytów terminowych złożonych przez banki (głównie w wyniku niższego poziomu depozytów złożonych przez banki-kontrahentów celem zabezpieczenia transakcji hedgingowych) podczas, gdy saldo kredytów otrzymanych z instytucji finansowych spadło o 62 mln PLN (lub o 5,1%) r/r osiągając wartość 1.162 mln PLN (wyrażone w PLN) na dzień 31 grudnia 2019 roku. Kredyty te obejmują środki otrzymane od Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (w EUR, CHF oraz PLN) z pierwotnymi terminami zapadalności do 7 lat, co stanowiło istotną pozycję w ramach długoterminowego i średnioterminowego finansowania hurtowego otrzymanego przez Grupę.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne uwzględniały przede wszystkim ujemną wycenę instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu lub zabezpieczających, a także zobowiązania wynikające z papierów wartościowych, które były przedmiotem krótkiej sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość tej pozycji wyniosła 780 mln PLN co oznacza wzrost o 28,2% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie swapów walutowych) o 93 mln PLN w ujęciu rocznym. Przyczyną były, głównie, zmiany kursów wymiany walut, które opisano powyżej w części dotyczącej wyceny instrumentów pochodnych w aktywach. Ponadto, zobowiązania wynikające z krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wzrosły o 79 mln PLN w wyniku zajęcia pozycji handlowej w odniesieniu do działalności animatora rynku.

Papiery dłużne wyemitowane przez Grupę wyniosły 1.183 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 r., co oznacza istotny wzrost o 374 mln PLN (lub 46,1%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Główną przyczyną wzrostu były przejęte zobowiązania z obligacji Euro Bank S.A., których wartość nominalna na dzień 31.12.2019r. wyniosła 250 milionów złotych.

Na koniec grudnia 2019 roku wartość dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank i objętych przez klientów indywidualnych jako produkty oszczędnościowe wyniosła 451 mln PLN podczas, gdy wartość obligacji Banku objętych przez inwestorów instytucjonalnych wyniosła 301 mln PLN (obligacje znajdują się w obrocie na rynku Catalyst – giełda instrumentów dłużnych ASO BondSpot w Warszawie). Poza dłużnymi papierami wartościowymi i obligacjami Banku, spółka zależna Banku – Millennium Leasing, wyemitowała obligacje uplasowane wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez tę spółkę na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 180 mln PLN.

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 1.546 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019, co stanowi znaczący wzrost o 120,3% r/r. W styczniu 2019 roku Bank wyemitował dziesięcioletnie obligacje podporządkowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 830 mln PLN poza już istniejącymi dziesięcioletnimi obligacjami podporządkowanymi w PLN o łącznej wartości nominalnej 700 mln PLN. Emisja długu podporządkowanego wspiera adekwatność kapitałową Grupy i Banku oraz stanowi stabilne, długookresowe źródło finansowania działalności biznesowej.

Na dzień 31 grudnia 2019, kapitały własne Grupy wyniosły 8.942 mln PLN i zanotowały wzrost o 557 mln PLN lub 6,6% rok do roku. Wzrost kapitałów własnych wynikał, przede wszystkim, z zysku netto wygenerowanego w 2019 r. na poziomie 561 mln PLN, bez wypłaty dywidendy za rok 2018 zgodnie z decyzją WZA Banku, które odbyło się w dniu 25 marca 2019r. Wpływ Pozostałych Dochodów Całkowitych (głównie wycena dłużnych papierów wartościowych i instrumentów w rachunkowości zabezpieczeń) nie miały istotnego wpływu na wartość kapitałów własnych (-4 mln PLN).

Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 w funduszach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych.

Informacja o adekwatności kapitałowej została przedstawiona w Rozdziale 7 niniejszego dokumentu oraz w oddzielnym raporcie zatytułowanym “Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2019”.

Zobowiązania Banku, w ujęciu jednostkowym, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 88.135 mln PLN, co oznacza wzrost o 23,9% w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku – niemal identyczne tempo wzrostu w porównaniu do Grupy w ujęciu skonsolidowanym. Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Pasywa Banku (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 849,5 1,0% 1 055,7 1,5% -19,5%
Zobowiązania wobec klientów 81 637,5 92,6% 66 399,8 93,3%

22,9%

Zobowiązania z tyt. sprzedanych pap. wart. z przyrzeczeniem odkupu 90,7 0,1% 50,3 0,1% 80,3%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS
i zabezpieczające instr. pochodne
779,8 0,9% 608,4 0,9% 28,2%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1 003,7

1,1% 620,0 0,9% 61,9%
Rezerwy 304,3 0,3% 112,0 0,2% 171,6%
Zobowiązania podporządkowane 1 546,2 1,8% 701,9 1,0% 120,3%
Pozostałe zobowiązania* 1 923,0 2,2% 1 594,9 2,2%

20,6%

Zobowiązania razem

88 134,7

100,0% 71 143,1 100,0% 23,9%
Kapitał własny ogółem 8 690,1 8 136,0 6,8%
Zobowiązania i kapitał własny razem
96 824,8 79 279,0 22,1%
(*) w tym zobowiązania podatkowe

 

Kluczową różnicą pomiędzy zobowiązaniami Banku w ujęciu jednostkowym, a zobowiązaniami Grupy jest wartość zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych zrealizowanej przez spółkę leasingową w wysokości 180 mln PLN (przedstawioną w sprawozdaniach Grupy).

Wartość depozytów złożonych przez klientów w Banku wyniosła 81.638 mln PLN na dzień 31 grudnia 2019 roku i była ona wyższa o 183 mln PLN niż saldo dla Grupy (głównie w wyniku eliminacji wewnątrz Grupy). Depozyty uległy zwiększeniu o 22,9% w ujęciu rocznym (stopa wzrostu bardzo zbliżona jak w przypadku depozytów Grupy). Wartości rocznych zmian innych istotnych pozycji pasywów Banku są podobne do ich odpowiedników w skonsolidowanym sprawdzaniu Grupy, które były omawiane powyżej w niniejszej części sprawozdania.

Łącznie kapitał własny Banku, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 8.690 mln PLN, co oznacza wzrost o 6,8% w ujęciu rocznym (poziom wzrostu podobny do zanotowanego dla skonsolidowanych kapitałów Grupy).

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Grupy (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r (%)
Razem zobowiązania warunkowe 12 169,9 10 229,6 19,0%
1. Zobowiązania udzielone: 11 629,6 9 855,7 18,0%
a) finansowe 9 883,1 8 423,8 17,3%
b) gwarancje 1 746,6 1 431,9 22,0%
2. Zobowiązania otrzymane: 540,3 373,9 44,5%
a) finansowe 0,0 0,0
b) gwarancje 540,3 373,9 44,5%

W trakcie tych operacji Grupa realizuje transakcje generujące zobowiązania warunkowe. Główne pozycje zobowiązań warunkowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie dotyczące przedłużenia kredytów (w tym, miedzy innymi, niewykorzystane limity kart kredytowych, niewykorzystane kredyty w rachunkach bieżących, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) gwarancje, w tym głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podjętych przez klientów Grupy wobec stron trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone powodują powstanie ekspozycji Grupy na różne rodzaje ryzyka w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na nieodwołalne zobowiązania warunkowe obarczone ryzykiem, księgowane w pozycji “Rezerwy” po stronie pasywnej bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 12.170 mln PLN, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę na poziomie 11.630 mln PLN. W roku 2019 wartość warunkowych zobowiązań finansowych udzielonych przez Grupę wzrosła o 17,3%, a wartość zobowiązań gwarancyjnych wzrosła o 22%.

Więcej informacji na temat zobowiązań warunkowych można znaleźć w Rozdziale 13 Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2019r.

Strukturę zobowiązań warunkowych Banku w ujęciu jednostkowym przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Banku (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana r/r (%)
Razem zobowiązania warunkowe 12 995,3 10 994,6 18,2%
1. Zobowiązania udzielone: 12 452,0 10 617,9 17,3%
a) finansowe 9 939,5 8 424,5 18,0%
b) gwarancje 2 512,5 2 193,4 14,6%
2. Zobowiązania otrzymane: 543,2 376,7 44,2%
a) finansowe 0,0 0,0
b) gwarancje 543,2 376,7 44,2%

Łączna wartość udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku wyniosła 12.995 mln PLN, co oznacza wzrost o 18,2% w ujęciu rocznym. Główną różnicą pomiędzy tą wartością, a wartością zobowiązań warunkowych Grupy jest saldo udzielonych gwarancji: na poziomie Banku prezentowane są gwarancje udzielone dla spółek Grupy, które są eliminowane na poziomie Grupy. Kluczową pozycją tych gwarancji były gwarancje spłat kredytów udzielone spółce Millennium Leasing w łącznej kwocie 754 mln PLN. Dynamika pozostałych udzielonych i otrzymanych zobowiązań warunkowych Banku jest podobna do tej zanotowanej dla Grupy, co opisano powyżej.

Wyniki wyszukiwania