Raport finansowy
i społeczny 2019

Działalność spółek zależnych

Millennium Goodie

W 2019 roku platforma goodie (aplikacja mobilna i strona internetowa goodie.pl) umocniła swoją pozycję na rynku, co potwierdził stabilny wzrost wszystkich aktywności i uruchomienie nowych, atrakcyjnych dla użytkowników funkcjonalności. Do 31 grudnia aplikację goodie pobrało łącznie na swój telefon blisko 1,5 mln osób, z czego aż 570 tys. w samym 2019 roku. W goodie zarejestrowano już 825 tys. kart stałego klienta w 59 różnych programach lojalnościowych oraz w programie umożliwiającym skanowanie paragonów w akcjach sprzedażowych galerii handlowych. Użytkownicy przenieśli też do aplikacji blisko 100 tys. tradycyjnych, plastikowych kart lojalnościowych.

Rok 2019 to okres dynamicznego rozwoju flagowej funkcjonalności goodie – programu cashback. Suma obrotu generowanego przez użytkowników przekroczyła 85 mln PLN, a łączna kwota zwrotu za zakupy online zbliżyła się do 3,5 mln PLN.

Wśród nowych funkcjonalności warto wymienić program zbierania pieczątek za zamówienia w restauracjach i wymienianie ich na nagrody. W aplikacji systematycznie pojawiały się też kolejne wirtualne mapy największych galerii handlowych (37 na koniec grudnia). Również w grudniu zadebiutowały eKarty podarunkowe – prezent, który można spersonalizować i wysłać drugiej osobie. Goodie wdrożyło również lokalizowanie użytkowników wewnątrz budynków w oparciu o sieć beaconów.

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych przez spółkę w 2019 roku umów leasingu wyniosła ogółem 3,5 mld PLN, co oznacza wynik na poziomie roku 2018. O skali działalności spółki świadczy podpisanie ponad 231 tys. umów od początku istnienia spółki na łączną kwotę 35,7 mld PLN. Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,4% r/r.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie Millennium Leasing promuje działania mające na celu budowanie świadomości i opłacalności finansowej w ramach prowadzenia energooszczędnego biznesu. W 2019 roku spółka korzystała w tym celu z programów organizowanych przez EBOR (PolGEFF), ale też, jak w przypadku produktu Leasing Eko Energia, refundowała klientom część kosztów finansowania z własnych środków. W minionym roku Millennium Leasing zachęcała klientów do skorzystania z oferty finansowania ekologicznych rozwiązań w ramach programu finansowania urządzeń fotowoltaicznych MilleSun. Produkt realizowany jest w procedurze uproszczonej, a czynnikiem ułatwiającym otrzymanie finansowania jest dla klientów wybór autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing.

W zakresie leasingu nieruchomości Millennium Leasing promowała produkt Built&Lease. Jest to kompleksowy sposób finansowania procesu budowy oraz użytkowania nieruchomości zabudowanych zarówno zakładami produkcyjnymi jak i innymi dużymi obiektami komercyjnymi. Łączy w sobie korzyści wynikające z elastycznego finansowania kredytowego w okresie budowy oraz formuły leasingu operacyjnego od momentu oddania nieruchomości do użytkowania.

W 2019 roku Millennium Leasing oferowała również wprowadzoną trzy lata wcześniej usługę Autokomfort+, która umożliwia wygodne, szybkie i oszczędne serwisowanie pojazdów do 3,5 t. Dzięki niej klienci otrzymują dostęp do hurtowych zakupów części i usług serwisowych w atrakcyjnych, stałych  w całej Polsce cenach rabatowych, także w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów.

Za pośrednictwem brokera, aby kompleksowo zabezpieczać ryzyka związane z przedmiotami leasingu, spółka zapewniała klientom możliwość wyboru usług oferowanych przez czołowe firmy ubezpieczeniowe. Od tego momentu klienci Millennium Leasing mogli korzystać z opcji wyboru preferowanych przez siebie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych (również wieloletnich, z niezmiennymi stawkami ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy), a także dodatkowych produktów ubezpieczeniowych.

Sprzedaż usług Millennium Leasing realizowana jest przez doradców leasingowych w 67 placówkach w całej Polsce. Wspiera ją aktywna współpraca z doradcami bankowymi w oddziałach detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu spółka oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz usług finansowych, uwzględniający zarówno produkty leasingowe jak i produkty bankowe. Doradcy Millennium Leasing mają też możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, usługi Millennium Leasing dostępne są na terenie całej Polski.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Na koniec 2019 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 4,5 mld PLN, co stanowiło 7% przyrost w stosunku do roku poprzedniego. Było to możliwe dzięki wzrostowi wartości lokat funduszy oraz dodatniej sprzedaży netto, na poziomie 186 mln złotych. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2019 r. wyniosła ponad 120 tys.

Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych.

W pierwszej połowie 2019 r. Millennium TFI utworzyło 8 subfunduszy zdefiniowanej daty w ramach funduszu parasolowego Millennium PPK SFIO oraz zostało wpisane do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Tym samym Towarzystwo spełniło formalne wymogi na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Towarzystwo, we współpracy ze swoimi partnerami, aktywnie uczestniczyło w oferowaniu pracodawcom nowoczesnych narzędzi systemowych do uruchomienia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w ramach I fazy programu.

Millennium TFI S.A. zarządza obecnie czterema funduszami: Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO), Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO), Millennium PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym z 8 wydzielonymi subfunduszami oraz niepublicznym Funduszem  Inwestycyjnym Zamkniętym Millennium Dywidendowy dedykowanym klientom Bankowości Prywatnej Banku Millennium. W ramach funduszy otwartych Towarzystwo w 2019 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 20 subfunduszy inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka. Większość subfunduszy inwestycyjnych przyniosła uczestnikom w roku 2019 dodatnie i konkurencyjne w stosunku do innych produktów stopy zwrotu sięgające nawet 20% dla najbardziej ryzykownych strategii akcyjnych.

W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów produktów zaliczają się Plan Inwestycyjny Millennium pozwalający na jednoczesne nabywanie kilku funduszy w ramach zdefiniowanych struktur inwestycyjnych oraz Indywidulane Konta Emerytalne. Millennium TFI jest jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych Indywidualnych Kont Emerytalnych. Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 35 tys. klientów o łącznej wartości aktywów 390 mln złotych. Na koniec 2019 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w różnych produktach oszczędnościowych wyniosła około 1 mld PLN.

Działalność maklerska – Millennium DM

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona jest przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2019 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł ok. 2 mld PLN, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych dało spółce udział w rynku wynoszący 0,5%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Millennium DM obsługiwał 25 tys. rachunków inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz obligacji korporacyjnych notowanych na BondSpot. Millennium DM jako podmiot pośredniczący współpracował również przy czterech skupach akcji spółek publicznych. Ponadto uczestniczyliśmy w przymusowym wykupie akcji na GPW ogłoszonym przez porozumienie inwestorów.

W 2019 roku Millennium DM świadczył także usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących ubezpieczycieli krajowych, due-diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy dotyczące sektorów oraz spółek publicznych i niepublicznych.

Wyniki wyszukiwania