Raport finansowy
i społeczny 2019

Bankowość przedsiębiorstw

W ramach bankowości przedsiębiorstw Bank kompleksowo obsługuje firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży przewyższających 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego. Bazuje na indywidualnym podejściu do każdego klienta, możliwym dzięki wszechstronnej analizie potrzeb finansowych, rozumieniu wyzwań biznesowych, branży i regionu. 

Naszym wyróżnikiem jest długofalowa, stabilna i partnerska współpraca z przedsiębiorcami oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i zrozumieniu.  Dzięki temu Bank kreuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki konkretnej działalności. Wspieramy je nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi skracającymi czas zaangażowania klientów w czynności operacyjne związane ze współpracą. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi i najkrótszego czasu reakcji ze strony Banku. Dlatego konsekwentnie automatyzujemy procesy wewnętrzne związane z obsługą przedsiębiorstw.

W 31 centrach korporacyjnych Bank zatrudnia najwyższej klasy profesjonalistów gwarantujących kompleksową obsługę klientów bankowości przedsiębiorstw. Doradców Bankowych, którzy są pierwszą linią kontaktu z klientem wspierają specjaliści produktowi: bankowości transakcyjnej, produktów skarbu, produktów finansowania handlu i leasingu. Również specjaliści systemów transakcyjnych oraz konsultanci wspierający klientów w kwestiach operacyjnych są dostępni lokalnie. Współpracujący z klientem zespół uzupełniany jest przez ekspertów branżowych oraz ekspertów finansowania fuzji i przejęć.

Bardzo wysokie zadowolenie klientów z jakości obsługi potwierdzane jest wynikami corocznych wewnętrznych badań satysfakcji. W 2019 roku wskaźnik NPS dla banku wyniósł 42, NPS dla Doradcy Bankowego wyniósł 75, a aż 89% klientów była bardzo zadowolona z obsługi operacyjnej realizowanej przez konsultantów.

Pomimo ograniczonego zapotrzebowania rynku na finansowanie, wolumen wszystkich produktów kredytowych – kredyty na finansowanie bieżących potrzeb, kredyty inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu i te z udziałem środków unijnych – wzrósł w 2019 roku o 7% r/r do poziomu 18,6 mld zł netto. Wzrost obserwowany był również w finansowaniu bieżącym (o 13% r/r) oraz kredytach inwestycyjnych (o 8% r/r).

W 2019 roku Bank we współpracy z BGK, wprowadził możliwość aplikowania o dodatkowe zabezpieczenie transakcji kredytowych w postaci gwarancji Biznesmax w ścieżce proekologicznej. Daje ona możliwość uzyskania istotnego wsparcia realizacji inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej.

Do oferty kredytowej wprowadzono również linię odnawialną, której zaawansowanie technologiczne umożliwia w pełni zdalną wymianę dokumentów z Bankiem. Prowadzone są kolejne projekty ukierunkowane na optymalizację procesów kredytowych, automatyzację i podnoszenie satysfakcji klienta.

Rok 2019 był okresem znaczącego wzrostu zaangażowania Banku w finansowanie specjalistyczne. Złożyły się na to transakcje konsorcjalne oraz specjalistyczne kredyty bilateralne. Największy udział we wzroście portfela miała działalność w sektorze technologii i telekomunikacji. Znacząca część aktywności przypadła na finansowanie nieruchomości komercyjnych oraz finansowanie fuzji i przejęć. W roku 2020 Bank planuje kontynuację obecnej strategii ze szczególnym uwzględnieniem finansowania sektora OZE.

W 2019 roku Bank odnotował kolejne wzrosty w obszarze faktoringu. Zrealizowany obrót faktoringowy wyniósł w tym okresie 21 mld PLN. Pod względem wartości zrealizowanych obrotów Bank znalazł się na 6 miejscu wśród instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z 7,5% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2019 roku wyniosły 2,7 mld PLN brutto. Zaimplementowano również zmiany w obsłudze transakcji faktoringowych mające na celu optymalne zintegrowanie procesów faktoringowych z kredytowymi.

W obszarze finansowania handlu odnotowano znaczący wzrost sumy udzielonych nowych limitów – aż o 36% r/r, osiągając wolumen 693 mln PLN. Wartość portfela czynnych gwarancji i akredytyw osiągnęła 878 mln PLN. Rok 2019 był okresem rosnącej popularności e-gwarancji, z których co czwarta była wystawiona w formie elektronicznej (e-gwarancji).

Klienci bankowości przedsiębiorstw korzystają z kompleksowej oferty produktów bankowości transakcyjnej, wspartej wydajnym i ergonomicznym systemem bankowości internetowej, aplikacją mobilną oraz rozwiązaniami opartymi na technologii web service i sieci SWIFT. W zakresie produktów i usług transakcyjnych Bank oferuje zarządzanie spływem należności, rozliczania płatności i zarządzania płynnością. Efektem wysokiej jakości oferowanych usług jest konsekwentny wzrost aktywności transakcyjnej klientów. W 2019 roku o 3% wzrosła liczba przelewów krajowych, o  8% zagranicznych, a liczba transakcji kartowych o 7%.

W konsekwencji wzrósł również wolumen środków na rachunkach bieżących firm, osiągając w grudniu rekordowy poziom 11,4 mld PLN (+19% r/r). Łączna wartość zdeponowanych środków klientów biznesowych (w tym SME) wyniosła 20,4 mld PLN rosnąc 10% w skali roku.

W 2019 roku Bank wprowadził w swoich kanałach bankowości elektronicznej istotne zmiany wynikające zarówno z realizowanej strategii biznesowej, jak i zmian w obowiązującym prawodawstwie. Kluczowym założeniem był równoległy rozwój kanałów online w obszarach bezpośredniej interakcji z klientem (bankowość internetowa i mobilna) oraz integracji typu host to host pozwalających na automatyzację wymiany informacji.

W sierpniu Bank zaoferował klientom token sprzętowy z czytnikiem kodów graficznych, innowacyjne urządzenie do logowania i autoryzacji zleceń. Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie oparte na autorskiej technologii Cronto firmy OneSpan. Urządzenie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz unikalną dla tego typu urządzeń wygodę użytkowania. Implementację nowego rozwiązania poprzedzały testy z użytkownikami, którzy potwierdzili komfort i łatwość korzystania z urządzenia.

W grudniu jako jeden z pierwszych banków Millennium wprowadził możliwość sprawdzenia rachunku na białej liście podatników VAT bezpośrednio w formularzu przelewu w bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze znacznie skrócono czas potrzebny przedsiębiorcy na realizację przelewu do kontrahenta (weryfikacja rachunku na białej liście podatników była przed wprowadzeniem usługi dodatkową, pracochłonną czynnością).

W tym samym czasie Bank, wprowadzając odpowiednie zmiany w procesie zarządzania płatnościami w aplikacjach wewnętrznych i klientowskich, zakończył prace związane z projektem „Witraż” Ministerstwa Finansów. Tym samym wdrożył dla każdego podatnika dedykowany mikrorachunek do płatności podatków. Jest to intuicyjny proces, który wskazuje klientowi który rachunek powinien zostać użyty dla danego symbolu formularza. Przykładowo jeśli jest to VAT, system wskazuje by wpisać Indywidualny Rachunek Podatkowy (w tym mikrorachunek urzędu skarbowego, który klient otrzymał). Istnieje możliwość zapisania go w systemie, co znacznie ułatwia zapłatę podatku w przyszłości. Jeśli jest to np. symbol formularza „inne”, system wskazuje numer rachunku w zależności od wybranego przez klienta urzędu skarbowego.

We współpracy z Millennium Leasing Bank rozwijał internetowy moduł obsługi produktów leasingowych, dostępny dla klientów jako część Millenetu. Moduł umożliwia podgląd online najważniejszych informacji dotyczących umów leasingu, związanych z nimi ubezpieczeń, a także podgląd i opłacenie faktur.

Bank systematycznie rozwija systemy informatyczne, by jak najsprawniej obsługiwały procesy księgowo-finansowe realizowane przez klientów. W ramach usługi Millenet Link stanowiącej kanał bezpośredniej komunikacji z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) klientów największych firm, Bank umożliwia integrację swoich usług z systemami klienta. W tym obszarze Millennium współpracuje z wiodącymi producentami i firmami wdrażającymi systemy ERP na rynku (Comarch, SAP, SAGE, Microsoft). Dzięki temu proces integracji przebiega szybciej i łatwiej oraz odbywa się na specjalnie wynegocjowanych preferencyjnych warunkach. Od 1 lipca, dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Comarch, wszyscy użytkownicy systemów tego producenta otrzymali możliwość integracji z systemem Banku bezpośrednio w tych aplikacjach, bez konieczności ponoszenia kosztów integracji indywidualnej.  Od czerwca Millenet Link umożliwia również przesyłanie zleceń autoryzowanych za pomocą podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, co pozwala zautomatyzować płatności po stronie klienta. Jako jeden z pierwszych banków na rynku, Millennium uruchomił również rozwiązanie automatycznie komunikujące system finansowo-księgowy klienta z aplikacją faktoringową Banku.

W czerwcu Bank udostępnił specjalny interfejs dostępowy otwartej bankowości, oparty na standardzie PolishAPI. Jest to jeden z elementów dostosowywania usług bankowych do wymogów dyrektywy PSD2 oraz Ustawy o usługach płatniczych z dnia 20 czerwca 2019 roku.  Interfejs umożliwia klientom Banku dostęp do wszystkich wymaganych przepisami usług (inicjowanie płatności, zapytanie o historię rachunku, potwierdzenie dostępności środków na rachunku związanym z kartą płatniczą) za pośrednictwem certyfikowanych podmiotów trzecich.

W marcu 2019 roku w aplikacji mobilnej dla przedsiębiorstw Bank udostępnił funkcję zarządzania przelewami zagranicznymi. Podobnie jak w serwisie bankowości internetowej użytkownicy otrzymali  możliwość wyboru trybu realizacji transakcji, daty realizacji przelewu oraz kursu negocjowanego. W każdym przypadku klienci informowani są o kosztach realizacji przelewu dla wybranych ustawień. Liczba firm korzystających z aplikacji mobilnej systematycznie rośnie, a liczba użytkowników osiągnęła już poziom blisko 10 tys.

W kwietniu oferta kart płatniczych została rozszerzona o kartę obciążeniową Millennium Mastercard Corporate Executive. Jest ona połączeniem korporacyjnej karty płatniczej z pakietem przywilejów dostępnych dotychczas tylko dla najzamożniejszych klientów indywidualnych. Nowa karta została stworzona z myślą o komforcie i bezpieczeństwie często podróżujących członków zarządów i właścicieli firm. Zapewnia wiele wyjątkowych korzyści, takich jak dostęp do ekskluzywnych saloników lotniskowych, szerokiego pakietu usług concierge, ubezpieczenia, a także programów Priceless Specials oraz Inspiracje.

Zmiany regulacyjne, które Bank wprowadził w systemie bankowości korporacyjnej:

  • PSD2 – dostosowanie do ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz.1075) wchodzących w życie 14 września 2019 r. Ustawa dotyczy wdrożenia dyrektywy PSD2 oraz nowych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia oraz wspólnych i bezpiecznych, otwartych standardów komunikacji.
  • Biała lista – dostosowanie do ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi o sankcje podatkowe dla płatności na rachunki spoza listy prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.
  • Split payment – dostosowanie do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla wybranych grup towarów.
  • CBP 2019 – dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (przelewy w euro (SEPA) z kont firmowych).
  • Witraż Ministerstwa Finansów – dostosowanie do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Dotyczy wprowadzenia indywidualnych rachunków podatkowych (IRP) lub mikrorachunków podatkowych, które zastąpią obecnie obowiązujące rachunki przypisane do poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Bank kontynuował budowę swojej marki na rynku bankowości przedsiębiorstw dzieląc się z firmami wiedzą z zakresu istotnych zagadnień finansowych, podatkowych, prawnych i rynkowych. Współorganizował też wydarzenia dające możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy samymi firmami.

W 2019 roku współpracował m.in. z magazynem „Forbes” w ramach dwóch strategicznych inicjatyw – był partnerem strategicznym Forum Firm Rodzinnych oraz dwunastej edycji Diamentów miesięcznika „Forbes” łącznie z rankingiem polskich przedsiębiorstw przygotowanym przez magazyn.

Diamenty miesięcznika „Forbes” – tegoroczną edycję zainaugurowała debata „Finansowanie rozwoju i innowacji polskich firm” z udziałem przedstawiciela Banku Millennium.  W trakcie regionalnych gali wręczano nagrody firmom, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Podczas spotkań odbywały się również panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Banku Millennium i Millennium Leasing, których tematem było finansowanie rozwoju innowacji. Swoją prezentację na temat barier i szans polskiej gospodarki przedstawił również główny ekonomista Banku.

Forum Firm Rodzinnych miesięcznika „Forbes” – to długofalowy projekt organizowany przez redakcję magazynu, którego kluczowym elementem jest ranking firm rodzinnych stworzony we współpracy z firmą Bisnode. Jego celem jest wspieranie i integracja firm rodzinnych, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nagradzanie najlepszych z nich. Podczas regionalnych spotkań tegorocznej edycji Forum przedstawiciele Banku dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach paneli dyskusyjnych i prezentacji „Od charyzmatycznego założyciela do kultury kreatywności w firmie rodzinnej”.

Bank kontynuował współpracę z Klubem CFO stworzonym przez wydawcę Harvard Business Review Polska, którego misją jest szerzenie wiedzy, umożliwianie wymiany doświadczeń oraz dostarczanie narzędzi nowoczesnym CFO. Klub liczy ponad 400 stałych członków w całej Polsce. W ramach Klubu przedstawiciele Banku uczestniczyli w spotkaniach, przygotowywali publikacje oraz współprowadzili dwa webinaria („Jak utrzymać płynność finansową w płynnej rzeczywistości?” i „Alternatywy dla kredytu: skąd wziąć pieniądze na biznes”). Odbyły się również trzy spotkania klubowe poświęcone zarządzaniu ryzykiem strategicznym przedsiębiorstw, cyberbezpieczeństwu z perspektywy CFO i rozwojowi kompetencji przywódczych dyrektorów finansowych i osób związanych z finansami w firmie. Spotkania Klubu CFO dostarczają uczestnikom nie tylko wiedzy i wartości merytorycznych, są również cenną okazją do nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.

Oferta Departamentu Skarbu obejmuje szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają eksporterom i importerom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mogą także zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustalenie stałego kosztu finansowania i wpływu z tytułu odsetek, nie wymagając wprowadzania zmian do już istniejących umów kredytowych lub leasingowych.

W 2019 roku Departament Skarbu zanotował 3% wzrost istotnie aktywnych klientów korporacyjnych, co pociągnęło za sobą wzrost wolumenów walutowych o 8%, przy jednoczesnym spadku dochodowości o 3%.

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Bank jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (kdpw_stream), Rejestr Papierów Wartościowych NBP (RPW), Euroclear Bank SA/NV (Bruksela) oraz Clearstream Banking Luxembourg (Luksemburg).

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze, promotorzy emisji globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi oraz zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych i infrastrukturalnych.

Pod względem ilości obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 37,7 mld PLN. Jednocześnie na koniec 2019 roku Bank prowadził 13 077 rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytowych oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 25 Funduszy Inwestycyjnych, dla jednego funduszu pełnił ustawową rolę likwidatora.

W kontekście wprowadzonej w 2019 roku reformy emerytalnej polegającej na stworzeniu podstaw prawnych dla funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w postaci szczególnej grupy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), Bank wykazuje rosnącą aktywność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych PPK oraz ich obsługi transakcyjnej.

W zakresie finansowania pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ubiegłym roku kontynuowana była współpraca i zarządzanie umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w sierpniu 2018 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 300 mln PLN, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolGEFF (Polish Green Energy Financing for Leasing). Pożyczkobiorcą w ramach tej umowy jest Millennium Leasing, w oparciu o gwarancję udzieloną przez Bank Millennium. Środki pozyskane w ramach pożyczki są wykorzystywane przez ML do finansowania umów leasingowych związanych z zakupem sprzętu i urządzeń przyczyniających się do transformacji polskiej gospodarki w kierunku tzw. „green economy”, w szczególności w obszarze efektywności wykorzystania energii i zasobów, energii odnawialnej, gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w sierpniu 2023 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w listopadzie 2017 r. (przez były Euro Bank), której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 40 mln PLN (z opcją rozszerzenia do 100 mln PLN), udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolREFF (Polish Residential Energy Financing Facility). Środki z pożyczki udostępnione zostały klientom detalicznym Banku, z przeznaczeniem na realizację zakupów związanych z wymianą lub podwyższeniem standardu wybranego wyposażenia lub instalacji, mającego na celu zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej lub cieplnej) i/lub wody w posiadanych przez nich nieruchomościach mieszkalnych. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w listopadzie 2022 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2015 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 50 mln euro, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolSEFF Leasing (Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing). Środki z pożyczki udostępniane są klientom Banku korzystającym z finansowania w formie leasingu (za pośrednictwem Millennium Leasing), z przeznaczeniem na realizację inwestycji umożliwiających podniesienie efektywności energetycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz redukcję kosztów zużywanej energii. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2020 r.
  • umowę pożyczki zawartą w grudniu 2016 r. z EBI, w kwocie 100 mln euro, w ramach której pożyczkobiorcą jest Millennium Leasing, przeznaczonej na wsparcie działań w obszarze finansowania umów leasingowych zawieranych z firmami sektora MŚP. Pożyczka została uruchomiona w czterech transzach w okresie pomiędzy czerwcem i grudniem 2018 r. Spłaty ostatnich rat w ramach poszczególnych transz nastąpią w 2025 r.

Bank kontynuował również przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów typu ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego oraz standardów rynkowych.

W tym kontekście Bank realizował między innymi działania związane z wchodzeniem w życie kolejnych etapów regulacji EMIR, a także wybranych wymogów i standardów obowiązujących w skali międzynarodowej i/lub w państwach w których mają swoje siedziby jego główni międzynarodowi kontrahenci. Istotna część aktywności w tej sferze miała związek z Brexit’em (oraz przygotowaniem Banku na różne możliwe jego daty i scenariusze), z szeroko rozumianymi kwestiami compliance (w tym rosnącymi wyzwaniami w obszarze KYC/AML oraz sankcji), a także z identyfikacją oraz rozpoznaniem struktury i rynku instrumentów spełniających docelowo kryteria MREL.

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, obsługę płatności i rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od blisko trzydziestu lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty i relacje z kilkuset bankami-korespondentami oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ostatnich kilku latach Bank przeprowadził z sukcesem emisje długu senioralnego denominowanego w złotych, w formie obligacji uplasowanych wśród inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym (w 2014 r. o wartości nominalnej 500 mln PLN, w 2015 r. 300 mln PLN oraz w 2017 r. 300 mln PLN), a także długu podporządkowanego (700 mln PLN w grudniu 2017 r. oraz 830 mln PLN w styczniu 2019 r.).

Wyniki wyszukiwania