Raport finansowy
i społeczny 2019

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna to istotny obszar działalności Banku Millennium. Bank posiada szeroki katalog uniwersalnych usług i produktów bankowych dla klientów indywidualnych, zamożnych klientów indywidualnych (Prestige), Bankowości Prywatnej oraz klientów biznesowych. Klienci mają dostęp do produktów i usług poprzez sieć oddziałów, bankowość internetową, mobilną i telefoniczną oraz sieć bankomatów, dzięki czemu klienci otrzymują możliwość zarządzania swoimi finansami w wygodny i bezpieczny sposób.

W 2019 roku realizacja celów w zakresie akwizycji klientów postępowała zgodnie ze strategicznymi założeniami. Od początku roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o rekordową liczbę 734 tys., co stanowi wzrost o 40% w skali roku. Jeśli chodzi o wzrost liczby nowych klientów indywidualnych w III kw. 2019 Bank zajął 2 miejsce z udziałem rynkowym w wysokości 26,3% (dane wg. PRNews). Na dzień 31 grudnia Bank obsługiwał 2,6 mln aktywnych klientów detalicznych. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 1,8 mln klientów (+32% r/r), a z aplikacji mobilnej 1,41 mln, co oznacza 44% wzrost w skali roku.

Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wzrosła w 2019 roku o 15% w stosunku do roku poprzedniego i przekroczyła 495 tys. sztuk (od 11 listopada 2019 roku sprzedaż odbywała się już w połączonej sieci banków). Kluczowym produktem budującym akwizycję nowych klientów było Konto 360º, niezmiennie jeden z najchętniej otwieranych rachunków osobistych w Polsce. W 2019 roku liczba Kont 360º w portfelu Banku przekroczyła 1,5 mln, z czego zdecydowaną większość otworzyli klienci, którzy wcześniej nie korzystali z rachunku osobistego w Banku Millennium.

Promocję Kont 360º w 2019 roku wspierały:

 • kolejne odsłony kampanii reklamowych w stacjach telewizyjnych i kinach;
 • działania promocyjne z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi portalami internetowymi – ponad 21% kont osobistych zostało pozyskanych online;
 • nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym za polecanie Konta 360° lub Konta 360° Student można otrzymać atrakcyjne nagrody. Do 31 grudnia w programie zarejestrowało się ponad 670 tys. klientów.

Dodatkowo w okresie od września do listopada została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student w szkołach oraz na uczelniach. Działania te, a także możliwość otwierania Kont 360° Junior w bankowości internetowej, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych klientów i ich rodziców

Rok 2019 obfitował w wyzwania na polu zarządzania bazą depozytową. Mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego – niskich stóp procentowych, konkurencji ze strony innych banków, rynku nieruchomości i detalicznych obligacji skarbowych oraz dodatkowych zadań związanych z przejęciem Euro Banku – Bank wykorzystał rosnące na rynku środki osób fizycznych. Uwzględniając akwizycję łączny wzrost wolumenu depozytów klientów detalicznych wyniósł w 2019 roku 13,9 mld PLN (+28% r/r) osiągając 63,7 mld PLN. Akwizycja depozytów ze SKOK Piast i Euro Banku, w połączeniu z organicznym przyrostem depozytów klientów Millennium pozwoliła na wzrost udziału rynkowego Banku o 1,1 pp. do 7,26% w listopadzie 2019 roku. Pomimo dynamicznego wzrostu portfela depozytowego, Bank poprawił jego rentowność do poziomu 0,56% (wzrost z 0,52% na koniec 2018 roku) obniżając koszt finansowania o 4 bps.

Po gruntownej przebudowie oferty podstawowych produktów oszczędnościowych w 2017 i 2018 roku, w roku 2019 Bank skoncentrował się na przejęciu portfeli depozytowych integrowanych banków, poprawie rentowności posiadanych pasywów, a w kontekście akwizycji nowych wolumenów – na aktywnym promowaniu i oferowaniu Konta Oszczędnościowego Profit z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowych środków. Cieszyło się ono niesłabnącym  zainteresowaniem klientów, w rezultacie czego środki zgromadzone na Kontach Oszczędnościowych Profit przyrosły o ponad 1/3. Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku w zakresie lokowania nadwyżek w walutach obcych, Bank kontynuował ofertę promocyjnego oprocentowania rachunków oszczędnościowych w euro i dolarach amerykańskich, co zaowocowało wzrostem deponowanych tam środków o ponad 30%.

Bank konsekwentnie realizował strategię oferowania zdywersyfikowanego portfela produktów inwestycyjnych składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów. W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym lub obligacje.

Bank rozwijał atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, pozwalającą na urozmaicone sposoby lokowania środków. Między innymi na początku roku wprowadził do oferty plany inwestycyjne Millennium TFI. Do wyboru dostępne są teraz trzy plany różniące się wysokością potencjalnego zysku i poziomem ryzyka. W ramach każdego z planów środki inwestowane są w fundusze Millennium TFI. Bank nie pobiera opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa, a minimalna kwota inwestycji to 500 zł. Nowa oferta dostępna jest dla klientów każdego segmentu, w segmencie klientów masowych stanowiąc filar oferty inwestycyjnej.

Bank uruchamiał również cykliczne promocje dotyczące wysokości opłat manipulacyjnych za nabycie funduszy. Kontynuowana była też strategia premiowania korzystania z kanałów zdalnych poprzez obniżkę o dodatkowe 50% opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa.

Realizując wymogi przepisów prawa Bank dokonał wysyłki raportów ex-post prezentujących koszty poniesione przez klientów posiadających w 2018 roku produkty inwestycyjne. Bank na bieżąco dostosowywał swoją działalność zgodnie ze stanowiskami UKNF w zakresie przyjmowania tzw. zachęt.

Od początku 2019 roku, mimo ogromnego zaangażowania w proces łączenia z Euro Bankiem nastąpiła dalsza ekspansja detalicznej akcji kredytowej Banku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła rekordową wartość 4,1 mld PLN, (+28% r/r) (sprzedaż Euro Banku ujęta od 9 listopada 2019 roku). Przyczyniły się do tego konkurencyjne oferty produktów oraz atrakcyjne promocje skierowane do nowych klientów i wybranych segmentów rynku. Umożliwiło to utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży przez cały rok. Nie bez znaczenia było również szybkie tempo wzrostu sprzedaży pożyczek w kanałach elektronicznych (48% r/r), a w szczególności w kanale „mobile” (141% r/r). Znakomita sprzedaż oraz efekt połączenia przyniosły podwojenie wartości portfela kredytów konsumpcyjnych do 15,1 mld PLN.

W 2019 roku sprzedaż pożyczki gotówkowej wspierały:

 • Oferta „100 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki” dotycząca pożyczek w kwocie 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł udzielanych na okres 60 miesięcy ze znaną z góry ratą w wysokości odpowiednio 100 zł, 200 zł lub 300 zł.
 • Kontynuacja oferty dla pracowników sektora finansowego

Klienci zainteresowani korzystnym przeniesieniem swoich zobowiązań spłacanych w innych bankach do Banku Millennium mogli skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej w ofertach specjalnych z ubezpieczeniem spłaty, niższym oprocentowaniem i bez prowizji od kwoty przenoszonych środków. Pożyczkę konsolidacyjną wspierały:

 • Oferta promocyjna z oprocentowaniem 5,7% w przypadku skorzystania z opcjonalnego ubezpieczenia, lub 6,7% w przypadku pożyczki bez ubezpieczenia.
 • Dalszy rozwój procesu sprzedaży pożyczki konsolidacyjnej w kanałach telefonicznych

Rok 2019 można opisać jako rok stabilnego wzrostu i utrzymania atrakcyjnej oferty. Bank utrzymywał strategię rozwoju konkurencyjnej oferty oraz procesu sprzedażowego. Wzrost sprzedaży wspierały następujące akcje:

 • oferta „Limit w koncie za 0 zł” skierowana do nowych klientów Banku, umożliwiająca skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów – prowizja za uruchomienie limitu to 0 zł. Warunki te należą do najbardziej atrakcyjnych na rynku.
 • 7 – dniowy okres bezodsetkowy, który umożliwia skorzystanie z limitu bez ponoszenia kosztów odsetkowych w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Według danych NBP na koniec października 2019 roku udział Banku Millennium w rynku wyniósł 7,2%.

Dzięki intensywnym działaniom marketingowym w 2019 roku Bank po raz kolejny ustanowił rekord sprzedaży kart kredytowych. Flagowymi produktami pozostały karty Impresja i Alfa, które oferują swoim posiadaczom 5% zwrot wydatków dokonanych u Partnerów tych kart. Wzrost organiczny wsparty przez fuzję z Euro Bankiem przełożył się na przyrost portfela kart kredytowych o 101 tys. (+28%) względem końca grudnia 2018 roku.

Również liczba kart debetowych zwiększyła się wraz ze wzrostem ilości kont osobistych oraz przy znaczącej kontrybucji kart przejętych z Euro Banku. Portfel kart debetowych Banku na koniec 2019 roku wyniósł 2,86 mln kart, co oznacza jego przyrost r/r o 701 tys. (+32%).

W III kw. 2019 udział Banku Millennium w rynku pod względem ilości wydanych kart wyniósł 6,7% dla kart kredytowych oraz 7,2% dla kart debetowych. Pod względem wartości transakcji wykonanych kartami udział kształtował się na poziomie 8,6% dla kart kredytowych oraz 6,9% dla kart debetowych.

W ciągu pierwszych 3 kwartałów 2019 roku dynamika wzrostu zarówno portfela kart kredytowych jak i debetowych Banku Millennium była wyższa niż zmiany na rynku, zaś fuzja operacyjna z Euro Bankiem dodatkowo umocniła pozycję Banku.

W 2019 roku Bank Millennium utrzymywał wysoką pozycję na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. Ich sprzedaż osiągnęła solidną wartość 4,2 mld zł (+26% r/r) (sprzedaż Euro Banku ujęta od 9 listopada 2019 roku). Był to wzrost dużo wyższy niż 17% wzrost rynku w tym samym czasie. Wynik ten dał szóste miejsce w rankingu kredytodawców hipotecznych, z udziałem w rynku na poziomie 7,3%.

Bardzo dobre relacje z partnerami sprzedaży (pośrednicy finansowi) pozwoliły na uzyskanie najlepszego wyniku sprzedaży w tym kanale w całej historii Banku (3,1 mld zł). Łączna sprzedaż w 2019 roku osiągnęła najwyższy w historii Banku wynik dla akcji kredytowej prowadzonej w walucie PLN.

W pierwszym kwartale 2019 roku Bank zmodyfikował ofertę dla kredytu hipotecznego poprzez obniżenie marży, a w drugim kwartale roku dodatkowo zmienił zasady ustalania prowizji za podwyższone ryzyko do czasu wpisu do księgi wieczystej. Obie zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów, czego potwierdzeniem są wyniki akcji kredytowej Banku.

W 2019 roku Bank przeprowadził na dużą skalę proces szkoleń z zakresu konstrukcji produktu i procesu kredytowego. Przy okazji przypominał jak w jasny, rzetelny i transparentny sposób przekazywać szczegóły oferty klientom. Szkolenia dotarły do grupy ponad 1 000 osób – zarówno pracowników własnej sieci sprzedaży jak i partnerów sprzedaży spoza Banku.

W 2019 roku Bank kontynuował oferowanie specjalnych warunków klientom posiadającym kredyt w CHF takich jak przewalutowanie, częściowa i całkowita spłata kredytu. Nadal prowadził negocjacje warunków kursu oraz parametrów kredytu po przewalutowaniu czy częściowej spłacie kredytu – uwzględniały one indywidualne podejście do sytuacji klienta oraz jego oczekiwań.

W 2019 roku Bank nadal oferował ubezpieczenia życiowe i majątkowe zarówno w placówkach bankowych jak i kanałach zdalnych. Istotny udział w przychodach bancassurance przyniosła dystrybucja ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi, w szczególności ubezpieczenia pożyczki gotówkowej. W 2019 roku klienci mogli skorzystać z ofert specjalnych, w tym promocji „Zyskaj do 200 zł zwrotu za OC i AC” czy „Bilety do kina za ubezpieczenie samochodu”. W wyniku fuzji Banku Millennium i Euro Banku, klienci połączonego Banku uzyskali możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Millennium we współpracy z kilkoma zakładami ubezpieczeń.

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 mln zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł. Bankowość Prywatna adresowana jest natomiast do najzamożniejszych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 mln zł, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb. Tym klientom Bank oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne zamknięte dostępne w subskrypcjach. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, programu partnerskiego World/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank Millennium posiadał 38,2 tys. aktywnych klientów Prestige oraz 4,3 tys. aktywnych klientów Bankowości Prywatnej.

Biznes to oferta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i handlowych z rocznymi przychodami do 5 mln zł.

W 2019 roku Bank osiągnął najwyższy poziom akwizycji nowych kont dla klientów Biznes odnotowując 97% wzrost sprzedaży kont firmowych rok do roku.  Wzrost liczby nowych klientów o ponad 22 tysiące został zrealizowany dzięki:

 • wykorzystaniu możliwości otwierania rachunków firmowych w systemie bankowości internetowej  Millenet dla obecnych klientów detalicznych Banku, którzy prowadzą działalność gospodarczą – 23% kont rozliczeniowych zostało otwartych online
 • wprowadzeniu oferty specjalnej „Premia dla Twojej Firmy”
 • zwiększeniu poziomu „cross-sellingu” na konta firmowe w placówkach Banku.

Klientom Biznes Bank oferuję szeroką gamę produktów transakcyjnych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjnej oferty leasingowej, a także nowoczesną bankowość internetową i mobilną.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank Millennium posiadał ponad  89 tys. aktywnych klientów segmentu Biznes.

Rok 2019 obfitował w intensywny rozwój bankowości elektronicznej, dostarczając nowoczesne, innowacyjne na polskim rynku rozwiązania takie jak:

Automatyczne płatności za autostrady – jako pierwszy bank w Polsce, Bank udostępnił w aplikacji mobilnej Autopay – automatyczną płatność za autostrady firmy Blue Media. Dzięki niej klienci mogą przejechać autostradą bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach. Opłata za przejazd pobiera się automatycznie ze wskazanego przez klienta konta lub karty kredytowej po zjeździe z autostrady. W usłudze można zarejestrować kilka pojazdów, również firmowych oraz pobrać fakturę bezpośrednio w aplikacji Banku Millennium, po każdym przejeździe bądź zbiorczo, raz w miesiącu. System automatycznych płatności Autopay działa obecnie na autostradzie A1 na odcinku Nowa Wieś – Rusocin i A4 na odcinku Kraków – Katowice. Usługa jest stale rozwijana, wkrótce będzie można z niej korzystać również na innych autostradach.

Apple Pay –  dzięki udostępnieniu użytkownikom urządzeń z systemem operacyjnym iOS korzystania z płatności Apple Pay mogą oni szybko i wygodnie płacić wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe. Usługa jest dostępna dla kart Visa i Mastercard, zarówno debetowych jak i kredytowych.

Bankowość nowej generacji – w marcu Bank rozpoczął udostępnianie systemu internetowego Millenet i aplikacji mobilnej w nowym wydaniu, tworzących bankowość nowej generacji. Do jej budowy zastosowano unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania, a także wyjątkowy design, które zapewniają klientom zupełnie nowe cyfrowe doświadczenie. W nowej aplikacji i Millenecie można znaleźć oferty ściśle dopasowane do potrzeb i indywidulanego sposobu zarządzania finansami. Nowe sekcje ułatwiają dostęp do najczęściej wykonywanych funkcji, którymi klient może zarządzać zgodnie z własnymi preferencjami. Przykładowo dodatek „Zbiórka” ułatwia monitorowanie wpłat od wielu odbiorców na dany cel, np. zbieranie pieniędzy na prezent czy  wycieczkę klasową od kilku osób.

Dostęp do e-administracji – 2019 rok upłynął również na wprowadzaniu zmian mających na celu wspieranie e-administracji i programów rządowych w systemie Millenet. Bank udostępnił m.in.:

 • wnioskowanie o świadczenie rodzinne z programów Rodzina 500+ i Dobry Start 300+ zgodnie z nowymi założeniami. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Z tej okazji Bank przygotował specjalną promocję – klienci wnioskujący o świadczenie 500+ mogli liczyć na premię do 300 zł i dodatkowe nagrody. Wnioskowanie o świadczenia jest proste i intuicyjne. Po  zalogowaniu wystarczy wypełnić odpowiedni dokument w zakładce MilleUrząd oraz potwierdzić go kodem SMS/zatwierdzić w aplikacji mobilnej.
 • możliwość opłacenia podatku za pośrednictwem Millenetu bezpośrednio w serwisie Twój e-PIT. Teraz klienci, którzy mają niedopłatę podatku, mogą uregulować należność wobec urzędu skarbowego bez potrzeby opuszczania serwisu podatkowego. Wszystkie dane przelewu (dane właściwego urzędu podatkowego, kwota dopłaty, rodzaj zeznania) podstawiają się automatycznie. Dodatkowo użytkownicy Millenetu mogą logować się do serwisu Twój e-PIT bez podawania podatkowych danych identyfikacyjnych.

Terminale płatnicze POS dla klientów Biznes – we współpracy z agentem rozliczeniowym PayTel S.A., Bank rozszerzył ofertę skierowaną do klientów z segmentu Biznes o kompleksową usługę najmu terminali POS wraz z akceptacją płatności i serwisem terminali. W ramach usługi Bank oferuje szeroki wybór terminali stacjonarnych i przenośnych dających możliwość integracji z wybranymi kasami fiskalnymi. Terminale umożliwiają płatności BLIK i zbliżeniowe, akceptację kart VISA i Mastercard również z opcją DCC (Dynamic Currency Conversion – płatności w walucie karty) oraz dodatkowe usługi takie jak CashBack czy sprzedaż doładowań komórkowych.

Tymczasowa blokada kart w aplikacji mobilnej i odblokowywanie haseł w Millenecie – wśród nowych rozwiązań klienci mogą korzystać z wygodnego, tymczasowego blokowania kart płatniczych w aplikacji (blokadę można włączać i wyłączać dowolną ilość razy) oraz szybkiego, w pełni online odblokowywania hasła do systemu Millenet, bez potrzeby kontaktu z infolinią.

W 2019 roku Bank Millennium dostosował swoje usługi do wymogów unijnej dyrektywy PSD2. Wprowadził nową metodę aktywacji kanałów elektronicznych (w tym aplikacji mobilnej) oraz dodatkowe zabezpieczenia przy logowaniu i uwierzytelnianiu operacji. Do wymogów dyrektywy został również dostosowany proces otwierania konta i aktywacji w oddziale. By przygotować klientów do zmiany, Bank przeprowadził liczne, profilowane działania komunikacyjne i edukacyjne w systemie bankowym, na stronie www i SMS-owo.  Informacje przekazywano również na infolinii i w oddziałach. W rezultacie zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów, a proces ich wprowadzania przebiegał wyjątkowo sprawnie.

Bank jako jeden z pierwszych na rynku udostępnił w marcu dokumentację i środowisko testowe, a potem interfejs produkcyjny otwartej bankowości w standardzie PolishAPI. Następnie jako pierwsza instytucja płatnicza na polskim rynku otrzymał zwolnienie z obowiązku utrzymywania interfejsu awaryjnego. Potwierdziło to najwyższą jakość produkcyjnego API oraz wypełnienie wszystkich wymagań w zakresie dostępu do rachunku i inicjacji płatności w ramach dyrektywy PSD2 i technicznych standardów RTS dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Dodatkowo, w ramach rozwoju usług opartych o otwartą bankowość, Bank rozpoczął pilotaż agregacji kont i informacji o rachunkach z innych banków w swojej aplikacji mobilnej i systemie internetowym. Nazwa nowej usługi to Finanse 360º.

Wyniki wyszukiwania