Raport finansowy
i społeczny 2019

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa Banku

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa Banku Millennium (CSR)

W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są integralną częścią strategii biznesowej. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i poza bankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań CSR są również Pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL

Grupa Banku Millennium realizuje działania CSR na rzecz głównych Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Partnerów biznesowych, Otoczenia Społecznego i Środowiska.

Jedną z najważniejszych wartości Banku jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Analizując opinie Klientów z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak ekonomia behawioralna, service design czy badania UX, projektowane są usługi uwzględniające ich oczekiwania. Bank dostarcza Klientom rozwiązań, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać swoimi finansami, ale też korzystać z usług pozafinansowych. Za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej Banku Klienci zyskują m.in. dostęp do e-administracji, możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej czy płatności za przejazd autostradą. Dla Klientów z niepełnosprawnościami wprowadzono szereg udogodnień m.in. stronę internetową, oddziały, bankomaty oraz sposób obsługi dostosowane do potrzeb tej grupy Klientów. Bank Millennium rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m. in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwiał osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury. W 2019 roku Bank zajął 1. miejsce w kategorii „Dostępność” w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank.

Bank dba o przestrzeganie etycznych zasad sprzedaży. Pracownicy oddziałów są zobowiązani są do przestrzegania standardów etycznych zawartych zarówno w Kodeksie Etycznym Banku Millennium jaki i w zasadach sprzedaży konkretnych produktów. Wszyscy Pracownicy Banku obowiązkowo biorą udział w szkoleniach z Kodeksu Etyki i mają możliwość zgłaszania zachowań nieetycznych poprzez system whistleblowing.

Rozwiązania, które wdrożono w obszarze jakości obsługi, przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia Klientów (93% zadowolonych ze współpracy z Bankiem), ale zostały także docenione przez rynek. W 2019 r. w badaniu firmy doradczej Bain & Company, Bank Millennium uzyskał najwyższy wśród polskich banków wskaźnik NPS, opisujący skłonność klientów do polecania usług znajomym. W konkursie Gwiazdy Bankowości 2019 stanął na podium trzy razy, zwyciężając m.in. w kategorii „Relacja z klientem”. W zestawieniu TOP 100 marek opracowanym przez KPMG został liderem „Customer Experience” polskiego sektora finansowego i znalazł się w pierwszej dziesiątce stu najlepiej ocenianych marek w Polsce. Był też najczęściej polecanym bankiem w Polsce z lojalnością mierzoną najwyższym na rynku wskaźnikiem NPS=52 („Monitor satysfakcji klientów banków 2019”, ARC Rynek i Opinia).

Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji Pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Bank jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską. Jest ona zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Szczegółowe informacje o polityce kadrowej Grupy Banku Millennium znajdują się w rozdziale 8 niniejszego raportu pt. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie (np. zapisy BHP w umowach na usługi budowlane, zapisy środowiskowe w umowach dotyczących utylizacji). Ponadto każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium. W umowach zawieranych od 2018 roku została włączona klauzula potwierdzająca przestrzeganie zapisów Kodeksu Etycznego przez dostawców.

Programy społeczne

Programy społeczne realizowane są w większości za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach:

a) Edukacja finansowa

Autorski program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz” został przygotowany i jest realizowany przez Pracowników Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Łącznie podczas prawie 2 200 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych około 53 000 dzieci z około 620 przedszkoli w całej Polsce. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, co potwierdza jego dużą wartość edukacyjną.

W 2019 roku Finansowy Elementarz zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.

b) Wolontariat pracowniczy

Od przeszło 10 lat pracownicy Banku realizują i włączają się w różne akcje dobroczynne i edukacyjne w całej Polsce, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Najważniejszym programem wolontariackim jest „Millantrop” prowadzony przez Fundację Banku Millennium. Jest to konkurs grantowy skierowany do pracowników Banku Millennium, w którym nagradzane są najlepsze akcje społeczne. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 500 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilkunastu tysięcy beneficjentów.

W 2019 roku pracownicy Banku Millennium oraz Euro Banku włączyli się również w charytatywną akcję „Our People 3: Together to the Moon”. Polegała ona na angażowaniu się w aktywności sportowe, gromadzeniu przebytych kilometrów i wspólnym „przemierzeniu” odległości jaka dzieli Ziemię do Księżyca. Za każdy przebyty przez pracownika kilometr Bank Millennium przekazywał 1 zł. na cele społeczne – dla beneficjentów Fundacji Mam Marzenie i DKMS oraz na granty przyznawane w konkursie na najlepsze projekty wolontariackie „Millentrop”. W akcji „Our People 3” wzięło udział ponad 1 250 osób, a na cele społeczne przekazano ponad 380 tys. PLN.

Sponsoring kultury

Od przeszło 30 lat Bank Millennium wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360° – promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”, 11 lat był mecenasem „Pereł Millennium” – wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 17 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Od 8 lat jest z festiwalem muzyki współczesnej „Sacrum Profanum” i od 8 lat z Bella Skyway Festival – multimedialnym widowiskiem przygotowanym przez międzynarodowe grono artystów. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”, przez 5 z Gdańskim Festiwalem Muzycznym, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal. To największy festiwal światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprezy mu towarzyszące (warsztaty, dyskusje i koncerty). W 2019 r. projekcje i imprezy festiwalowe odbyły się w 6 miastach w Polsce i uczestniczyło w nich ponad 92 tys. widzów (w porównaniu do 4,5 tys. widzów w 2004 roku). Bank Millennium jest partnerem Millennium Docs Against Gravity od 14 lat, a w 2016 roku objął mecenat tytularny nad festiwalem. W 2019 roku zwrócono szczególną uwagę na dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Wybrane filmy były dostępne z audiodeskrypcją i wersją lektorską udostępnianymi w aplikacji AudioMovie na seansach w Warszawie i Wrocławiu.

Wspieranie innowacyjności

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym. Eksperci Banku corocznie opracowują raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach.

Bank daje studentom i absolwentom szansę rozwijania kompetencji, zainteresowań oraz zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez oferowanie programu płatnych praktyk „Millennium Bankers”, bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz możliwość zostania ambasadorem Banku na głównych uczelniach w Polsce.

Wspieranie edukacji akademickiej

Bank jest również partnerem coworkingu SGH – miejsca spotkań, networkingu, konsultacji z teoretykami i praktykami biznesu z uczelni i banku. Centrum coworkingu umożliwia swobodną pracę studentom i absolwentom, którzy założyli lub planują założenie własnego startupu i chcą zderzyć swoje pomysły z rzeczywistością biznesową.

Kwestie ochrony klimatu zawsze były dla Banku istotne. Bank prowadził działania mające na celu ograniczenie emisji w organizacji oraz w komercyjnych projektach, chociaż historycznie zaangażowanie w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego. W 2019 r. Bank sformalizował swoje podejście do kwestii klimatu i opracował „Politykę środowiskową Grupy Banku Millennium”. Dokument określa trzy główne obszary działalności proekologicznej: własne działania mające na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw; podejście do finansowania inwestycji; edukację ekologiczną klientów, kontrahentów i pracowników.

Odnosząc się do zapisów Polityki, Bank cyklicznie monitoruje zużycia energii, wody, paliw, materiałów biurowych i wprowadza działania redukujące zużycie zasobów. W regulaminach kredytowania, Bank wprowadził ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych środowiskowo. W ofercie Banku obecne są produkty prośrodowiskowe, np. karta kredytowa WWF, z której część wpływów przekazywane jest na rzecz Fundacji WWF Polska czy też Leasing Eko Energia, który wspiera inwestycje w energooszczędne maszyny i urządzenia. Bank organizuje również ekologiczne akcje edukacyjne dla pracowników. „Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium” jest ogólnym dokumentem definiującym zaangażowanie Grupy w kwestie ochrony klimatu i w przyszłości będzie rozwijana o kolejne wątki.

Od 2011 r. Grupa raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w zakresie Scope 1 i Scope 2. W zakresie Scope 3, Grupa pracuje nad analizą istniejących metodologii i możliwością zdefiniowania metodologii pozwalającej na rzetelne raportowanie danych na temat emisji pośrednich. Poszerza wiedzę na ten temat uczestnicząc w konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i WISE Europa) i uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich.

Informacje dotyczące realizacji przez Bank zasad społecznej odpowiedzialności biznesu znajdą się w części niefinansowej Raportu Rocznego Banku Millennium za rok 2019. Raport jest przygotowany zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI Standards) oraz zweryfikowany przez firmę Deloitte.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. W 2019 Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2010-2019, Bank był notowany w Respect Index. Według Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znalazł się w pierwszej 10 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Został również nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka. Spółka wspiera także realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

 

Wyniki wyszukiwania