Raport finansowy
i społeczny 2019

Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2019 roku

Solidna rentowność operacyjna pod wpływem przejęcia Euro Banku oraz rezerw na ryzyko prawne

561 mln PLN

zysk netto za rok 2019, co oznacza spadek o 26% w skali roku, albo 17% wzrost, po skorygowaniu o pozycje jednorazowe

m-icon

205 mln PLN

związane z Euro Bankiem koszty integracji i rezerwy

223 mln PLN

rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi

49,7%

wskaźnik koszty/dochody, a skorygowany na poziomie 47,4% (*)

m-icon

6,4% ROE

zwrot z kapitału, (ROE), a skorygowany na poziomie 10,2% (*)

Na dochody i koszty wpłynęło nabycie i zintegrowanie Euro Banku

27% r/r

wzrost przychodów operacyjnych

33% r/r

wzrost dochodu z odsetek

36% r/r

wzrost kosztów operacyjnych (28% bez kosztów integracyjnych)

m-icon

66 mln PLN

rezerwy na zwroty prowizji z tytułu pożyczek gotówkowych po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

m-icon

4,56%

wskaźnik kredytów z utratą wartości

m-icon

57 p.b.

skorygowany koszt ryzyka (**)

86%

wskaźnik kredyty/depozyty

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne

m-icon

20,1%

łączny współczynnik kapitałowy Grupy (TCR)

m-icon

16,9%

wskaźnik kapitału podstawowego (CET1)

KNF obniżył Bufor Filaru 2, związany z walutowymi kredytami hipotecznymi, do poziomu 4,9%, a bufor testu warunków skrajnych, powiązany z dywidendą, do 3%

Bankowość detaliczna

m-icon

2,6 mln

aktywnych klientów, (+40% r/r), w tym +494 tys. w wyniku przejęcia Euro Banku oraz +240 tys. w wyniku wzrostu organicznego

28%

roczny wzrost depozytów

m-icon

44%

roczny wzrost kredytów

m-icon

Ponad 4 mld PLN

sprzedanych nowych pożyczek gotówkowych (+28%) oraz kredytów hipotecznych (26% r/r)

m-icon

89 tys.

łączna liczba aktywnych mikroprzedsiębiorstw

Na sprzedaż pożyczek gotówkowych w IV kw. 2019 r. wpłynęła migracja Euro Banku oraz zmiana apetytu na ryzyko i ceny.
Podwojenie tempa pozyskiwania nowych rachunków mikroprzedsiębiorstw (26% zostało otwartych on-line).

Bankowość przedsiębiorstw

+19% r/r

wzrost salda na rachunkach bieżących

+7% r/r

Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw (+1.2 mld PLN r/r)

+6,5% r/r

wzrostu sprzedaży faktoringu

rosnąca liczba

i wolumen transakcji w bankowości przedsiębiorstw

Jakość i innowacje

najwyższy

wskaźnik NPS*** (52) wśród banków w Polsce

najlepszy

projekt strony internetowej w Europie Środkowej i Wschodniej wg magazynu Global Finance

1,5 mln

pobrań aplikacji goodie – platformy sprzedażowej Banku

(*) bez zdarzeń jednorazowych (przed opodatkowaniem):  (1) koszty integracji (116 mln PLN) i dodatkowe rezerwy na ryzyko (89 mln PLN) na objęty fuzją Euro Bank,  (2) 27 mln PLN z uwolnienia rezerwy na aktywa podatkowe (I kw.),  (3) 45 mln PLN z dodatniego przeszacowania udziałów w PSP (III kw.)   (4) 223 mln PLN rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (IV kw.)
(**) rezerwy netto ogółem (w tym korekta do wartości godziwej i efekt modyfikacji) do średnich kredytów netto, bez dodatkowych rezerw MSSF9 na portfel przejętego Euro Banku oraz na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych
(***) na podstawie badania ARC Opinia i Rynek

Wyniki wyszukiwania