Raport finansowy
i społeczny 2019

Relacje inwestorskie

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców. Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w dedykowanej sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Polityka Informacyjna

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

  • Okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (4 w ciągu 2019 roku),
  • Udział w konferencjach i wyjazdach (tzw “road-show”) organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą (12),
  • Indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (360 osób),
  • Bieżące komunikaty giełdowe (30) i prasowe,
  • Dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim (od 2014 roku dostosowana do urządzeń mobilnych),
  • Zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Banku,
  • Kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 r. Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji wynikowych z Zarządem przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową wideo z obrad Walnego Zgromadzenia. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

W ciągu 2019 roku 13 analityków reprezentujących krajowe i zagraniczne domy maklerskie publikowało swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku (ich lista wg stanu na koniec roku znajduje się na stronie Banku w sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Analitycy.

W 2019 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” w zakresie relacji z inwestorami i rynkiem. Jedynym wyjątkiem był  brak komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku realizacja tej reguły niosła za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie Banku uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowiło większą wartość dla Akcjonariuszy. Jednakże Bank nie wyklucza w przyszłości możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych. Pełną informację na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego można znaleźć w rozdziale 9 niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania