Raport finansowy
i społeczny 2019

Polityka dywidendowa

Bank Millennium posiada politykę dywidendy, obejmującą wypłatę 35% do 50% zysku netto Banku, zakładając, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną zrealizowane.

Wysokie współczynniki kapitałowe na koniec roku 2019 pozwalałyby na wypłatę dywidendy, gdyby nie dodatkowe kryteria K1 i K2 dla banków mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymała, ogłaszając w grudniu 2019 r. zalecenie w zakresie polityki banków odnośnie dywidend. Kryterium K1 bazuje na udziale walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu, a kryterium K2 opiera się na udziale roczników 2007-2008 w łącznym portfelu walutowych kredytów hipotecznych.

Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę przeprowadzone w 2019 roku (bez emisji akcji) przejęcie i późniejsze połączenie z Euro Bankiem, Bank zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2019 w kapitałach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych. W związku z tym Zarząd Banku przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy stosowną propozycję zatrzymania całego zysku netto za rok 2019.

Jeżeli propozycja zatrzymania całego zysku netto za 2019 rok zostanie zaakceptowana przez WZA, dodatni wpływ na współczynnik kapitałowy T1 i TCR wyniesie około 0,4-0,5 p.p. (do poziomów odpowiednio 17,4% oraz 20,6% dla Grupy). Należy przypomnieć, że wskaźniki kapitałowe na koniec 2019 r. uwzględniały już zysk netto za I półrocze 2019 r., zgodnie z pozytywną decyzją KNF na wniosek Banku.

Wyniki wyszukiwania