Raport finansowy
i społeczny 2019

w tysiącach zł 31.12.2019 31.12.2018
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 12 169 901 10 229 552
Zobowiązania udzielone: 11 629 618 9 855 664
finansowe 9 883 053 8 423 814
gwarancyjne 1 746 565 1 431 850
Zobowiązania otrzymane: 540 284 373 887
finansowe 0 0
gwarancyjne 540 284 373 887

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Struktura podmiotowa wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych:

Klient – sektor, kwoty w mln PLN 31.12.2019 31.12.2018
sektor finansowy 57,69 59,2
sektor niefinansowy (firmy) 1 681,8 1 364,4
sektor budżetowy 7,03 8,3
Razem 1 746,6 1 431,9

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom

Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w mln PLN 31.12.2019 31.12.2018
Czynne gwarancje i poręczenia 914,0 904,3
Linie na gwarancje i poręczenia 838,1 535,2
Razem 1 752,1 1 439,5
Rezerwy utworzone (5,6) (7,6)
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw 1 746,6 1 431,9

 

Struktura zobowiązań udzielonych z tytułu czynnych gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów (w tys. zł.):

Według walut 31.12.2019 31.12.2018
PLN 681 522 730 903
Waluty obce 232 467 173 389
Razem 913 989 904 292
Według rodzaju zobowiązania 31.12.2019 31.12.2018
Ilość sztuk Wartość Ilość sztuk Wartość
Gwarancja 3 389 883 234 3 239 873 388
Poręczenie 0 0 0 0
Regwarancja 43 30 755 21 30 904
Razem 3 432 913 989 3 260 904 292
Według przedmiotu zobowiązania 31.12.2019 31.12.2018
Ilość sztuk Wartość Udział % wartości Ilość sztuk Wartość Udział % wartości
dobrego wykonania kontraktu 2 588 471 534 51,60% 2 378 436 841 48,31%
terminowej zapłaty za towar lub usługę 313 248 097 27,14% 275 279 321 30,89%
przetargowa 159 17 301 1,89% 256 21 021 2,32%
zapłaty czynszu 253 59 803 6,54% 255 55 001 6,08%
zwrotu zaliczki 44 35 011 3,83% 42 37 052 4,10%
celna 41 66 698 7,30% 28 61 391 6,79%
inne 21 4 887 0,53% 14 2 381 0,26%
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 13 10 658 1,17% 12 11 284 1,25%
Razem 3 432 913 989 100,00% 3 260 904 292 100,00%

Wyniki wyszukiwania