Raport finansowy
i społeczny 2019

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Skumulowane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
01.01.2019 – 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu 8 384 386 1 213 117 1 147 502 73 692 671 323 5 278 752
Całkowite dochody za rok 2019 (netto) 557 133 0 0 (3 599) 20 742 539 990
wynik finansowy 560 732 0 0 0 560 732 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (35 303) 0 0 (35 303) 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 154 0 0 154 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 32 145 0 0 32 145 0 0
zyski / straty aktuarialne (595) 0 0 (595) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (539 990) 539 990
Kapitał własny na koniec okresu 8 941 519 1 213 117 1 147 502 70 093 692 065 5 818 742
01.01.2018 – 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu 7 772 599 1 213 117 1 147 502 (34 795) 863 313 4 583 462
korekta bilansu otwarcia z tytułu wdrożenia MSSF9 (242 679) 0 0 14 672 (257 351) 0
Kapitał własny na 01.01.2018 7 529 920 1 213 117 1 147 502 (20 123) 605 962 4 583 462
Całkowite dochody za rok 2018 (netto) 854 466 0 0 93 815 760 651 0
wynik finansowy 760 651 0 0 0 760 651 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 57 514 0 0 57 514 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 448 0 0 2 448 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 33 920 0 0 33 920 0 0
zyski / straty aktuarialne (67) 0 0 (67) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (695 290) 695 290
Kapitał własny na koniec okresu 8 384 386 1 213 117 1 147 502 73 692 671 323 5 278 752

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).

Wyniki wyszukiwania