Raport finansowy
i społeczny 2019

Ryzyko rynkowe i ryzyko stopy procentowej

Ryzyko rynkowe obejmuje obecne i przyszłe oddziaływania na zyski lub kapitał ze strony zmiany wartości portfela Grupy wywołanej niekorzystnymi ruchami stóp procentowych, kursów wymiany walut lub cen obligacji, akcji lub towarów.

Ryzyko stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego (IRRBB) obejmuje bieżące i potencjalne oddziaływanie, jakie zarówno na wynik finansowy jak i wartość ekonomiczną kapitału mają zmiany wartości portfela Grupy w wyniku niekorzystnych zmian stóp procentowych, które wpływają na instrumenty wrażliwe na zmianę stóp. Ryzyko to obejmuje ryzyko niedopasowania, ryzyko bazowe i ryzyko opcji klienta.

Pomiar ryzyka rynkowego w Grupie pozwala na monitorowanie wszystkich możliwych typów ryzyka, to jest ryzyka ogólnego (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen akcji), ryzyka nieliniowego, ryzyka szczególnego, jak i ryzyka cen towarów. W 2019 roku ryzyko nieliniowe oraz ryzyko cen towarów nie występowało w Grupie. Ryzyko cen akcji uznano za nieistotne jako że zaangażowanie Grupy w instrumenty kapitałowe jest znikome.

Pomiar każdego z typów ryzyka odbywa się indywidualnie przy pomocy odpowiednich modeli, a następnie wyniki integrowane są w całkowite ryzyko rynkowe bez uwzględnienia jakiegokolwiek efektu dywersyfikacji między czterema typami ryzyka (najgorszy scenariusz).

Główną miarą, stosowaną przez Grupę w celu oceny ryzyka rynkowego (ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen akcji) jest parametryczny model VaR (wartość narażona na ryzyko) – spodziewana strata, która może powstać w portfelu w określonym czasie (okres utrzymania) oraz z określonym prawdopodobieństwem (poziom ufności) z tytułu niekorzystnego ruchu na rynku.

Wartość narażona na ryzyko w Grupie (VaR) jest obliczana z założeniem 10-dniowego okresu utrzymania oraz 99% poziomu ufności (przedział jednostronny). Zgodnie z wymogami regulacyjnymi CRDIV / CRR, od kwietnia 2014 zmienność związaną z każdym czynnikiem ryzyka rynkowego uwzględnionym w modelu VaR (jak i korelacje występującymi między nimi) estymuje się za pomocą równo ważonych zmian parametrów rynkowych wykorzystując efektywny okres obserwacji danych historycznych z ostatniego roku. Stosowana wcześniej metoda EWMA (ang. exponentally weighted moving average) z efektywnie krótszym okresem obserwacji jest teraz uzasadniona jedynie w przypadku istotnego skoku zmienności cenowej.

W celu monitorowania i limitowania pozycji w instrumentach, dla których nie jest możliwa należyta ocena ryzyka rynkowego z zastosowaniem modelu VaR (ryzyko nieliniowe, cen towarów i ryzyko szczególne) wprowadzono odpowiednie zasady pomiaru tych ryzyk. Ryzyko nieliniowe mierzone jest według wewnętrznej metodologii, która jest zgodna z metodologią VaR – przyjmuje się ten sam okres utrzymania jak i poziom ufności. Ryzyko szczególne i ryzyko cen towarów mierzone jest według metody standardowej, zgodnie z regulacjami nadzorczymi uwzględniając zmianę okresu utrzymania pozycji.

Pomiar ryzyka rynkowego odbywa się codziennie (w ciągu dnia i na koniec dnia), zarówno indywidualnie dla każdego z obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie ryzyka i zarządzanie nim, jak i na bazie skonsolidowanej, z uwzględnieniem efektu dywersyfikacji istniejącej pomiędzy poszczególnymi portfelami.

W celu zapewnienia adekwatności modelu VaR dla oceny ryzyk występujących na otwartych pozycjach, ustanowiono i przeprowadza się codziennie proces testowania wstecznego.

Wszystkie zgłoszone przekroczenia są udokumentowane, łącznie z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania oraz zaliczeniem do jednej z trzech klas wyjaśnienia przekroczeń: adekwatność modelu, niewystarczająca dokładność modelu lub nieprzewidziane ruchy rynkowe.

Równolegle do metody VaR portfele są poddawane szeregowi analiz wrażliwości i scenariuszy warunków skrajnych w celu:

 • Oszacowania potencjalnej straty ekonomicznej, wynikającej ze skrajnych wahań czynników ryzyka rynkowego,
 • Identyfikacji ruchów ryzyka rynkowego, ewentualnie nie ujętych w VaR, na które portfele są bardziej wrażliwe,
 • Identyfikacji czynności, które mogą zostać podjęte w celu redukcji wpływu skrajnych zmian czynników ryzyka.

Stosuje się następujące rodzaje scenariuszy rynkowych:

 • Równoległe przesunięcia krzywych dochodowości,
 • Bardziej stromy lub spłaszczony przebieg krzywych dochodowości,
 • Wahania kursów wymiany,
 • Niekorzystne scenariusze historyczne.

VaR stosuje się jako miarę w ocenie ryzyk poniesionych na pozycjach w ujęciu skonsolidowanych jak i osobno dla Księgi Handlowej oraz Bankowej. Dodatkowo każda Księga podzielona jest na obszary zarządzania ryzykiem. Limit całkowity wyrażony jest jako ułamek skonsolidowanych funduszy własnych, a następnie dzielony jest na Księgi, poszczególne obszary zarządzania ryzykiem i na różne typy ryzyka, co pozwala Grupie w pełni na pomiar, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka rynkowego. Ekspozycja na ryzyko rynkowe (VaR) na tle obowiązujących limitów jest raportowana codziennie do wszystkich obszarów odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzorowanie ryzyka rynkowego w Grupie.

Limity ograniczające ryzyko rynkowe podlegają aktualizacji przynajmniej raz w roku biorąc pod uwagę m.in. zmianę wielkość skonsolidowanych funduszy własnych, bieżącą i przewidywaną strukturę bilansu, a także sytuację rynkową. Obecnie stosowane limity obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i zostaną zastąpione zaktualizowanymi limitami w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Wskaźniki VaR dla Grupy pozostawały w 2019 roku na średnim poziomie 27,3 mln zł. (12% limitu) oraz 33,2 mln zł. (15% limitu) na koniec grudnia 2019. Wskaźniki VaR ukazane w poniższej tabeli odzwierciedlają łączną ekspozycję na ryzyko rynkowe w Grupie, to jest łącznie dla Księgi Handlowej i Księgi Bankowej. Efekt dywersyfikacji dotyczy ryzyka ogólnego i odzwierciedla korelacje między jego składnikami. Niski poziom efektu dywersyfikacji wynika z faktu, że ryzyko rynkowe w Banku stanowi przede wszystkim ryzyko stopy procentowej. Liczby w Tabeli zawierają także ekspozycje na ryzyko rynkowe generowane w podmiotach zależnych, jako że Bank zarządza ryzykiem rynkowym na poziomie centralnym.

Miary VaR w Grupie dla ryzyka rynkowego (tys. zł):

Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tyś. PLN VaR (2019)
31.12.2018 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2019
Ryzyko całkowite 29 098 27 259 34 247 18 513 33 225
Ryzyko ogólne 27 337 25 324 31 925 16 646 31 039
Ryzyko stopy procentowej 27 349 25 322 31 923 16 648 31 038
Ryzyko kursowe 78 76 607 7 12
Efekt dywersyfikacji 0,3% 0,0%
Ryzyko szczególne 1 761 1 935 2 767 1 591 2 186

Ekspozycje w 2018 roku wynosiły odpowiednio (tys. zł):

Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tyś. PLN VaR (2018)
31.12.2017 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2018
Ryzyko całkowite 17 540 22 037 30 610 15 654 29 098
Ryzyko ogólne 15 666 20 126 28 757 13 786 27 337
Ryzyko stopy procentowej 15 651 20 155 28 757 13 850 27 349
Ryzyko kursowe 97 144 3 353 8 78
Efekt dywersyfikacji 0,5% 0,3%
Ryzyko szczególne 1 874 1 911 2 871 1 761 1 761

Ekspozycje na ryzyko rynkowe w podziale na Księgę Handlową i Bankową oraz na typy ryzyka przedstawione są w tabelach poniżej (tys. zł.):

Księga Bankowa:

Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tyś. PLN VaR (2019)
31.12.2018 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2019
Ryzyko całkowite 28 825 26 338 33 616 18 160 31 263
Ryzyko ogólne 27 067 24 434 31 749 16 463 29 080
Ryzyko stopy procentowej 27 067 24 434 31 749 16 463 29 080
Ryzyko kursowe 0 0 0 0 0
Efekt dywersyfikacji 0,0% 0,0%
Ryzyko szczególne 1 758 1 903 2 375 1 588 2 184
Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tyś. PLN VaR (2018)
31.12.2017 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2018
Ryzyko całkowite 16 271 20 240 29 406 15 358 28 825
Ryzyko ogólne 14 401 18 372 27 501 13 494 27 067
Ryzyko stopy procentowej 14 401 18 373 27 501 13 494 27 067
Ryzyko kursowe 0 0 0 0 0
Efekt dywersyfikacji 0,0% 0,0%
Ryzyko szczególne 1 870 1 869 1 918 1 758 1 758

Księga Handlowa:

Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tys. PLN VaR (2019)
31.12.2018 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2019
Ryzyko całkowite 478 1 785 5 464 446 2 455
Ryzyko ogólne 475 1 754 5 461 443 2 452
Ryzyko stopy procentowej 470 1 746 5 435 359 2 451
Ryzyko kursowe 81 77 620 7 11
Efekt dywersyfikacji 16,0% 0,4%
Ryzyko szczególne 3 31 1 070 2 2
Miary VaR dla ryzyka rynkowego w tys. PLN VaR (2018)
31.12.2017 Średnio Maksimum Minimum 31.12.2018
Ryzyko całkowite 1 614 2 698 7 238 474 478
Ryzyko ogólne 1 610 2 656 6 999 471 475
Ryzyko stopy procentowej 1 598 2 555 6 984 469 470
Ryzyko kursowe 97 143 3 351 8 81
Efekt dywersyfikacji 5,3% 16,0%
Ryzyko szczególne 4 42 1 007 2 3

W 2019 roku limity na wartość zagrożoną nie były przekraczane – zarówno dla całej Grupy, jak i dla Księgi Handlowej i Bankowej z osobna.

Wszystkie ewentualne przekroczenia limitów na ryzyko rynkowe są zawsze raportowane i udokumentowane oraz ratyfikowane na odpowiednim poziomie kompetencji.

Otwarte pozycje obejmowały głównie instrumenty ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Ryzyko walutowe uwzględnia wszystkie pozycje wymiany walutowej Grupy. Zgodnie ze Strategią Ryzyka przyjętą w Grupie, otwarte pozycje walutowe są dozwolone, ale powinny być utrzymywane na niskim poziomie. W tym celu wprowadzono w Grupie system konserwatywnych limitów na otwartą pozycje walutową (zarówno limity w ciągu dnia jak i na zamknięcie), a otwarte pozycje walutowe dozwolone są wyłącznie w Księdze Handlowej.

W 2019 roku, pozycja walutowa generowana w Księdze Bankowej była w całości przekazywana do Księgi Handlowej, gdzie zarządza się nią na bazie dziennej. W ciągu 2019 roku otwarta pozycja walutowa utrzymywana była na średnim poziomie 7,6 mln zł. (9% limitu) oraz maksymalnym poziomie 39,0 mln zł. (45% limitu). Otwarta pozycja walutowa (zarówno w ciągu dnia jak i na koniec dnia) pozostawała poniżej 2% funduszy własnych oraz poniżej obowiązujących limitów maksymalnych.

Kształtowanie się całkowitej pozycji walutowej (na koniec dnia) w Portfelu Handlowym przedstawia poniższa tabela (w tys. PLN):

Pozycja całkowita Średnia w okresie Minimum w okresie Maksimum w okresie Koniec okresu
2019 7 557 1 760 38 983 7 181
2018 7 323 1 493 39 817 5 318

Oprócz wyżej wspomnianych ograniczeń ryzyka rynkowego, w Grupie obowiązują również limity maksymalnej straty dla portfeli rynków finansowych. Celem jest ograniczenie maksymalnej straty dla działalności handlowej Grupy. W przypadku osiągnięcia limitu dokonuje się przeglądu strategii zarządzania oraz zasadności przyjmowanej pozycji.

W procesie testowania wstecznego modelu VaR zostało wykrytych pięć przekroczeń w okresie ostatnich 12 miesięcy (zgodnie z poniższą tabelą, w tys. PLN).

Data sprawozdawcza VaR
(ryzyko ogólne)
Teoretyczna zmiana wartości portfela
(wartości bezwzględne)
Liczba przekroczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy *
2019-12-31 31 039 3 324 5
2018-12-31 27 337 3 996 5
* uznaje się, że przekroczenie miało miejsce, gdy różnica pomiędzy bezwzględną wartością zmiany portfela a poziomem miary VaR jest dodatnia;

W 2019 roku, przekroczenia w procesie testowania wstecznego modelu VaR spowodowane były głównie nieoczekiwanymi zmianami na rynku, tzn. zmianami rentowności polskich obligacji skarbowych oraz krótkoterminowych stóp. Liczba przekroczeń dowodzi adekwatności modelu (strefa zielona: 1 – 8 dopuszczalnych przekroczeń).

Ocenę VaR uzupełnia monitorowanie wrażliwości portfeli obarczonych ryzykiem rynkowym na ww. scenariusze warunków skrajnych. Wyniki testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka rynkowego były raportowane do komitetu Kapitału, Aktywów i Pasywów. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Grupę limity dla wyników testów warunków skrajnych biorących pod uwagę prawdopodobieństwo materializacji scenariusza są trzy razy wyższe od limitów dla dziennego zarządzania ryzykiem rynkowym. W 2019 roku limity dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w warunkach skrajnych nie były przekraczane.

Ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej

W przypadku Księgi Bankowej, głównym składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko stóp procentowych.

Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej wynika przede wszystkim z niedopasowania aktywów i pasywów (włączając Kapitał) o stałym oprocentowaniu (lub o stopie zerowej), a także, choć w mniejszym stopniu, z różnic w terminach przeszacowania aktywów oraz pasywów jak i w ich stopach referencyjnych, o ile takie są kontraktowo określone.

Dodatkowo, ze względu na specyfikę polskiego systemu prawnego, oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych jest ograniczone (nie może ono przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 7 punktów procentowych). W sytuacjach spadku stóp procentowych wpływ na wynik odsetkowy jest negatywny i uzależniony jest od procentowego udziału portfela kredytowego podlegającego nowej maksymalnej stawce oprocentowania.

W zakresie ryzyka stopy procentowej w Księdze Bankowej, stosuje się następujące zasady:

 • Ryzyko rynkowe wynikające z działalności bankowej jest zabezpieczane lub podlega comiesięcznemu transferowi do obszarów, które aktywnie zarządzają ryzkiem rynkowym i podlegają pomiarowi w kategoriach ekspozycji na ryzyko oraz rachunku wyników,
 • W zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej Bank stosuje naturalne zabezpieczenie między kredytami i depozytami, a także obligacje o stałym oprocentowaniu i instrumenty pochodne, przy czym głównym celem jest ochrona wyniku z tytułu odsetek.

Wahania rynkowych stóp procentowych mają wpływ na zysk Grupy netto, zarówno w krótkim jak i w średnim horyzoncie czasu, wpływając również na jego wartość ekonomiczną w perspektywie długoterminowej. Pomiar obu wielkości jest komplementarny w rozumieniu pełnego zakresu występowania ryzyka stopy procentowej w Księdze Bankowej.

Z tego względu, obok codziennego pomiaru ryzyka rynkowego metodą wartości zagrożonej, pomiar ryzyka stopy procentowej obejmuje dodatkowo, zarówno miary dochodowe jak i miary oparte na wartości ekonomicznej, to jest kwartalnie:

 • wpływ szokowych zmian w przesunięciu krzywej dochodowości w górę/dół na wartość ekonomiczną kapitału (EVE), włączając scenariusze nadzorcze (standardowy test nadzorczy zakładający nagłe równoległe przesunięcie krzywej dochodowości o +/- 200 punktów bazowych oraz nadzorczy test wartości odstających SOT z zestawem sześciu scenariuszy dla ryzyka stopy procentowej)

oraz miesięcznie:

 • analizę wrażliwości wartości pozycji na zmiany stóp procentowych mierzoną za pomocą BPVx100, czyli pomnożoną przez 100 zmianę wartości portfela przy równoległym przesunięciu krzywej rentowności o 1 punkt bazowy,
 • wpływ jednorazowej zmiany stóp procentowych o 100 punktów bazowych na wynik z tytułu odsetek w horyzoncie następnych 12 miesięcy .

Pomiaru ryzyka stopy procentowej dokonuje się dla wszystkich obszarów zarządzania ryzykiem w Banku, ze szczególnym naciskiem na Księgę Bankową.

W 2019 podjęto dalsze kroki celem wdrożenia w Grupie zmienionych wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego (Wytyczne EBA, EBA/GL/2018/02), które obowiązują od 30 czerwca 2019 r. Poniższe działania zostały podjęte:

 • Dostosowano narzędzia do pomiaru IRRBB celem regularnego monitorowania i raportowania wyników sześciu scenariuszy zdefiniowanych w ramach nadzorczego testu wartości odstających (SOT). Zgodnie z wytycznymi EBA stosuje się zasadę, że całkowita wartość zmian EVE dla każdego scenariusza szokowego w odniesieniu do stopy procentowej jest sumą dodatnich jak i ujemnych zmian EVE w każdej z walut znaczących, a zmiany dodatnie ważone są współczynnikiem 50%,
 • Polityka i inne procedury wewnętrzne związane z zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej zostały poddane przeglądowi i dostosowane do postanowień wytycznych EBA. Dokumenty zostały uzupełnione, między innymi wprowadzono zasady i procedury aktualizacji założeń modeli IRRBB oraz scenariuszy testów warunków skrajnych, tak aby zapewnić ich regularny przegląd i, w razie potrzeby, zmianę,
 • W maju 2019 r. Komitet Kapitału, Aktywów i Pasywów zweryfikował i zatwierdził założenia behawioralne stosowane w pomiarze IRRBB (rachunki z wbudowaną opcjonalnością po stronie klienta i rachunki bez określonych terminów przeszacowania),

Dla potrzeb  pomiaru ryzyka stopy procentowej dla aktywów i pasywów, które nie mają dokładnie określonego terminu zapadalności/wymagalności lub instrumentów z wbudowaną opcją Klienta, Grupa przyjmuje szczególne założenia, w tym:

 • Termin wymagalności sald i odsetek dla depozytów bez ustalonego terminu został określony na podstawie danych historycznych odnośnie zachowania Klientów, biorąc pod uwagę stabilność wolumenu pozycji z założeniem maksymalnego terminu wymagalności nieprzekraczającego 3 lat,
 • Tendencje do szybszej spłaty należności, niż wynika to z pierwotnego (umownego) harmonogramu poprzez wyznaczenie współczynnika wcześniejszej spłaty dla wszystkich istotnych portfeli kredytowych Banku na podstawie obserwacji danych historycznych . Należy jednak zauważyć, że kredyty hipoteczne, które stanowią w Grupie produkt kredytowy o dominującym udziale, są indeksowane do zmiennej stopy procentowej. Powoduje to, że tendencje do wcześniejszej spłaty mają mniejsze znaczenie dla ryzyka stóp procentowych,
 • Dla kapitału, aktywów trwałych i innych aktywów zakłada się termin przeszacowania równy 1 rok. Niemniej w celu zrozumienia wybranego profilu zapadalności pomiar ryzyka stopy procentowej jest dokonywany z wyłączeniem kapitału własnego aby wyodrębnić wpływ zarówno na wartość ekonomiczna, jak i dochody.

Wyniki powyższych analiz wg. stanu na koniec 2019 r. i 2018 r. nie przekroczyły zarówno nadzorczych jak i wewnętrznie ustalonych limitów. Wyniki nadzorczych testów warunków skrajnych wg. stanu na grudzień 2019 r. pokazują, że nawet w najdotkliwszym scenariuszu testu wartości odstających spadek wartości ekonomicznej kapitału dla Księgi Bankowej jest znacznie poniżej limitu nadzorczego wynoszącego 15% kapitału podstawowego Tier 1. Podobnie spadek EVE w standardowym scenariuszu nagłego wpływu równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o +/-200 punktów bazowych również nie przekracza nadzorczego maksimum, tj. jest poniżej 20% funduszy własnych.

Wyniki wrażliwości na zmiany stóp procentowych mierzoną za pomocą BPVx100 jak i EVE prezentuje tabela poniżej (w tyś. PLN).

Wrażliwość Księgi Bankowej na zmiany stóp procentowych kształtowała się następująco (w tys. PLN):

31.12.2019 31.12.2018
BPVx100 BPVx100
PLN (157 480) (37 109)
CHF 11 099 10 469
EUR 44 677 36 099
USD 14 256 12 065
Inne 3 359 4 010
RAZEM (84 089) 25 533
Kapitał, aktywa trwałe, inne aktywa 73 352 73 117
RAZEM (10 738) 98 650
Wrażliwość EVE na zmianę stóp procentowych (*) 31.12.2019 31.12.2018
Standardowy test nadzorczy (przesunięcie krzywej dochodowości o +/-200 p.b., % Funduszy Wlasnych) -2,36% -0,14%
Test wartości odstających (najdotkliwszy scenariusz, % Tier 1) -3,71% n.a.
* Zasady określone w punkcie 115 Wytycznych EBA zostały zastosowane w celu wyliczenia zmian EVE. Zaprezentowano najdotkliwsze spadki EVE.

Dodatkowo, dla pozycji w Polskich Złotych, w Księdze Bankowej, w przypadku scenariusza nagłego, równoległego przesunięcia krzywej dochodowości w dół o 100 punktów bazowych, wpływ na wynik z tytułu odsetek w horyzoncie następnych 12 miesięcy od 31 grudnia 2019 roku jest negatywny i wynosi -3,4% wyniku odsetkowego netto za 4 kw. 2019 w ujęciu rocznym (+1,2% dla przesunięcia w górę o 100 punktów bazowych). Asymetryczny wpływ związany jest głównie ze specyfiką polskiego systemu prawnego, o którym wspomniano powyżej (uwzględniono formułę do wyznaczania maksymalnego oprocentowania obowiązującą na rok 2019). Stopa referencyjna NBP jest obecnie na poziomie 1,5%, a w przypadku obniżenia jej o 100 punktów bazowych maksymalne oprocentowanie portfela kredytowego nie mogłoby przekroczyć 8% w skali roku w stosunku do obecnie obowiązujących 10%.

Wrażliwość wyniku odsetkowego na zmianę stóp w PLN 31.12.2019 31.12.2018
przesunięcie krzywej dochodowości w górę o 100 p.b. +1,2% +3,4%
przesunięcie krzywej dochodowości w dół o 100 p.b. -3,4% -4,6%

Wyniki wyszukiwania