Raport finansowy
i społeczny 2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 3 374 836 2 561 919 784 517 600 417
Przychody z tytułu opłat i prowizji 899 887 824 245 209 188 193 172
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 835 343 1 024 605 194 185 240 129
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 760 651 130 348 178 268
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 557 133 854 466 129 512 200 255
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (570 674) 4 255 280 (132 659) 997 277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (912 588) (8 004 614) (212 141) (1 875 979)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 715 363 (138 230) 166 294 (32 396)
Przepływy pieniężne netto, razem (767 899) (3 887 564) (178 506) (911 098)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,46 0,63 0,11 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,46 0,63 0,11 0,15
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa razem 98 055 942 80 458 914 23 025 935 18 711 375
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 578 848 1 788 857 370 752 416 013
Zobowiązania wobec klientów 81 454 765 66 243 769 19 127 572 15 405 528
Kapitał własny 8 941 519 8 384 386 2 099 687 1 949 857
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 284 870 282 120
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,37 6,91 1,73 1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,37 6,91 1,73 1,61
Współczynnik wypłacalności 20,09% 21,68% 20,09% 21,68%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR
dla pozycji na dzień bilansowy 4,2585 4,3000
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) 4,3018 4,2669

 

Wybrane kwartalne dane finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tysiącach zł 1.01.2019 -31.12.2019 1.10.2019 -31.12.2019* 1.01.2018 -31.12.2018 1.10.2018 -31.12.2018*
Wynik z tytułu odsetek 2 436 919 692 813 1 817 475 485 668
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 3 374 836 947 170 2 561 919 680 494
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 3 247 640 913 088 2 445 255 650 089
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 852 907 812 127 2 092 858 555 227
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 394 733 100 961 352 397 94 862
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 127 196 34 082 116 664 30 405
Koszty z tytułu odsetek (937 917) (254 357) (744 444) (194 826)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 699 153 182 647 661 069 161 569
Przychody z tytułu opłat i prowizji 899 887 238 789 824 245 204 337
Koszty z tytułu opłat i prowizji (200 734) (56 142) (163 176) (42 768)
Przychody z tytułu dywidend 3 214 275 2 601 196
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 38 027 3 718 18 897 3 220
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 68 187 17 459 81 775 23 667
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 65 703 13 176 (6 375) (4 591)
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (19 821) (4 183) (20 037) (5 130)
Wynik z pozycji wymiany 163 147 39 007 151 620 41 134
Pozostałe przychody operacyjne 97 582 17 451 50 710 16 077
Pozostałe koszty operacyjne (103 989) (18 720) (50 028) (15 682)
Koszty administracyjne (1 545 183) (435 747) (1 213 765) (305 392)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (402 743) (60 565) (201 967) (52 132)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (1 193) 1 112 (509) 311
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (223 134) (223 134) 0 0
Wynik z tytułu modyfikacji (11 663) (2 476) (14 157) (3 970)
Amortyzacja (180 872) (54 211) (54 227) (14 358)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (247 991) (69 134) (198 477) (49 952)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 835 343 99 488 1 024 605 280 635
Podatek dochodowy (274 611) (72 520) (263 954) (68 118)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 26 968 760 651 212 517
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 560 732 26 968 760 651 212 517
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,02 0,63 0,18
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach zł 1.01.2019 -31.12.2019 1.10.2019 -31.12.2019* 1.01.2018 -31.12.2018 1.10.2018 -31.12.2018*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 26 968 760 651 212 517
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (3 899) (7 934) 112 882 71 694
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (43 584) (4 976) 71 006 57 008
Rachunkowość zabezpieczeń 39 685 (2 958) 41 876 14 686
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (544) (568) 2 939 2 957
Zyski (straty) aktuarialne (735) (735) (83) (83)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 191 167 3 022 3 040
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (4 443) (8 502) 115 821 74 651
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 741 1 508 (21 448) (13 620)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 103 108 (558) (562)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (3 599) (6 886) 93 815 60 470
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 557 133 20 082 854 466 272 987
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 557 133 20 082 854 466 272 987
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Wyniki wyszukiwania