Raport finansowy
i społeczny 2019

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł Nota 1.01.2019 -31.12.2019 1.01.2018 -31.12.2018
Wynik z tytułu odsetek 2 436 919 1 817 475
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 1 3 374 836 2 561 919
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 3 247 640 2 445 255
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 852 907 2 092 858
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 394 733 352 397
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 127 196 116 664
Koszty z tytułu odsetek 2 (937 917) (744 444)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 699 153 661 069
Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 899 887 824 245
Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 (200 734) (163 176)
Przychody z tytułu dywidend 4 3 214 2 601
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów
i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 5 38 027 18 897
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 6 68 187 81 775
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 7 65 703 (6 375)
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 (19 821) (20 037)
Wynik z pozycji wymiany 163 147 151 620
Pozostałe przychody operacyjne 9 97 582 50 710
Pozostałe koszty operacyjne 10 (103 989) (50 028)
Koszty administracyjne 11 (1 545 183) (1 213 765)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 12 (402 743) (201 967)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (1 193) (509)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (223 134) 0
Wynik z tytułu modyfikacji (11 663) (14 157)
Amortyzacja 14 (180 872) (54 227)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0
Podatek bankowy (247 991) (198 477)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 835 343 1 024 605
Podatek dochodowy 15 (274 611) (263 954)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 760 651
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 560 732 760 651
Udziały niekontrolujące 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16 0,46 0,63

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania