Raport finansowy
i społeczny 2019

AKTYWA

w tysiącach zł Nota 31.12.2019 31.12.2018
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 2 203 444 2 450 176
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 986 728 794 718
Instrumenty pochodne 112 485 101 372
Instrumenty kapitałowe 210 104
Instrumenty dłużne 874 033 693 242
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 19 169 610 64 796
Instrumenty kapitałowe 66 609 21 609
Instrumenty dłużne 103 001 43 187
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 20 21 870 164 22 133 938
Instrumenty kapitałowe 29 643 29 299
Instrumenty dłużne 21 840 521 22 104 639
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 69 754 938 52 711 680
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 498 195 1 250 525
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 68 256 743 51 461 155
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredytyi pożyczki udzielone klientom 22 1 037 869 1 026 420
Instrumenty dłużne 48 153 44 884
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 784 277 731 252
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 205 439 250 284
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 43 159 125 501
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 24 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 25 666 330 210 641
Wartości niematerialne 26 342 653 96 464
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 541 828 335 726
Bieżące należności podatkowe 10 310 11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 531 518 335 715
Pozostałe aktywa 28 399 778 483 180
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 29 39 441 25 674
Aktywa razem 98 055 942 80 458 914

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

w tysiącach zł Nota 31.12.2019 31.12.2018
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 30 353 000 231 633
Instrumenty pochodne 150 735 107 879
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 202 265 123 754
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 85 853 762 69 594 512
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 31 1 578 848 1 788 857
Zobowiązania wobec klientów 32 81 454 765 66 243 769
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 33 90 712 50 324
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 34 1 183 232 809 679
Zobowiązania podporządkowane 35 1 546 205 701 883
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 426 847 376 811
Rezerwy 36 304 726 112 452
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 251 333 60 710
Udzielone zobowiązania i gwarancje 53 393 51 742
Zobowiązania podatkowe 38 590 22 309
Bieżące zobowiązania podatkowe 38 590 22 309
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 0 0
Inne zobowiązania 38 2 137 498 1 736 811
Zobowiązania razem 89 114 423 72 074 528
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 70 093 73 692
Zyski zatrzymane 39 6 510 807 5 950 075
Kapitał własny razem 8 941 519 8 384 386
Zobowiązania i kapitał własny razem 98 055 942 80 458 914
Wartość księgowa 8 941 519 8 384 386
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,37 6,91

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania