Raport finansowy
i społeczny 2019

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

w tysiącach zł 1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018
Zysk (strata) po opodatkowaniu 560 732 760 651
Korekty razem: (1 131 406) 3 494 629
Odsetki otrzymane 3 159 255 2 593 317
Odsetki zapłacone (836 834) (699 306)
Amortyzacja 180 872 54 227
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (12 314) 33 933
Przychody z tytułu dywidend (3 219) (2 601)
Rezerwy 190 974 20 871
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (25 294) (30 375)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (436 839) 196 495
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 6 157 (133 802)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 039 038) (7 528 450)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 32 227 (255 869)
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 165 703 241 480
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (4 302 689) (806 792)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 8 022 526 9 625 190
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 46 385 61 908
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (100 664) 4 323
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego (84 372) 267 335
Podatek dochodowy zapłacony (319 479) (292 306)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 165 954 143 517
Pozostałe pozycje 59 283 1 534
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (570 674) 4 255 280

 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

w tysiącach zł 1.01.2019 -31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018
Wpływy z działalności inwestycyjnej 141 768 540 193 300 916
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 22 808 14 301
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 141 742 513 193 284 014
Pozostałe wpływy inwestycyjne 3 219 2 601
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (142 681 128) (201 305 530)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (196 534) (46 096)
Zakup akcji Euro Bank z pomniejszeniem o nabyte środki pieniężne (1 591 434) 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (140 893 160) (201 259 434)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (912 588) (8 004 614)

 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

w tysiącach zł 1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018
Wpływy z działalności finansowej 865 000 730 687
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 35 000 730 687
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 830 000 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (149 637) (868 917)
Spłata kredytów długoterminowych (88 467) (501 432)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 (329 385)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (61 170) (38 100)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 715 363 (138 230)
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) (767 899) (3 887 564)
– w tym z tytułu różnic kursowych 152 4 424
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 4 520 688 8 408 252
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 3 752 789 4 520 688

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie 5) rozdziału 15 „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 31), 34), 35) rozdziału 14 „Noty do Sprawozdania Finansowego”.

Wyniki wyszukiwania