Raport finansowy
i społeczny 2019

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2019 -31.12.2019 1.01.2018 -31.12.2018
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 760 651
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (3 899) 112 882
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (43 584) 71 006
Rachunkowość zabezpieczeń 39 685 41 876
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (544) 2 939
Zyski (straty) aktuarialne (735) (83)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 191 3 022
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (4 443) 115 821
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 741 (21 448)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 103 (558)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (3 599) 93 815
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 557 133 854 466
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 557 133 854 466
Udziały niekontrolujące 0 0

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania