Raport finansowy
i społeczny 2019

Segmenty operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

  • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
  • wynik z tytułu prowizji;
  • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
  • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
  • udział segmentu w kosztach amortyzacji;
  • zysk operacyjny wyliczony jako miara zysku segmentu różni się od wyniku finansowego MSSF przed opodatkowaniem z tytułu: udziału w zyskach netto jednostek stowarzyszonych, obciążenia podatkiem bankowym i kosztu rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych. Pozycje te oraz obciążenie podatkiem dochodowym zostały zaprezentowane wyłącznie na poziomie Grupy.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2019 – 31.12.2019

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem
Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 836 855 322 981 277 083 2 436 919
Wynik z tytułu opłat i prowizji, w tym: 545 134 152 924 1 095 699 153
Przychody z tytułu opłat i prowizji 724 985 162 878 12 024 899 887
Koszty z tytułu opłat i prowizji (179 851) (9 954) (10 929) (200 734)
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 102 500 67 492 82 762 252 754
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy (23 401) 0 89 104 65 703
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (34 028) (12 455) 40 076 (6 407)
Przychody operacyjne razem 2 427 060 530 942 490 120 3 448 122
Koszty osobowe (661 851) (145 036) (29 502) (836 389)
Koszty administracyjne (555 155) (56 419) (97 220) (708 794)
Amortyzacja (162 179) (15 838) (2 855) (180 872)
Koszty operacyjne razem (1 379 185) (217 293) (129 577) (1 726 055)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (318 881) (83 877) (1 178) (403 936)
Wynik z tytułu modyfikacji (12 188) 525 0 (11 663)
Wynik operacyjny razem 716 806 230 297 359 365 1 306 468
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (223 134)
Podatek bankowy (247 991)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 835 343
Podatek dochodowy (274 611)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2019

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 53 530 748 16 224 190 0 69 754 938
Zobowiązania wobec klientów 63 811 244 17 506 007 137 514 81 454 765

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2018 – 31.12.2018

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 242 434 291 239 283 802 1 817 475
Wynik z tytułu opłat i prowizji, w tym: 500 680 163 741 (3 352) 661 069
Przychody z tytułu opłat i prowizji 638 217 174 451 11 577 824 245
Koszty z tytułu opłat i prowizji (137 537) (10 710) (14 929) (163 176)
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 76 449 71 124 87 283 234 856
Wynik z aktywów finansowych wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy (19 930) 0 13 555 (6 375)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (6 917) 4 219 3 380 682
Przychody operacyjne razem 1 792 716 530 323 384 668 2 707 707
Koszty osobowe (467 094) (140 766) (30 235) (638 095)
Koszty administracyjne (447 281) (68 659) (59 730) (575 670)
Amortyzacja (43 443) (9 210) (1 574) (54 227)
Koszty operacyjne razem (957 818) (218 635) (91 539) (1 267 992)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (141 775) (60 225) (476) (202 476)
Wynik z tytułu modyfikacji (15 165) 1 008 0 (14 157)
Wynik operacyjny razem 677 958 252 471 292 653 1 223 082
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (198 477)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 1 024 605
Podatek dochodowy (263 954)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 760 651

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2018

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 37 270 388 15 441 292 0 52 711 680
Zobowiązania wobec klientów 49 860 658 16 248 660 134 451 66 243 769

Wyniki wyszukiwania