Raport finansowy
i społeczny 2019

Transakcje z Grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego (jednostka dominująca najwyższego szczebla) w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym), (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 106 971 921 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 271 199 117 588 114 449
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 361 307 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 215 135
Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2019 2018 2019 2018
Odsetek (48) 24 0 0
Prowizji 209 204 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 69 0 (298) (290)
Prowizji 0 0 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 488 271 0 0
Pozostałe operacyjne netto 13 13 0 0
Działania 0 0 982 722
Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Zobowiązania warunkowe 101 101 109 673 0 0
udzielone 100 345 104 643 0 0
otrzymane 756 5 030 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 15 807 33 577 0 0

Wyniki wyszukiwania