Raport finansowy
i społeczny 2019

Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. PLN):

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2019 19 414,8 1 838,9 21 253,7
2018 18 653,1 1 941,1 20 594,2

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2019 i 2018 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (w tys. PLN):

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2019 2 076,7
2018 1 926,6

W 2019 i 2018 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wyniki wyszukiwania