Raport finansowy
i społeczny 2019

Informacje Uzupełniające

Bank Millennium ma politykę dywidendy, obejmującą wypłatę 35% do 50% zysku netto, zakładając, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną zrealizowane.

Wysokie współczynniki kapitałowe na koniec roku 2019 pozwalałyby na wypłatę dywidendy,  gdyby nie dodatkowe kryteria K1 i K2 dla banków, mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymała, ogłaszając w grudniu 2019 r. zalecenie w zakresie polityki banków odnośnie do dywidendy. Kryterium K1 bazuje na udziale walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu, a kryterium K2 opiera się na udziale roczników 2007-2008 w łącznym portfelu walutowych kredytów hipotecznych.

Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę przejęcie (bez emisji akcji) i późniejsze połączenie z Euro Bank S.A., Bank zamierza zatrzymać całość zysku netto za rok 2019 w kapitałach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych. W związku z tym Zarząd Banku przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy stosowną propozycję zatrzymania całego zysku netto za rok 2019.

Jeżeli propozycja zatrzymania całego zysku netto za 2019 rok zostanie zaakceptowana przez WZA, dodatni wpływ na współczynnik kapitałowy T1 i TCR wyniesie około 0,4-0,5 p.p. (do poziomów odpowiednio 17,4% oraz 20,6% dla Grupy). Należy przypomnieć, że wskaźniki kapitałowe na koniec 2019 r. obejmowały już zysk netto za I półrocze 2019 r., zgodnie z pozytywną decyzją KNF na wniosek Banku.

Na dzień 31.12.2019 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe
WZ0121
utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 453
2. Obligacje skarbowe
WZ0121
utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 358 000 362 002
3. Bony pieniężne
NBP_030120
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 750 51 746
4 Bony pieniężne
NBP_030120
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 250 51 246
5. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 7 243 7 243
6. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 518 1 518
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 345 035 345 035
8. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 524 932 524 932
RAZEM 1 469 728 1 475 175

Dodatkowo według stanu na 31.12.2019 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje  sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 90 453 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 33).

Na dzień 31.12.2018 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe
WZ0121
utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 630
2. Obligacje skarbowe
WZ0120
utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 507
3. Obligacje skarbowe
WZ0120
utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 311 000 315 273
4 Bony pieniężne
NBP_040119
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 35 600 35 600
5. Bony pieniężne
NBP_040119
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 27 100 27 100
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 2 583 2 583
8. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 264 108 264 108
RAZEM 770 991 776 901

Dodatkowo według stanu na 31.12.218 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 50 290 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 33).

 

Na dzień 31.12.2019 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 85 221 90 453
RAZEM 85 221 90 453

W następstwie zawarcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem są papiery wartościowe prezentowane w powyższej tabeli, Grupa jest narażona na ryzyka analogiczne jak w przypadku posiadania papierów wartościowych o tej samej charakterystyce we własnym portfelu.

Na dzień 31.12.2018 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 49 667 50 290
RAZEM 49 667 50 290

 

Większość portfela instrumentów pochodnych Grupy powstaje w wyniku zawierania przez Bank umów ramowych ISDA (z ang. International Swaps and Derivatives Agreements; Międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych). Zapisy tego rodzaju umów określają kompleksowe postępowanie w następstwie wystąpienia przypadku naruszenia (głównie trudności w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta) i umożliwiają ich rozwiązanie oraz rozliczenie się z kontrahentem na bazie skompensowanej kwoty wzajemnych należności i zobowiązań. Do chwili obecnej Bank nie korzystał z takiej możliwości, jednakże w ramach wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego MSSF 7 w poniższej tabeli zaprezentowano odpowiednio kwoty wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych (zarówno zaklasyfikowanych do portfela przeznaczone do obrotu jak i dedykowanych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zabezpieczeń pieniężnych objętych umowami ramowymi ISDA wraz z maksymalną hipotetyczną kwotą wynikającą z rozliczenia na bazie kompensaty.

w tys. zł Kwoty do otrzymania Kwoty do zapłacenia
Wycena instrumentów pochodnych 114 661 471 700
Wartość przyjętych / udzielonych depozytów zabezpieczających (30 061) (335 281)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie 84 600 136 419
Maksymalna, hipotetyczna kwota kompensaty (81 971) (81 971)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie po uwzględnieniu hipotetycznej kwoty kompensacji 2 629 54 448

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 2 203 444 2 450 176
Należności z tytułu lokat międzybankowych* 440 162 462 324
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* 1 109 183 1 608 188
w tym: FVTOCI 1 086 797 1 599 800
w tym: przeznaczone do obrotu 22 386 8 388
Razem 3 752 789 4 520 688

* aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

 

Na dzień 31.12.2019 r. Departament Powierniczy Banku Millennium S.A. prowadził 13 077 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 37,7 mld PLN. Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2019 wyniosły 6,8 mln PLN (z czego 1,9 mln PLN pochodziło od Spółek Grupy). Ponadto Departament Powierniczy pełnił funkcję Banku Depozytariusza dla 25 funduszy inwestycyjnych z czego 21 z grupy Millennium TFI S.A.

W 2012 roku Grupa wdrożyła politykę określającą zasady wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Grupy Banku Millennium, z późniejszymi zmianami, zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011, a następnie Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Zgodnie z polityką, pracownicy Grupy mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy otrzymują zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana jest w formie instrumentów finansowych: akcji fantomowych Banku w latach 2016 -2018; akcji własnych Banku Millennium: za rok 2019. Od roku 2019 Grupa, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 27 sierpnia 2019, wprowadziła program motywacyjny służący wynagradzaniu osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka (ang. Risk Taker). W jego ramach nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostaną, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń Risk Takerów, przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Risk Takerów w Okresie Trwania Programu.

Zmienne wynagrodzenia w instrumencie finansowym, za rok: 2019 2018 2017 2016
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2019 1 stycznia 2018 1 stycznia 2017 1 stycznia 2016
Data ogłoszenia programu 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
Warunki nabycia uprawnień Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2019, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2018, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2017, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2016, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone.
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.
Instrumenty finansowe przydzielone pracownikom Grupy niebędącym Członkami Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2019 2018 2017 2016
Data przydzielenia akcji 23.01.2019 07.02.2018 02.02.2017
Ilość akcji (szt.) 135 504 83 759 54 090
przyznana 0 0 0
odroczona 135 504 83 759 54 090
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 1 244 200 800 985 312 800
przyznana 0 0 0
odroczona 1 244 200 800 985 312 800
Wartość godziwa na 31.12.2019 (PLN) 995 360 640 788 316 424

Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok został obciążony z tytułu zmiany wartości akcji fantomowych przydzielonych za lata 2016-2018, rezerwy utworzonej na akcje fantomowe za rok 2019 oraz kosztami ubezpieczeń społecznych wynikającymi z powyższych transakcji.

Według stanu na dzień bilansowy, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium za rok 2019. Szacunkowa wartość Programu za 2019 rok wynosi 4 850 tys. PLN.

Instrumenty finansowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2019 2018 2017 2016
Data przydzielenia akcji 31.05.2019 09.04.2018 25.05.2017
Ilość akcji (szt.) 234 389 181 870 88 420
przyznana 0 0 0
odroczona 234 389 181 870 88 420
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 2 135 250 1 492 980 630 000
przyznana 0 0 0
odroczona 2 135 250 1 492 980 630 000
Wartość godziwa na 31.12.2019 (PLN) 1 708 227 1 194 340 517 257

Według stanu na dzień publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2019.

PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI BYŁEGO EURO BANKU S.A.

W byłym Euro Banku obowiązywała „Polityka wynagrodzeń względem „Zidentyfikowanych Osób”” odnosząca się do pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka. Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy banku nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka Banku, otrzymywali zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana była w formie akcji byłego Euro Banku. Z dniem przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium akcje te przestały istnieć. W związku z tym Bank Millennium przyjął decyzją Rady Nadzorczej zasady konwersji nieistniejących akcji Euro Banku o wartości 4 773 969 PLN na akcje Banku Millennium. Część odroczona wynagrodzenia zmiennego w gotówce do wypłaty w 2020 r.: 230 559 PLN.

Portfel walutowych kredytów hipotecznych  

W obszarze regulacji prawnych, dotyczących walutowych kredytów hipotecznych, które były dyskutowane w Polsce przez ostatnie 4 lata, został przyjęty  prezydencki projekt Ustawy z dn. 2 sierpnia 2017 r. o zmianach w Ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Ostatecznie zaakceptowany Projekt nie obejmuje utworzenia Funduszu Konwersji. Z drugiej strony, zwiększył dostępność wartego 600 mln zł Funduszu wsparcia kredytobiorców, pierwotnie utworzonego w 2015 r. i nadal czekającego na wykorzystanie na rzecz potrzebujących kredytobiorców (zarówno złotowych jak i walutowych kredytów hipotecznych) oraz określa ewentualne, przyszłe wpłaty. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Bank Hipoteczny

Kredyty hipoteczne są ważnym elementem działalności detalicznej Banku. W związku z tym w czerwcu 2018 r. Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie, którego jedynym udziałowcem będzie Bank Millennium. Nowy bank ma zapewnić średnio- i długoterminowe finansowanie poprzez emisję listów zastawnych w celu wsparcia działalności w zakresie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

Przejęcie SKOK Piast

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 17 października 2018 roku Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast), do momentu przejęcia SKOK PIAST wykonywał standardowe czynności operacyjne. Przejecie zostało zrealizowane zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowych z dniem 1 listopada 2018 r.

Bank Millennium jest kolejnym bankiem który włączył się w proces naprawczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wspierany przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”). Przejęcie SKOK Piast wpisuje się w działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim klientom instytucji finansowych w Polsce.

W księgach rachunkowych Banku przejęcie zostało rozliczone zgodnie z MSSF3 w roku 2018. Proces przejęcia zrealizowany został przy założeniu udzielenia Bankowi wsparcia przez BFG na podstawie art. 264 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i nie wiązał się z dokonaniem zapłaty przez Bank. Wsparcie BFG polegało na przekazaniu dotacji oraz udzieleniu gwarancji na pokrycie strat (stosowne umowy są finalizowane) wynikających z ryzyka związanego z przejmowanym prawami majątkowymi SKOK Piast.

Dotacja BFG udzielona została na pokrycie, ustalonej na dzień przejęcia, różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych a zobowiązań z tytułu z tytułu środków gwarantowanych deponentów SKOK Piast i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 67 492 tys. zł.

Zgodnie z zapisami MSSF 3 Bank rozpoznał w swoich księgach wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań, korekty do wartości godziwej stanowią różnicę pomiędzy kwotami aktywów i pasywów ujętych w sprawozdaniu finansowym SKOK Piast sporządzonym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości na dzień 31 października 2018 r. oraz ich wartościami  godziwymi tych aktywów i pasywów wyliczonymi na ten sam dzień. Powyższe różnice są związane z następującymi pozycjami bilansowymi:

1. Korekty portfela kredytowego

Łączna wartość godziwa portfela kredytowego SKOK Piast została ustalona odrębnie dla kredytów bez rozpoznanej (portfel pracujący) i z rozpoznana utratą wartości (portfel niepracujący). Definicja utraty wartości została określona na podstawie 90 dni przeterminowania przy jednoczesnym uwzględnieniu  i innych czynników jakościowych. Wartość godziwą pracującego portfela kredytowego SKOK Piast ustalono, stosując model zdyskontowanych przepływów pieniężnych z zastosowaniem bieżącej marży. W przypadku portfela kredytów niepracujących jego wartość godziwa została oszacowana jako suma oczekiwanych spłat własnych i odzysków ze sprzedaży.

2. Korekta portfela depozytów

Korekta wartości godziwej portfela depozytów wynika głównie z nieco wyższych stóp procentowych lokat SKOK Piast w porównaniu do średnich rynkowych stóp procentowych.

3. Korekty nieruchomości

Dodatnia korekta wartości godziwej składa się z różnic pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową budynków wynikającą z zewnętrznych wycen.

Dodatkowo Bank wykazał podatek odroczony wynikający z zastosowania 19% stawki podatkowej do powyższych korekt do wartości godziwej.

Aktywa Dane SKOK Piast na 31.10.2018 Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa przejętych aktywów
Kasa 18 630 18 630
Kredyty i pożyczki(*) 88 355 7 767 96 122
Inwestycje w jednostki podporządkowane 5 738 5 738
Środki trwałe 5 969 424 6 393
Pozostałe aktywa 12 632 12 632
Aktywa razem 131 324 8 191 139 515

(*) wartość brutto portfela kredytowego wyniosła 157 833 tys. Zł

Zobowiązania Dane SKOK Piast na 31.10.2018 Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa przejętych zobowiązań
Depozyty gwarantowane 198 816 239 199 055
Rezerwy 4 696 4 696
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 042 1 511 3 553
Pozostałe zobowiązania 1 809 1 809
Zobowiązania razem 207 363 1 750 209 113

W wyniku przejęcia Bank rozpoznał wartość firmy (stanowiącą różnicę pomiędzy wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań a kwotą dotacji BFG) o wartości 2 105 tys. zł, która następnie została jednorazowo zamortyzowana w koszty roku 2018.

Wydarzenia po dacie na którą sporządzono sprawozdanie finansowe

Zwolnienia grupowe

W dniu 24 stycznia 2020 roku zostało zawarte porozumienie między Bankiem a związkami zawodowymi dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych (w ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bank). Strony ustaliły iż zwolnienie grupowe obejmie 260 pracowników i zostanie zrealizowane w pierwszym kwartale roku 2020.

Ponieważ powyższe negocjacje zostały rozpoczęte po dniu bilansowym (to jest po 31 grudnia 2019 r.), koszty związane z tym procesem obciążą wynik roku 2020 i według aktualnych szacunków wyniosą około 13,5 miliona złotych.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.02.2020 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Wojciech Haase Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Andrzej Gliński Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Wojciech Rybak Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
14.02.2020 Jarosław Hermann Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyniki wyszukiwania