Raport finansowy
i społeczny 2019

Ograniczenie zużycia zasobów

Redukcja zużycia materiałów

W Grupie Banku Millennium sposób zamawiania materiałów i sprzętu biurowego jest regulowany wewnętrznymi instrukcjami i weryfikowany pod kątem zasadności zakupu. Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów (np. niszczarki, liczarki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowe, meble) pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia i akcesoriów biurowych. Przechodzenie na dokumentację cyfrową oraz zwiększenie sprzedaży przez kanały zdalne znacznie ogranicza zużycie papieru.

[GRI 301-1] Zużycie materiałów (kg) * Grupa 2019 Grupa 2018 Grupa 2017 Grupa 2019/2018 Przyczyny zmiany
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 343 277 322 953 294 393 6% Wzrost zużycia wynika ze wzrostu liczby klientów, zwiększenia o 15% liczby zawartych umów hipotecznych oraz fuzji z Euro Bankiem.
Koperty 79 031 62 834 61 070 26% Wzrost zużycia wynika z przyrostu liczby klientów, fuzji z Euro Bankiem oraz obowiązku wysyłki informacji wymaganych przez regulatora rynku.
Artykuły plastikowe 14 252 14 285 13 920 -0,2% Spadek wynika z weryfikacji każdej pozycji asortymentowej pod kątem zasadności zakupu i sukcesywnej zmiany produktów na ekologiczne.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 418 bd bd Spadek wynika z efektywnego gospodarowania zasobami własnymi oraz outsourcingu obsługi urządzeń drukujących.
Baterie 610 588 449 4% Wzrost liczby skrzynek na klucze w centrali z zamkami szyfrowymi zasilanymi na baterie.
[GRI 301-1] Zużycie materiałów (kg) * Bank 2019 Bank 2018 Bank 2017 Bank 2016 Bank 2019/2018
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 327 930 307 433 278 998 292 255 7%
Koperty 77 665 61 381 59 422 56 140 26%
Artykuły plastikowe 13 139 13 304 13 493 12 822 -1%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 418 703 827 970 -41%
Baterie 556 540 408 364 3%
*bez danych z Euro Banku

Gospodarka odpadami

W 2019 roku odnotowano 76% wzrost ilości wygenerowanych przez Bank odpadów. Wzrost ten związany był głównie z przejęciem i optymalizacją SKOK Piast oraz optymalizacją sieci placówek terenowych Banku.

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku i części spółek, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę. 84% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Odpady komunalne w z centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. 75% śmieci segregowanych z frakcji plastik, opakowania wielomateriałowe i papier jest przetwarzana. W centrali Banku wprowadzono selekcję odpadów na 5 frakcji : plastik, opakowania wielomateriałowe i papier, szkło, bio, zmieszane. Ustawiono również pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych.

[GRI 306-2] Recykling i utylizacja materiałów (kg)* Bank 2019 Bank 2018 Bank 2017 Bank 2016 Bank 2019/2018 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny i urządzenia 23 185 17 654 17 210 9 052 31% Systematyczna wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w centrali i sieci placówek.
Papier 243 782 298 428 289 815 224 581 -18% Mniejsza liczba dokumentów do niszczenia, których okres przechowywania w archiwum zewnętrznym, upłynął w danym roku kalendarzowym.
Odpady metalowe i kable 21 986 13 217 7 020 6 388 66% Odpady powstałe w wyniku optymalizacji sieci oddziałów (relokacja, przebudowa, zamknięcie).

Utylizacja wyposażenia Banku wycofanego z użytku, nie nadającego się do dalszego wykorzystania z uwagi na wyeksploatowanie czy uszkodzenie.

Artykuły plastikowe 1 667 936 1 253 209 78%
Szkło 637 3 176 1 581 16 -80%
Wyposażenie meblowe 49 028 22 711 14 177 8 656 116%
Baterie i akumulatory ołowiowe 14 0 380 102
Odpadowy toner drukarski 295 438 406 154 -33%
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów 3 520 5 310 7 556 3 500 -34% Odpady powstałe w wyniku działań optymalizacji sieci palcówek – inwestycje/przebudowy/relokacje itp.
Odpady poddane recyklingowi (%)** 84% 82% 80% 88% 2%
*brak danych dla Grupy Banku Millennium; bez danych z Euro Banku
**wykazane w tabeli odpady zostały poddane recyklingowi w minimalnie 84%

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców, m.in.:

  • stosowanie energooszczędnego oświetlenia w centrali i oddziałach oraz automatycznych systemów ograniczania zużycia energii i wody w budynku centrali, który posiada ekologiczny certyfikat BREEAM (poziom Very Good) wpływa na zmniejszenie zużycia energii i wody;
  • w celu ograniczenia zużycia paliw, Grupa Banku Millennium wymieniła prawie wszystkie samochody ze swojej floty na modele hybrydowe. Przy korzystaniu z podróży służbowych preferowane są niskoemisyjne środki transportu (kolej) oraz stosowane limity związane z użyciem transportu samolotami.
[GRI 303-1] Zużycie energii i wody* Grupa 2019 Bank 2019 Grupa 2018 Bank 2018 Grupa 2019/ 2018 Bank 2019/ 2018 Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona (GJ) 100 147 88 192 108 216 93 545 -7,46% – 5,72% Działania redukcyjne
Energia cieplna zakupiona (GJ) 83 637 75 553 77 741 68 557 7,58% 10,21% Z powodu fuzji-praca w weekendy
Gaz ziemny (GJ) 5 260 4 532 7 302 6 067 -27,98% – 25,29% Cieplejsza zima
Olej opałowy (GJ) 396 353 164 164 141,30% 115,11% Pełne załadowanie zbiorników w 2019 r.
Łączne zużycie energii (GJ) 189 440 168 630 193 424 168 333 -2,06% 0,18%
[GRI 303-1] Woda (m³) 100 963 94 078 87 654 80 549 15,18% 16,80% Z powodu fuzji-praca w weekendy
*bez danych z Euro Banku
Zużycie paliw Bank 2019 Bank 2018 Bank 2019/2018
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 463 117 258 242 408 925 169 800 13% 52%
Zużycie paliw Grupa 2019 Grupa 2018 Grupa 2019/2018
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 553 441 289 578 528 548 183 519 5% 58%
*z danymi z Euro Banku (za okres 01.10-31.12.2019)

[GRI 302-1] Podróże służbowe

Podróże służbowe Bank (km)* 2019 2018 2017 2016 2019/2018
Lotnicze 624 505 566 782 212 425 185 227 10%
Taksówki 8 784 3 562 3 155 1 716 146%
Kolejowe 3 183 766 2 739 829 2 227 450 1 923 347 16%
Autokarowe 561 841 483 499 247 495 211 568 16%
* dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km

 

Wzrost kosztów transportu kolejowego i autokarowego oraz taksówek wiązał się z organizacją szkoleń/konferencji dla departamentów sprzedażowych oraz zwiększoną liczbą podróży służbowych. W 2019 r. nastąpiła fuzja Banku Millennium z Euro Bankiem, co przyczyniło się do wzrostu kosztów delegacji związanych z działaniami integracyjnymi i operacyjnymi. Po fuzji prawnej (1.10.2019) Bank Millennium przejął zobowiązania delegacyjne pracowników ex Euro Banku.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

[GRI 305-1] Emisje gazów cieplarnianych

W 2019 r. łączna emisja CO2 w Grupie Banku Millenium nieznacznie spadła – o ok. 0,1-0,2% w stosunku do roku 2018:

  • blisko 89% całego śladu węglowego Grupy Millenium pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 38% i ok. 51%),
  • około 10% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
  • 1% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.

W Banku Millennium odnotowano natomiast nieznaczny, ok. 2% wzrost łącznej emisji CO2 (względem poziomu emisji z roku 2018). W 2019 r.:

  • blisko 89% całego śladu węglowego Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 37,5% i ok. 51,5%),
  • około 9,8% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
  • 1,2% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.
Łączne emisje (tony) Grupa
2019****
Bank
2019****
Grupa
2018
Bank
2018
Bank
2017
Bank
2016
Bank
2015
Bank
2014
Bank
2013
Bank
2012
Bank
2011
CO2* 22 400 19 963 22 435 19 516 33 295 35 971 32 127 41 819 42 787 43 305 39 117
CO2e** 22 596 19 989 22 629 19 685 33 462 36 151 32 636 42 388 43 346 43 879 39 659
* dotyczy emisji dwutlenku węgla
** CO2e - dotyczy łącznej emisji gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O wyliczonych w ekwiwalencie oddziaływania CO2
*** dane dotyczące Grupy Millennium obejmują zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw w Banku i Grupie Millennium, jednocześnie wyliczona emisja obejmuje jedynie dane dotyczące emisji w wyniku podróży służbowych w Banku Millennium
**** dane dotyczą emisji z Banku Millennium wynikającej ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej, spalania paliw we własnych źródłach ciepła oraz emisji wynikającej z podróży służbowych

 

Powyższe dane dotyczące śladu węglowego tzw „Carbon Footprint” zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House Gas Protocol „A Corporate Accounting and Reporting Standard” Revised Edition WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) – patrz: www.ghgprotocol.org

Zakres raportowania emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach (wg Scope 1 GHG Protocol), emisji pośrednich ze spalania paliw celem wytworzenia kupowanej przez organizację energii elektrycznej i energii cieplnej (wg Scope 2 GHG Protocol) oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących w posiadaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy (wg Scope 3 GHG Protocol). Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z: IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Guidelines to DEFRA’s/ DECC’s Greenhouse Gas Conversion Factors/UK Government Conversion Factors for company reporting, krajowych agend środowiskowych tj. kobize.pl i kape.gov.pl, oraz dostawcy energii elektrycznej.

Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych można podać w wartościach emisji CO2 lub tzw. CO2e (ekwiwalentu CO2 oznaczanego CO2e, jeżeli wliczymy emisję samego dwutlenku węgla wynikającego z emisji bezpośrednich ze spalania paliw oraz emisji pośrednich – ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz emisji pośrednich w wyniku podróży służbowych – powiększoną o emisję innych gazów cieplarnianych tj. metanu CH4 i podtlenku azotu N2O wydzielanych w ilościach śladowych w w/w procesach spalania).

Gazy cieplarniane, pomimo że we wspomnianych procesach spalania wydzielane są w niedużych ilościach w porównaniu do ilości CO2, to jednak ich wpływ na globalne ocieplenie (tzw. GWP – Global Warming Potential) jest stosunkowo większy jednostkowo niż wpływ CO2.

Wyniki wyszukiwania