Raport finansowy
i społeczny 2019

Zarządzanie wpływem na środowisko

Bank Millennium od dawna prowadzi działania mające na celu ograniczenie emisji w organizacji oraz w komercyjnych projektach. Warto podkreślić, że historycznie zaangażowanie w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego.

W 2019 r. Bank sformalizował swoje podejście do kwestii klimatu i opracował „Politykę środowiskową Grupy Banku Millennium”. Dokument określa trzy główne obszary działalności proekologicznej:

  • własne proekologiczne działania mające na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw;
  • podejście do finansowania inwestycji oraz
  • edukację ekologiczną klientów, kontrahentów i pracowników.

Od 2011 r. Grupa raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w zakresie Scope 1 i Scope 2. W zakresie Scope 3, Grupa pracuje nad analizą istniejących metodologii i możliwością zdefiniowania metodologii pozwalającej na rzetelne raportowanie danych na temat emisji pośrednich. Poszerza wiedzę na ten temat uczestnicząc w konsultacjach, konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez WWF, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, WISE Europa czy Konfederację Lewiatan) oraz uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich.

Grupa Banku stosuje się również do regulacji z zakresu ochrony środowiska („Ustawa o odpadach”), która nakłada obowiązek właściwego zarządzania odpadami, poprzez kompletowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. “Karty Przekazania Odpadów”) jak również do przygotowywania i przekazywania do właściwych Urzędów Marszałkowskich, sprawozdań o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. Raz na 5 lat wykonywany jest audyt energetyczny firmy.

[GRI 102-15] Kluczowe ryzyka wiążące się z brakiem zarządzania kwestiami środowiskowymi dotyczą negatywnego wpływu Grupy na środowisko zarówno poprzez jej własną działalność operacyjną, jak i  finansowanie projektów. [GRI 102-11] Grupa zapobiega temu ryzyku stosując się do przepisów prawnych, monitorując własny wpływ na środowisko, wdrażając działania prośrodowiskowe oraz stosując się do „Polityki Środowiskowej Grupy Banku Millennium” i zasad finansowania projektów.

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3] Wskaźniki odnoszące się do wpływu Grupy na środowisko są regularnie mierzone. W oparciu o analizy zmienności tych wskaźników wprowadzane są działania prośrodowiskowe. Cele środowiskowe dotyczące limitów zużycia materiałów, energii, paliw i wody zawarte są w celach kierujących poszczególnymi departamentami Banku. Realizacja tych celów jest cyklicznie monitorowana i raportowana do Zarządu.

W raporcie Carbon Disclosure Project (CDP) za rok 2019, Millennium bcp (spółka matka Banku Millennium) otrzymał rating B (na 8-stopniowej skali od A do D-). To wynik wyższy niż regionalna średnia dla Europy (C) i wyższy niż średnia dla sektora usług finansowych (C). Przy ocenie spółki brano pod uwagę również dane z Grupy Banku Millennium w Polsce w kategoriach: przywództwo (wdrażanie najlepszych praktyk), zarzadzanie kwestiami klimatycznymi, świadomość wpływu zmian klimatycznych oraz przejrzystość raportowania danych środowiskowych.

[GRI 102-30, GRI 307-1] W roku 2019 Grupa Banku Millennium nie otrzymała informacji o żadnym przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania